สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดมโนรม สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 48 1. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ชุ่มเพ็งพันธุ์
 
1. นางวราภรณ์  ศรีจักรโคตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 31 1. เด็กชายทศวรรษ  ศรีโคตร
 
1. นางสาวเรณู  อันลือชัย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงปพิชญา  สุรันนา
 
1. นางลัดดาวัลย์  นาคสมบูรณ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 74 เงิน 26 1. เด็กหญิงกัญยาณี  สอนหล้า
 
1. นางอุทัยวรรณ์  ไทรงาม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 53 1. เด็กหญิงอรกัญญา  แซ่ซิ้ม
 
1. นางสุพิชญา  เฟื่องฟู
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  อำไพทอง
 
1. นางลัดดาวัลย์  นาคสมบูรณ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83 ทอง 21 1. เด็กหญิงอัจฉราฉวี  ใจช่วง
 
1. นางสาวชื่นสุข  วุฒิกานนท์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 56 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  บัวงาม
 
1. นางสาวเรณู  อันลือชัย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  พิศงาม
2. เด็กหญิงเกศินี  หนบรรเลง
 
1. นางสุพิชญา  เฟื่องฟู
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายชูศักดิ์  ตั้งกระโทก
2. เด็กชายพีรพล  คงคะคิด
 
1. นางลัดดาวัลย์  นาคสมบูรณ์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 19 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายศุภณัฐ  พุ่มประดับ
 
1. นางสาวชื่นสุข  วุฒิกานนท์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 31 เข้าร่วม 35 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วคำกอง
 
1. นายภัทร์กร  ศรีเมือง
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุตรสาลี
 
1. นางจารุวรรณ  จันทร์กลางเดือน
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 69.2 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงพัชรพร  วุฒิวัย
2. เด็กหญิงศิยาพร  บาลไธสง
3. เด็กหญิงโยษิตาภรณ์  สีอ่อน
 
1. นายภัทร์กร  ศรีเมือง
2. นางอลงกรณ์  สิมมา
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 75.4 เงิน 5 1. เด็กหญิงนนทิยา  ชุดนอก
2. เด็กหญิงบัว  พรมคำน้อย
3. เด็กหญิงศศิธร  พึ่งมีสุข
 
1. นางสุกฤตา  เกตานนท์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 64 ทองแดง 4 1. เด็กชายศิริศักดิ์  ด้วงศิริ
2. เด็กชายอิทธิพล  เถาว์เบา
 
1. นางอลงกรณ์  สิมมา
2. นายภัทร์กร  ศรีเมือง
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กชายธีรภัทร  อินทร์สามรัตน์
2. นายศรายุทธ  อินทร์สามรัตน์
 
1. นางสุกฤตา  เกตานนท์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพงศกร  แพโต
 
1. นางสาวชื่นสุข  วุฒิกานนท์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายพชร  เตือประโคน
 
1. นางอลงกรณ์  สิมมา
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงเพชรไพริน  อนุอัน
 
1. นางจารุวรรณ  จันทร์กลางเดือน
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 38 1. เด็กหญิงศิริกาญจน์  บัวขาว
2. เด็กหญิงอรอนงค์  เกราะทอง
3. เด็กหญิงอารยา  กองราชา
 
1. นางศิริวรรณ  สิทธิวงศ์
2. นางสาวชื่นสุข  วุฒิกานนท์
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงจันทภา  พูลลาภ
2. นางสาวปัทมาวดี  นิยม
3. นางสาวมะลิวรรณ  จันทป
 
1. นางสาวเพ็ญพรรณ  นามชัยสงค์
2. นางสาวศิรัญญา  ชนะชัย
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 11 1. เด็กชายพิสิฐ  แจงป้อม
2. เด็กชายภัทรพล  วิจันดา
 
