สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรม สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงจันติยา  ศรประสิทธิ์
 
1. นางพัฒน์นรี  พรรษา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 63 1. เด็กหญิงนิภาธร  บัวผัน
 
1. นางพัชรัตน์  ศิรกัณฑะมากุล
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 63 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงกชพร  อินสว่าง
2. เด็กชายทัตพิชา  มีวงค์
3. เด็กชายนลินลักษณ์  การโพธิ์
 
1. นางศิริ  โรจนวาส
2. นางสาวปราณี  อุดมผล
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 60 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงกชพร  อินสว่าง
2. เด็กหญิงณัฐมน  ใจกาศ
3. เด็กหญิงนลินลักษณ์  การโพธิ์
4. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  มีอุสา
5. เด็กหญิงอาริยา  เนื่องจำนงค์
 
1. นางศิริ  โรจนวาส
2. นางสุกัญญา  เลียวรักสกุล
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 69 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงชลธิชา  รุ่งสกุลลือพงษ์
2. เด็กชายอนุชน  บัวจำรัส
 
1. นางสาวปราณี  อุดมผล
2. นางพัฒน์นรี  พรรษา
 
6 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงนันทวรรณ  แคะกระโทก
2. เด็กชายเจษฎา  บุญนัง
 
1. นายบุญธรรม  มุงเป้า
2. นางศิริ  โรจนวาส
 
7 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 32 1. เด็กชายทัตพิชา  มีวงค์
2. เด็กชายธิติวุฒิ  คงเซ้ง
 
1. นายบุญธรรม  มุ่งเป้า
2. นางศิริ  โรจนวาส
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 67.4 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงณัฏฐนันท์  สมวงค์
2. เด็กหญิงดวงพร  ใจบำรุง
3. เด็กหญิงสุกัญญา   ชุมภู
 
1. นางสาวเพลินตา  พัฒนกูล
2. นางศิริ  โรจนวาส