สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดมโนรม สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงปพิชญา  สุรันนา
 
1. นางลัดดาวัลย์  นาคสมบูรณ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 56 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  บัวงาม
 
1. นางสาวเรณู  อันลือชัย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายชูศักดิ์  ตั้งกระโทก
2. เด็กชายพีรพล  คงคะคิด
 
1. นางลัดดาวัลย์  นาคสมบูรณ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 19 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายศุภณัฐ  พุ่มประดับ
 
1. นางสาวชื่นสุข  วุฒิกานนท์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 31 เข้าร่วม 35 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วคำกอง
 
1. นายภัทร์กร  ศรีเมือง
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุตรสาลี
 
1. นางจารุวรรณ  จันทร์กลางเดือน
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพงศกร  แพโต
 
1. นางสาวชื่นสุข  วุฒิกานนท์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายพชร  เตือประโคน
 
1. นางอลงกรณ์  สิมมา
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงเพชรไพริน  อนุอัน
 
1. นางจารุวรรณ  จันทร์กลางเดือน
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 38 1. เด็กหญิงศิริกาญจน์  บัวขาว
2. เด็กหญิงอรอนงค์  เกราะทอง
3. เด็กหญิงอารยา  กองราชา
 
1. นางศิริวรรณ  สิทธิวงศ์
2. นางสาวชื่นสุข  วุฒิกานนท์
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงจันทภา  พูลลาภ
2. นางสาวปัทมาวดี  นิยม
3. นางสาวมะลิวรรณ  จันทป
 
1. นางสาวเพ็ญพรรณ  นามชัยสงค์
2. นางสาวศิรัญญา  ชนะชัย
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงชนกเนตร  คืนทรัพย์
2. เด็กชายนเรนทร  สวนนิล
3. เด็กชายพลากร  พรฆัง
4. เด็กหญิงยุพารัติ  กติกา
5. เด็กหญิงสุภาวดี  คำพันธ์
 
1. นายณัฐกรณ์  ชยุตพงษ์
2. นางสาวศุภลักษณ์  ศานติเธียร
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายธนากร  ดอกพุธ
 
1. นางอุบล  จรูญศรีโชติกำจร
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงวรรณทนี  นำประภา
 
1. นางพรรณทิพภา  จำเนียรพรม
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 5 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  แสงทอง
 
1. นางสุชาดา  กลิ่นใจ
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 15 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงนันทิยา  ปิติแสง
 
1. นางสาวรุจิรา  โสนาพูน
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายสิรวิญช์  ใจใส
 
1. นายภูษิต  ทองวัชรไพบูลย์
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงสวรรยา  วงศ์เนียม
 
1. นางสาวชนิดาภา  เพ็งพันธุ์
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายตะวัน  ปินะตัง
2. เด็กหญิงธัญจิรา  สุดใจ
 
1. นายภูษิต  ทองวัชรไพบูลย์
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายชินกร  เจียงรัมย์
2. เด็กชายธนวัฒน์  ปิ่นดอกไม้
3. เด็กชายปณวุธ  กำกับกลาง
4. เด็กชายวัชระพล  ศักดิ์ศิลากุล
5. เด็กชายเวชพิสิฐ  วิทยาลัย
 
1. นายภัทร์กร  ศรีเมือง
2. นางจารุวรรณ  จันทร์กลางเดือน
 
21 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 54 1. เด็กชายศุภชัย  เคลื่อนทอง
2. เด็กชายเอกลักษณ์  สุวรรณประภา
 
1. นางสุภารัตน์  ธรรมสา
 
22 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 32 1. เด็กหญิงกิติมา  กรอบสูงเนิน
2. เด็กหญิงหฤทัย  รุ่งแสงจันทร์
 
1. นางสาวเพ็ญพิชชา  ตันย้ง
 
23 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงคีตภัทร์  จันทรง
2. เด็กหญิงพิมวิภา  สอนชะยา
 
1. นางสาวเพ็ญพิชชา  ตันย้ง
 
24 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 49.33 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายนนทวัฒน์  อินต๊ะ
 
1. นางอโนทัย  สงวนวงษ์
 
25 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายจีระศักดิ์  ศรสำแดง
 
1. นางอโนทัย  สงวนวงษ์