1. นางสาวชื่นสุข  วุฒิกานนท์
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนพมาศ  พิทักษ์กิจ
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  จันทร์หล้า
3. เด็กหญิงพิชญา  โมกขะศักดิ์
4. เด็กหญิงศิริพร  หอมขจร
5. เด็กหญิงสร้อยสุมาลี  เสือเดช
 
1. นายณัฐกรณ์  ชยุตพงษ์
2. นางสาวศุภลักษณ์  ศานติเธียร
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกิตติยา  ทองเชื้อ
2. เด็กหญิงวิชมล  ศูนย์ราช
3. เด็กชายวิษณุ  ม่วงศรี
4. เด็กหญิงวีรยา  ขันตี
5. เด็กหญิงสุชาดา  ป่าดี
 
1. นายณัฐกรณ์  ชยุตพงษ์
2. นางสาวศุภลักษณ์  ศานติเธียร
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงชนกเนตร  คืนทรัพย์
2. เด็กชายนเรนทร  สวนนิล
3. เด็กชายพลากร  พรฆัง
4. เด็กหญิงยุพารัติ  กติกา
5. เด็กหญิงสุภาวดี  คำพันธ์
 
1. นายณัฐกรณ์  ชยุตพงษ์
2. นางสาวศุภลักษณ์  ศานติเธียร
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  สมบูรณ์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  เรืองเดช
3. เด็กชายชนินทร์  ฉิมเกตุ
4. เด็กชายณัฐพล  สุรีลาบุตร
5. เด็กหญิงนภัสร  ชัยดี
6. เด็กชายนันทวัฒน์  เจริญศิลป์
7. เด็กหญิงนิตยา  ทิพย์รักษ์
8. เด็กชายพลากร  พรฆัง
9. เด็กหญิงมัทนา  สุขลุน
10. เด็กชายศักดิ์มงคล  อินทปัญญา
11. เด็กหญิงศาณัฐิณี  ทวีพล
12. เด็กชายสิริชัย  เกิดสุวรรณศิริ
13. เด็กชายสิริภาส  เกตุมีฤทธิ์
14. เด็กหญิงสุธิดา  สิมนิล
15. เด็กหญิงสุนิสา  บุญช่วย
16. เด็กชายอนิรุจน์  เจริญผล
17. เด็กชายอรรถกร  แม่นปืน
18. เด็กชายอรรถพล  สาลี
19. เด็กชายเทพฤทธิ์  วันศรี
20. เด็กชายเอกรัตน์  กลมดี
 
1. นายณัฐกรณ์  ชยุตพงษ์
2. นางสาวศุภลักษณ์  ศานติเธียร
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 68 ทองแดง 33 1. เด็กหญิงเมธาวี  โยยิ่ง
 
1. นางสาววาส  โป๊ะพนม
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 64.5 ทองแดง 38 1. เด็กหญิงอัญมณี  ศรีแสง
 
1. นายสมาน  ศรีลอย
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 76.5 เงิน 9 1. เด็กหญิงสุธาสินี  กลิ่นสุคนธ์
 
1. นายณัฐกรณ์  ชยุตพงษ์
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 8 1. เด็กชายชญานนท์  บุญทะมา
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  มัธยัสถาวร
 
1. นางสาววาส  โป๊ะพนม
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 73 เงิน 18 1. เด็กหญิงชลภัทร์  คนชม
2. เด็กชายเกริกไกล  ถาปะนะ
 
1. นายสมาน  ศรีลอย
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. เด็กชายกรกฎ  ชื่นอุรา
2. เด็กหญิงนรินทร์  วัฒนศิริ
 
1. นายณัฐกรณ์  ชยุตพงษ์
2. นางสาวศุภลักษณ์  ศานติเธียร
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 83.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงกรเพ็ชร  จิตต์ชวนพิศ
2. เด็กหญิงกฤษณา  คำโพนทอง
3. เด็กหญิงชดาพร  เนตรทิพย์
4. เด็กหญิงนิราวรรณ  สุขช้ำ
5. เด็กหญิงพนารัตน์  อุทุมภา
6. เด็กหญิงรัตนาวลี  ปันทะนันท์
7. เด็กหญิงวรรณทนี  นำประภา
8. เด็กหญิงสลิลพร  พลอยศิลา
9. เด็กหญิงสิริมากร  ปิ่นดอกไม้
10. เด็กหญิงอัจฉริญา  ศรีภูมิ
 
