สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดพระประทานพร สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงเจนจิรา  แดงนา
 
1. นางสาวนิตย์ดา  เจริญศิริ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 75 เงิน 23 1. เด็กชายอานันท์  ทองจันทร์
 
1. นางสาวนิตย์ดา  เจริญศิริ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงปณิตา  ประทุมเหง้า
 
1. นางสาวนิตย์ดา  เจริญศิริ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 76 เงิน 38 1. เด็กหญิงกัลธิชา  ทัพเจริญ
 
1. นางสาวนิตย์ดา  เจริญศิริ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทองคำ
 
1. นางสาวนิตย์ดา  เจริญศิริ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงเมฑิตา  เพ็ชรดี
 
1. นางเพ็ญศรี  นาคปฐม
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงวารุณี  วงค์ภูมี
 
1. นางเพ็ญศรี  นาคปฐม
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายสุรพันธ์  สมประสงค์
 
1. นางเพ็ญศรี  นาคปฐม
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายชิงชัย  วงษ์วิทยา
 
1. นางเพ็ญศรี  นาคปฐม
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 67 ทองแดง 6 1. เด็กชายจิรพนธ์  สุวรรณสนธ์
2. เด็กหญิงเกวลิน  ชาวขมิ้น
 
1. นายธีรภัทร์  แสงเพชร
2. นางสาวรุจินันท์  ละครไชย
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม 39 1. เด็กหญิงชาลิสา  สุขสกล
2. เด็กชายนันทสิทธิ์  ฝอยติ้น
 
1. นายธีรภัทร์  แสงเพชร
2. นางสาวรุจินันท์  ละครไชย
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 32 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  มวญจะบก
2. เด็กชายเจตนิพัทธ์  โสภะสิงห์
 
1. นายธีรภัทร์  แสงเพชร
2. นางสาวรุจินันท์  ละครไชย
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายปกป้อง  เรืองประโคน
2. เด็กหญิงประภาศิริ  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายธีรภัทร์   แสงเพชร
2. นางสาวรุจินันท์  ละครไชย
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 70 เงิน 26 1. เด็กชายธนภัทร   นาถมทอง
2. เด็กหญิงธีรนัน   บันดาลเจริญ
 
1. นางประทุม  สุรารักษ์
2. นางเพ็ญศรี  นาคปฐม
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 47 1. เด็กหญิงคฑามาศ  ศิริเสาร์
2. เด็กชายพรเทพ  พึ่งสีเกล้า
 
1. นางประทุม  สุรารักษ์
2. นางสาวรุจินันท์  ละครไชย
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 57 เข้าร่วม 56 1. เด็กหญิงกิรณา  บุริภักดิ์
2. เด็กหญิงสุตาภัทร  เหงาพรม
 
1. นายธีรภัทร์  แสงเพชร
2. นางสาวรุจินันท์  ละครไชย
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 69 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงสุภัสสร  ศรีคำ
 
1. นางสาวรุจินันท์  ละครไชย
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงปพิชญา  นายร้อยบุญที
 
1. นางสาวรุจินันท์  ละครไชย
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงสิดาพร  จ้อยศักดา
 
1. นางสาวรุจินันท์  ละครไชย
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 72 เงิน 28 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ใหม่บุญมี
 
1. นางสาวรุจินันท์  ละครไชย
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงธนัญญา  มุ่งร่วมกลาง
 
1. นางสาวอินธิรา  รินฤทธิ์
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 74 เงิน 20 1. เด็กหญิงบุณยานุช  สุขสกล
 
1. นางสาวอินธิรา  รินฤทธิ์
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 5 เข้าร่วม 37 1. เด็กหญิงปราการณ์ฝน  นาคปน
 
1. นางสาวอินธิรา  รินฤทธิ์
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 31 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายชิงชัย  วงษ์วิทยา
 
1. นางสาวอินธิรา  รินฤทธิ์
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 15 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายนุกูลกิจ  มั่งมี
2. เด็กชายภาณุพงศ์  จรเดช
 
1. นางสาวอินธิรา  รินฤทธิ์
2. นางสุมาลี  ศิลมงคล
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 71.5 เงิน 13 1. เด็กชายกฤษณะ  พีระ
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อินทิสอน
3. เด็กหญิงชุตินันท์  มูลลี
4. เด็กหญิงพัชรี  เฉลิมศรี
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชัยงาม
6. เด็กชายสุรชัย  ยังเกิดผล
 
1. นายธีรภัทร์  แสงเพชร
2. นางสุมาลี  ศิลมงคล
3. นางสฏกมล  เมฆอินทร์
 
27 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 77 เงิน 16 1. เด็กชายตะวัน  แสงตราสิทธิ์
2. เด็กหญิงอรดี  อุ่นกุล
 
1. นางสาวบุญมา  บุญศิริ
2. นางสาวนิตย์ดา  เจริญศิริ
 
28 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายบุญญฤทธิ์  บุญค้ำ
2. เด็กหญิงพรธิตา  วัฒนะ
 
1. นางสาวบุญมา  บุญศิริ
2. นางประทุม  สุรารักษ์
 
29 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 72 เงิน 20 1. เด็กชายภัทรพล  ชูศรีทอง
2. เด็กชายอนุสรณ์  โพธิ์รัตน์
 
1. นางสาวบุญมา  บุญศิริ
2. นางสุมาลี  ศิลมงคล
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 83.6 ทอง 9 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สีสินลา
2. เด็กหญิงธัญชนก  มงคลศิลป์
3. เด็กหญิงสัณฐิตา  โทบุตรดา
 
1. นางสุวิภา  ฉลาดคิด
2. นางนิยดา  เอครพานิช
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทิพานัน  โคประโคน
2. เด็กหญิงสุวรรณี   บุตรศรีน้อย
3. เด็กหญิงอรสุมา  วงอรุณ
 
1. นางสุวิภา  ฉลาดคิด
2. นางนิยดา  เอครพานิช
 
32 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 8 1. เด็กหญิงกฤติมาพร  จิตรักษ์
2. เด็กชายภัทรพล  เฉลิมศรี
3. เด็กหญิงศุภานัน  วงอรุณ
 
1. นางนภัสร  แจ่มใส
2. นางสฏกมล  เมฆอินทร์
 
33 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 8 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  เฉลิมทอง
2. เด็กชายธนดล  ภู่จันทร์
3. เด็กหญิงพิชญานิน  คุณประเสริฐ
 
1. นางนภัสร  แจ่มใส
2. นางสฏกมล  เมฆอินทร์
 
34 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 83 ทอง 13 1. เด็กหญิงสุพิชญา  อินทิสอน
 
1. นางนภัสร  แจ่มใส