สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรม สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายวีรภัทร  วรรณทิพ
 
1. นางจินดา  สุภาพโรจน์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงอังคณา  ศรีตระกูล
 
1. นางจินดา  สุภาพโรจน์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายเพ็ญเพชร  บุญมี
 
1. นางศิริ  โรจนวาส
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 15 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงอโนชา  จันทรานนท์
 
1. นางพัฒน์นรี  พรรษา
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงนิภาธร  บัวผัน
 
1. นางสาวจินตนา  โพธิ์อ้น
 
6 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายชนะชัย  คงมั่ง
 
1. นางจินดา  สุภาพโรจน์