สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรม สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 73.8 เงิน 6 1. เด็กชายธิติวุฒิ  คงเซ้ง
2. เด็กหญิงนันทวรรณ  แคะกระโทก
3. เด็กชายเจษฎา  บุญนัง
 
1. นางศิริ  โรจนวาส
2. นางสาวปราณี  อุดมผล
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 73 เงิน 18 1. เด็กชายพิรชัช  ทัพมงคล
2. เด็กหญิงศศิกาญจน์  แพนดอน
 
1. นางจินดา  สุภาพโรจน์
2. นางพัชรัตน์  ศิรกัณฑะมากุล
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72 เงิน 20 1. เด็กชายธิติวุฒิ  คงเซ้ง
2. เด็กชายเจษฏา  บุญนัง
 
1. นางศิริ  โรจนวาส
2. นางสุกัญญา  เลียวรักสกุล
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 25 1. เด็กชายประเสริฐ  สอดตะคุ
 
1. นางกฤษณา  มุขประดับ
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 72 เงิน 8 1. เด็กชายณัฐกฤษณ์  หมั่นจำรูญ
2. เด็กชายวัชระพงษ์  สุนทรพจน์
3. เด็กชายศราวุธ  ฉัตรสุวรรณ
4. เด็กชายสมชาย  ซอม
5. เด็กชายสุบรรณ  พูลพิมมะ
6. เด็กชายเอกรินทร์   โคกประเสริฐ
 
1. นายปรีชา  กระแสแสน
2. นางจินดา  สุภาพโรจน์
3. นางพัชรัตน์  ศิรกัณฑะมากุล
 
6 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 74 เงิน 26 1. เด็กหญิงณภัทร  มุ่งเป้า
2. เด็กหญิงปภาดา  อ่อนย่อง
 
1. นายบุญธรรม  มุ่งเป้า
2. นางกฤษณา  มุขประดับ
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงนันทวรรณ  แคะกระโทก
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  มีอุสา
3. เด็กหญิงอาริยา  เนื่องจำนงค์
 
1. นางสาวเพลินตา  พัฒนกูล
2. นางศิริ  โรจนวาส
 
8 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 76 เงิน 20 1. เด็กหญิงบุศรินทร์  องค์กลาง
 
1. นางสาวปาริชาติ  พรมบุญ
 
9 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 77 เงิน 28 1. เด็กหญิงจรรยพร  หิรัญรักษ์
2. เด็กหญิงผกามาศ  อุ่นเมือง
3. เด็กหญิงลักษณ์คนา  เคนสาคู
 
1. นางกนกรดา  ถาวรเจริญ
2. นางคณิศร  มาดีตีระเทวาพงษ์
 
10 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 27 1. เด็กชายนนทรจน์  บุญประสม
2. เด็กชายนิรุทธิ์  ขวาไทย
3. เด็กหญิงอลิสา  จันทร์สนธิมา
 
1. นางคณิศร  มาดีตีระเทวาพงษ์
2. นางกนกรดา  ถาวรเจริญ
 
11 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 70 เงิน 49 1. เด็กชายวายุ  เกียรติวัฒนารัตน์
 
1. นางสาวปาริชาติ  พรมบุญ