สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดมโนรม สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 74 เงิน 26 1. เด็กหญิงกัญยาณี  สอนหล้า
 
1. นางอุทัยวรรณ์  ไทรงาม
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 75.4 เงิน 5 1. เด็กหญิงนนทิยา  ชุดนอก
2. เด็กหญิงบัว  พรมคำน้อย
3. เด็กหญิงศศิธร  พึ่งมีสุข
 
1. นางสุกฤตา  เกตานนท์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 76.5 เงิน 9 1. เด็กหญิงสุธาสินี  กลิ่นสุคนธ์
 
1. นายณัฐกรณ์  ชยุตพงษ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 73 เงิน 18 1. เด็กหญิงชลภัทร์  คนชม
2. เด็กชายเกริกไกล  ถาปะนะ
 
1. นายสมาน  ศรีลอย
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. เด็กชายกรกฎ  ชื่นอุรา
2. เด็กหญิงนรินทร์  วัฒนศิริ
 
1. นายณัฐกรณ์  ชยุตพงษ์
2. นางสาวศุภลักษณ์  ศานติเธียร
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงปานจันทรา  คิดกิ่ง
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ครึ่งมี
 
1. นางเอ็นดู  เอื้อสว่างพร
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงชนิกานต์  สำราญจิต
2. เด็กหญิงชลธิชา  วงษ์ไพศาล
 
1. นายประคอง  คำประทุม
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 25 1. เด็กหญิงศศิวิมล  สุขรัมย์
 
1. นางเพ็ญศรี  ทองประกอบ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 76 เงิน 14 1. เด็กหญิงวริศรา  บุญสังข์
2. เด็กหญิงอภิรญา  สงวนเสงี่ยม
 
1. นางเพ็ญศรี  ทองประกอบ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. นายเอกรัตน์  กลมลี
 
1. นางอุบล  จรูญศรีโชติกำจร
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 72.5 เงิน 27 1. เด็กหญิงสุพัตรา  สุขประเสริฐ
 
1. นางพรรณทิพภา  จำเนียรพรม
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงอารียา  ชาติโสม
 
1. นางอุบล  จรูญศรีโชติกำจร
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงรัตนสุดา  เกิดน้อย
 
1. นางอุบล  จรูญศรีโชติกำจร
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงกุลธิดา  รามศิริ
 
1. นางสาวชนิดาภา  เพ็งพันธุ์
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงกฤษฎาพร  ศรีษะเนตร
3. เด็กชายประกายเพชร  แสงงาม
4. เด็กหญิงวิภวานี  อำพร
5. เด็กชายอุดมเดช  ปันทะนันท์
 
1. นางสาวชนิดาภา  เพ็งพันธุ์
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 77.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนวิช  เจี้ยน
 
1. นางสาวชนิดาภา  เพ็งพันธุ์
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัชชา  ศรีโคตร
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  กิจวิเชียร
3. เด็กชายศุภกร  ยุคง
 
1. นางสาวเรณู  อันลือชัย
 
18 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กชายศุภกิตติ์  วิเศษเส็ง
2. เด็กชายเทพไท  จันทร์หอม
 
1. นายผดุงศักดิ์  ทบประดิษฐ์
 
19 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 76 เงิน 7 1. เด็กชายชนินทร์  ลักขิตานนท์
2. เด็กชายนนทกานต์  พรมวาศรี
 
1. นางสาวเพ็ญพิชชา  ตันย้ง
 
20 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70.5 เงิน 5 1. เด็กชายฐิติกร  เอรัสสะ
2. เด็กชายพีระภัทร  ประทุมขำ
 
1. นางสาวเพ็ญพิชชา  ตันย้ง
 
21 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เชื่องดี
2. เด็กหญิงณัฐพร  เขม้นกิจ
 
1. นางสาวเพ็ญพิชชา  ตันย้ง
 
22 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  เหือมขุนทด
2. เด็กชายสหรัถ  อุทชา
 
1. นายผดุงศักดิ์  ทบประดิษฐ์
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กชายจักรพงษ์  ทะรารัมย์
2. เด็กชายจักรพันธ์  ทะรารัมย์
3. เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์  ศิริรัตน์
 
1. นางวราภรณ์  นาบำรุง
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กชายธนากร  สวนนิล
2. เด็กชายพัฒนพงศ์  เจริญดี
3. เด็กชายพุฒพงศ์  ถุนพุฒดม
 
1. นางประภี  คำประทุม
 
25 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 71 เงิน 38 1. เด็กชายณัฏฐกิตติ์  บุตรสุวรรณ
2. เด็กหญิงพราวประกาย  ชัยยา
3. เด็กหญิงวรัญญา  พาเสน่ห์
 
1. นางสาวพัชรา  วณิชชากรสวัสดิ์
2. นางสาววรนุช  วงษางาม
 
26 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 72 เงิน 40 1. เด็กหญิงขณิษา  โพธิบัณฑิต
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  แวงเกตุ
3. เด็กหญิงพิมลพรรณ  แสงคำ
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ชาญวิเศษ
2. นางปราณี  คงไพศาล
 
27 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 70.67 เงิน 6 1. เด็กชายชนะชล  ป้องแก้ว
2. เด็กชายณัทภัทร  ศิริวงษ์
 
1. นางอโนทัย  สงวนวงษ์
 
28 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 4 1. เด็กชายธนาวุฒิ  สกุลทอง
2. เด็กชายธีรวัฒน์  กลีบจำปา
3. เด็กชายยุทธภูมิ  เย็นเจริญ
 
1. นางอโนทัย  สงวนวงษ์