สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรม สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงจันติยา  ศรประสิทธิ์
 
1. นางพัฒน์นรี  พรรษา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 63 1. เด็กหญิงนิภาธร  บัวผัน
 
1. นางพัชรัตน์  ศิรกัณฑะมากุล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายวีรภัทร  วรรณทิพ
 
1. นางจินดา  สุภาพโรจน์
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 73.8 เงิน 6 1. เด็กชายธิติวุฒิ  คงเซ้ง
2. เด็กหญิงนันทวรรณ  แคะกระโทก
3. เด็กชายเจษฎา  บุญนัง
 
1. นางศิริ  โรจนวาส
2. นางสาวปราณี  อุดมผล
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงอังคณา  ศรีตระกูล
 
1. นางจินดา  สุภาพโรจน์
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 63 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงกชพร  อินสว่าง
2. เด็กชายทัตพิชา  มีวงค์
3. เด็กชายนลินลักษณ์  การโพธิ์
 
1. นางศิริ  โรจนวาส
2. นางสาวปราณี  อุดมผล
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 60 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงกชพร  อินสว่าง
2. เด็กหญิงณัฐมน  ใจกาศ
3. เด็กหญิงนลินลักษณ์  การโพธิ์
4. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  มีอุสา
5. เด็กหญิงอาริยา  เนื่องจำนงค์
 
1. นางศิริ  โรจนวาส
2. นางสุกัญญา  เลียวรักสกุล
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 69 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงชลธิชา  รุ่งสกุลลือพงษ์
2. เด็กชายอนุชน  บัวจำรัส
 
1. นางสาวปราณี  อุดมผล
2. นางพัฒน์นรี  พรรษา
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 73 เงิน 18 1. เด็กชายพิรชัช  ทัพมงคล
2. เด็กหญิงศศิกาญจน์  แพนดอน
 
1. นางจินดา  สุภาพโรจน์
2. นางพัชรัตน์  ศิรกัณฑะมากุล
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72 เงิน 20 1. เด็กชายธิติวุฒิ  คงเซ้ง
2. เด็กชายเจษฏา  บุญนัง
 
1. นางศิริ  โรจนวาส
2. นางสุกัญญา  เลียวรักสกุล
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 25 1. เด็กชายประเสริฐ  สอดตะคุ
 
1. นางกฤษณา  มุขประดับ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายเพ็ญเพชร  บุญมี
 
1. นางศิริ  โรจนวาส
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 15 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงอโนชา  จันทรานนท์
 
1. นางพัฒน์นรี  พรรษา
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงนิภาธร  บัวผัน
 
1. นางสาวจินตนา  โพธิ์อ้น
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 72 เงิน 8 1. เด็กชายณัฐกฤษณ์  หมั่นจำรูญ
2. เด็กชายวัชระพงษ์  สุนทรพจน์
3. เด็กชายศราวุธ  ฉัตรสุวรรณ
4. เด็กชายสมชาย  ซอม
5. เด็กชายสุบรรณ  พูลพิมมะ
6. เด็กชายเอกรินทร์   โคกประเสริฐ
 
1. นายปรีชา  กระแสแสน
2. นางจินดา  สุภาพโรจน์
3. นางพัชรัตน์  ศิรกัณฑะมากุล
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายก้อง  กลิ่นโสภณ
 
1. นางเยาวลักษณ์  เพิ่มผลิตผล
 
17 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 74 เงิน 26 1. เด็กหญิงณภัทร  มุ่งเป้า
2. เด็กหญิงปภาดา  อ่อนย่อง
 
1. นายบุญธรรม  มุ่งเป้า
2. นางกฤษณา  มุขประดับ
 
18 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงนันทวรรณ  แคะกระโทก
2. เด็กชายเจษฎา  บุญนัง
 
1. นายบุญธรรม  มุงเป้า
2. นางศิริ  โรจนวาส
 
19 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 32 1. เด็กชายทัตพิชา  มีวงค์
2. เด็กชายธิติวุฒิ  คงเซ้ง
 
1. นายบุญธรรม  มุ่งเป้า
2. นางศิริ  โรจนวาส
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83.5 ทอง 7 1. เด็กหญิงณันฑศิริ  ฮวดพรม
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา  โกศลกิจจา
3. เด็กหญิงสิริพักตร์  กลิ้งโพธิ์
 
1. นางศิริ  โรจนวาส
2. นางเยาวลักษณ์  เพิ่มผลิตผล
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 86 ทอง 17 1. เด็กชายกบิณเดช  ยศทอง
2. เด็กชายรุ่งโรจน์  หอมวันดี
3. เด็กชายอาทิตย์  มัฆนาโส
 
1. นางสุกัญญา   เลียวรักสกุล
2. นางศิริ  โรจนวาส
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงนันทวรรณ  แคะกระโทก
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  มีอุสา
3. เด็กหญิงอาริยา  เนื่องจำนงค์
 
1. นางสาวเพลินตา  พัฒนกูล
2. นางศิริ  โรจนวาส
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 67.4 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงณัฏฐนันท์  สมวงค์
2. เด็กหญิงดวงพร  ใจบำรุง
3. เด็กหญิงสุกัญญา   ชุมภู
 
1. นางสาวเพลินตา  พัฒนกูล
2. นางศิริ  โรจนวาส
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรพนา  นิลสันเทียะ
2. เด็กหญิงสุกัลยา  รัตนศักดิ์
3. เด็กหญิงอรทัย   นุตะรัก
 
1. นางสาวเพลินตา  พัฒนกูล
2. นางศิริ  โรจนวาส
 
25 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 76 เงิน 20 1. เด็กหญิงบุศรินทร์  องค์กลาง
 
1. นางสาวปาริชาติ  พรมบุญ
 
26 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 77 เงิน 28 1. เด็กหญิงจรรยพร  หิรัญรักษ์
2. เด็กหญิงผกามาศ  อุ่นเมือง
3. เด็กหญิงลักษณ์คนา  เคนสาคู
 
1. นางกนกรดา  ถาวรเจริญ
2. นางคณิศร  มาดีตีระเทวาพงษ์
 
27 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 27 1. เด็กชายนนทรจน์  บุญประสม
2. เด็กชายนิรุทธิ์  ขวาไทย
3. เด็กหญิงอลิสา  จันทร์สนธิมา
 
1. นางคณิศร  มาดีตีระเทวาพงษ์
2. นางกนกรดา  ถาวรเจริญ
 
28 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 70 เงิน 49 1. เด็กชายวายุ  เกียรติวัฒนารัตน์
 
1. นางสาวปาริชาติ  พรมบุญ
 
29 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายชนะชัย  คงมั่ง
 
1. นางจินดา  สุภาพโรจน์