สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรม สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83.5 ทอง 7 1. เด็กหญิงณันฑศิริ  ฮวดพรม
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา  โกศลกิจจา
3. เด็กหญิงสิริพักตร์  กลิ้งโพธิ์
 
1. นางศิริ  โรจนวาส
2. นางเยาวลักษณ์  เพิ่มผลิตผล
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 86 ทอง 17 1. เด็กชายกบิณเดช  ยศทอง
2. เด็กชายรุ่งโรจน์  หอมวันดี
3. เด็กชายอาทิตย์  มัฆนาโส
 
1. นางสุกัญญา   เลียวรักสกุล
2. นางศิริ  โรจนวาส
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงนันทวรรณ  แคะกระโทก
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  มีอุสา
3. เด็กหญิงอาริยา  เนื่องจำนงค์
 
1. นางสาวเพลินตา  พัฒนกูล
2. นางศิริ  โรจนวาส
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 67.4 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงณัฏฐนันท์  สมวงค์
2. เด็กหญิงดวงพร  ใจบำรุง
3. เด็กหญิงสุกัญญา   ชุมภู
 
1. นางสาวเพลินตา  พัฒนกูล
2. นางศิริ  โรจนวาส
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรพนา  นิลสันเทียะ
2. เด็กหญิงสุกัลยา  รัตนศักดิ์
3. เด็กหญิงอรทัย   นุตะรัก
 
1. นางสาวเพลินตา  พัฒนกูล
2. นางศิริ  โรจนวาส