สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดมโนรม สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83 ทอง 21 1. เด็กหญิงอัจฉราฉวี  ใจช่วง
 
1. นางสาวชื่นสุข  วุฒิกานนท์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนพมาศ  พิทักษ์กิจ
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  จันทร์หล้า
3. เด็กหญิงพิชญา  โมกขะศักดิ์
4. เด็กหญิงศิริพร  หอมขจร
5. เด็กหญิงสร้อยสุมาลี  เสือเดช
 
1. นายณัฐกรณ์  ชยุตพงษ์
2. นางสาวศุภลักษณ์  ศานติเธียร
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกิตติยา  ทองเชื้อ
2. เด็กหญิงวิชมล  ศูนย์ราช
3. เด็กชายวิษณุ  ม่วงศรี
4. เด็กหญิงวีรยา  ขันตี
5. เด็กหญิงสุชาดา  ป่าดี
 
1. นายณัฐกรณ์  ชยุตพงษ์
2. นางสาวศุภลักษณ์  ศานติเธียร
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  สมบูรณ์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  เรืองเดช
3. เด็กชายชนินทร์  ฉิมเกตุ
4. เด็กชายณัฐพล  สุรีลาบุตร
5. เด็กหญิงนภัสร  ชัยดี
6. เด็กชายนันทวัฒน์  เจริญศิลป์
7. เด็กหญิงนิตยา  ทิพย์รักษ์
8. เด็กชายพลากร  พรฆัง
9. เด็กหญิงมัทนา  สุขลุน
10. เด็กชายศักดิ์มงคล  อินทปัญญา
11. เด็กหญิงศาณัฐิณี  ทวีพล
12. เด็กชายสิริชัย  เกิดสุวรรณศิริ
13. เด็กชายสิริภาส  เกตุมีฤทธิ์
14. เด็กหญิงสุธิดา  สิมนิล
15. เด็กหญิงสุนิสา  บุญช่วย
16. เด็กชายอนิรุจน์  เจริญผล
17. เด็กชายอรรถกร  แม่นปืน
18. เด็กชายอรรถพล  สาลี
19. เด็กชายเทพฤทธิ์  วันศรี
20. เด็กชายเอกรัตน์  กลมดี
 
1. นายณัฐกรณ์  ชยุตพงษ์
2. นางสาวศุภลักษณ์  ศานติเธียร
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 8 1. เด็กชายชญานนท์  บุญทะมา
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  มัธยัสถาวร
 
1. นางสาววาส  โป๊ะพนม
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 83.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงกรเพ็ชร  จิตต์ชวนพิศ
2. เด็กหญิงกฤษณา  คำโพนทอง
3. เด็กหญิงชดาพร  เนตรทิพย์
4. เด็กหญิงนิราวรรณ  สุขช้ำ
5. เด็กหญิงพนารัตน์  อุทุมภา
6. เด็กหญิงรัตนาวลี  ปันทะนันท์
7. เด็กหญิงวรรณทนี  นำประภา
8. เด็กหญิงสลิลพร  พลอยศิลา
9. เด็กหญิงสิริมากร  ปิ่นดอกไม้
10. เด็กหญิงอัจฉริญา  ศรีภูมิ
 
1. นายสมาน  ศรีลอย
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงญานิศา  ทองมูล
 
1. นางอุบล  จรูญศรีโชติกำจร
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  มาลัยวงษ์
2. เด็กหญิงฐิติมา  โพพิลา
 
1. นางอุบล  จรูญศรีโชติกำจร
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรรณนิภา  ค่าโค
 
1. นางอุบล  จรูญศรีโชติกำจร
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 91 ทอง 8 1. เด็กชายธนวิชญ์  คำจะพรม
2. เด็กชายพุทธินันท์  หาญกล้า
3. เด็กชายศตานันท์  ธงชัย
 
1. นางเพ็ญศรี  ทองประกอบ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กชายพัฒนพงศ์  หงเวียงจันทร์
2. เด็กชายศุภณัฐ  ยุคง
3. เด็กชายเจตดิลก  จันขำ
 
1. นางอุบล  จรูญศรีโชติกำจร
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรอุมาย  อ่อนอนงค์
 
1. นางพรรณทิพภา  จำเนียรพรม
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุธิดา  คนรู้
 
1. นางพรรณทิพภา  จำเนียรพรม
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. นางสาวมาริสา  ชัยเนตร
 
1. นางอุบล  จรูญศรีโชติกำจร
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงประภัสสร  ศรีษะ
 
1. นางสาวรุจิรา  โสนาพูน
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติภพ  นนท์ชนะ
2. เด็กชายธนากร  จันทร์รอด
3. เด็กชายธีรภัทร  ทรายหมอ
4. เด็กชายภานุพงศ์  ไชยยอด
5. เด็กชายอติวิชญ์  สายสังข์
6. เด็กชายเศรษฐวัฒน์  สวนดอกไม้
 
1. นายภัทร์กร  ศรีเมือง
2. นางสาวชื่นสุข  วุฒิกานนท์
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงกิตติยา  ปิตาระเต
2. เด็กหญิงคีตภัทร์  พึ่งแย้ม
3. เด็กชายพิษณุ  มาสม
 
1. นางสาวเรณู  อันลือชัย
 
18 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติเดช  วงศ์วารินทร์
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์  นิยมสุวรรณ
3. เด็กชายนนทชัย  จันทา
 
1. นายภัทร์กร  ศรีเมือง
2. นายผดุงศักดิ์  ทบประดิษฐ์
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทินวัตร  กระโพธิ์
2. เด็กชายภูธเนศ  พิมภักดี
3. เด็กชายเป็นหนึ่ง  เกื้อคลัง
 
1. นางประภี  คำประทุม
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัชริดา  เดชพัฒนกุล
2. เด็กหญิงมลทิรา  มานักฆ้อง
3. เด็กหญิงศานตมล  แซ่ลิ้ม
 
1. นางวราภรณ์  นาบำรุง
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 81.5 ทอง 13 1. เด็กหญิงปิยธิดา  นวลมะ
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ภู่สวรรค์
3. เด็กหญิงศศลักษณ์  โคมกระจ่าง
 
1. นางวราภรณ์  นาบำรุง
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84 ทอง 22 1. เด็กหญิงณัชชา  จินประชา
2. เด็กหญิงนาถตยา  แสงทอง
3. เด็กหญิงศิรินภา  บุญประเสริฐ
 
1. นางประภี  คำประทุม
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.25 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้ววันตา
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  เพ็งปัญจ่า
3. เด็กหญิงวิยะดา  พายุพัด
 
1. นางวราภรณ์  นาบำรุง
 
24 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  คำลือชา
 
1. นางสาวโสภิตา  ดอกเข็ม