สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดมโนรม สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 48 1. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ชุ่มเพ็งพันธุ์
 
1. นางวราภรณ์  ศรีจักรโคตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 31 1. เด็กชายทศวรรษ  ศรีโคตร
 
1. นางสาวเรณู  อันลือชัย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 53 1. เด็กหญิงอรกัญญา  แซ่ซิ้ม
 
1. นางสุพิชญา  เฟื่องฟู
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  อำไพทอง
 
1. นางลัดดาวัลย์  นาคสมบูรณ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  พิศงาม
2. เด็กหญิงเกศินี  หนบรรเลง
 
1. นางสุพิชญา  เฟื่องฟู
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 69.2 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงพัชรพร  วุฒิวัย
2. เด็กหญิงศิยาพร  บาลไธสง
3. เด็กหญิงโยษิตาภรณ์  สีอ่อน
 
1. นายภัทร์กร  ศรีเมือง
2. นางอลงกรณ์  สิมมา
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 64 ทองแดง 4 1. เด็กชายศิริศักดิ์  ด้วงศิริ
2. เด็กชายอิทธิพล  เถาว์เบา
 
1. นางอลงกรณ์  สิมมา
2. นายภัทร์กร  ศรีเมือง
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กชายธีรภัทร  อินทร์สามรัตน์
2. นายศรายุทธ  อินทร์สามรัตน์
 
1. นางสุกฤตา  เกตานนท์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 11 1. เด็กชายพิสิฐ  แจงป้อม
2. เด็กชายภัทรพล  วิจันดา
 
1. นางสาวชื่นสุข  วุฒิกานนท์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 68 ทองแดง 33 1. เด็กหญิงเมธาวี  โยยิ่ง
 
1. นางสาววาส  โป๊ะพนม
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 64.5 ทองแดง 38 1. เด็กหญิงอัญมณี  ศรีแสง
 
1. นายสมาน  ศรีลอย
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 65 ทองแดง 29 1. เด็กหญิงพิไลวรรณ  แสงสุข
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  หอมสุคนธ์
 
1. นางอุบล  จรูญศรีโชติกำจร
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 69 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงนภาพร  โพธารชร
 
1. นางพรรณทิพภา  จำเนียรพรม
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 63 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ภู่เยี่ยมจิตร
 
1. นางพรรณทิพภา  จำเนียรพรม
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 66 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ประตูคำ
 
1. นางสุชาดา  กลิ่นใจ
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  รุ่งโรจน์
 
1. นายภูษิต  ทองวัชรไพบูลย์
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ได้ดี
 
1. นางสาวรุจิรา  โสนาพูน
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 69.5 ทองแดง 16 1. เด็กชายก้องเกียรติ  เรื่องลือ
2. เด็กชายชวลิต  ยูงหนู
3. เด็กชายดนุเดช  ธงชัย
4. เด็กชายปิ่นพงศ์  ชาริดา
5. เด็กชายศิริวัฒน์  พลธีระ
6. เด็กชายสุเมธ  อ่อนตา
 
1. นายภัทร์กร  ศรีเมือง
2. นายเฉลิมเดช  อนนท์
 
19 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กชายกฤษฎา  ไกรกิจราษฎร์
2. เด็กชายณัฐพัทร  ก้อนรัม
 
1. นายผดุงศักดิ์  ทบประดิษฐ์
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณีรนุช  สิงขทิพย์
2. เด็กหญิงภัทรภร  บัวงาม
3. เด็กชายวัชระ  ทุมสิงห์
 
1. นางวราภรณ์  นาบำรุง