1. นายสมาน  ศรีลอย
 
35 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงปานจันทรา  คิดกิ่ง
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ครึ่งมี
 
1. นางเอ็นดู  เอื้อสว่างพร
 
36 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงชนิกานต์  สำราญจิต
2. เด็กหญิงชลธิชา  วงษ์ไพศาล
 
1. นายประคอง  คำประทุม
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 25 1. เด็กหญิงศศิวิมล  สุขรัมย์
 
1. นางเพ็ญศรี  ทองประกอบ
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายธนากร  ดอกพุธ
 
1. นางอุบล  จรูญศรีโชติกำจร
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงญานิศา  ทองมูล
 
1. นางอุบล  จรูญศรีโชติกำจร
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 76 เงิน 14 1. เด็กหญิงวริศรา  บุญสังข์
2. เด็กหญิงอภิรญา  สงวนเสงี่ยม
 
1. นางเพ็ญศรี  ทองประกอบ
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 65 ทองแดง 29 1. เด็กหญิงพิไลวรรณ  แสงสุข
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  หอมสุคนธ์
 
1. นางอุบล  จรูญศรีโชติกำจร
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  มาลัยวงษ์
2. เด็กหญิงฐิติมา  โพพิลา
 
1. นางอุบล  จรูญศรีโชติกำจร
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรรณนิภา  ค่าโค
 
1. นางอุบล  จรูญศรีโชติกำจร
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 91 ทอง 8 1. เด็กชายธนวิชญ์  คำจะพรม
2. เด็กชายพุทธินันท์  หาญกล้า
3. เด็กชายศตานันท์  ธงชัย
 
1. นางเพ็ญศรี  ทองประกอบ
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กชายพัฒนพงศ์  หงเวียงจันทร์
2. เด็กชายศุภณัฐ  ยุคง
3. เด็กชายเจตดิลก  จันขำ
 
1. นางอุบล  จรูญศรีโชติกำจร
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรอุมาย  อ่อนอนงค์
 
1. นางพรรณทิพภา  จำเนียรพรม
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุธิดา  คนรู้
 
1. นางพรรณทิพภา  จำเนียรพรม
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. นายเอกรัตน์  กลมลี
 
1. นางอุบล  จรูญศรีโชติกำจร
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 69 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงนภาพร  โพธารชร
 
1. นางพรรณทิพภา  จำเนียรพรม
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 72.5 เงิน 27 1. เด็กหญิงสุพัตรา  สุขประเสริฐ
 
1. นางพรรณทิพภา  จำเนียรพรม
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 63 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ภู่เยี่ยมจิตร
 
1. นางพรรณทิพภา  จำเนียรพรม
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายไกรลาศ  สมนาค
 
1. นางอุบล  จรูญศรีโชติกำจร
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงอารียา  ชาติโสม
 
1. นางอุบล  จรูญศรีโชติกำจร
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. นางสาวมาริสา  ชัยเนตร
 
1. นางอุบล  จรูญศรีโชติกำจร
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายเลิศพิพัฒ  เขม้นกิจ
 
1. นางอุบล  จรูญศรีโชติกำจร
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงรัตนสุดา  เกิดน้อย
 
1. นางอุบล  จรูญศรีโชติกำจร
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงวรรณทนี  นำประภา
 
1. นางพรรณทิพภา  จำเนียรพรม
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 66 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ประตูคำ
 
1. นางสุชาดา  กลิ่นใจ
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงประภัสสร  ศรีษะ
 
1. นางสาวรุจิรา  โสนาพูน
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  รุ่งโรจน์
 
1. นายภูษิต  ทองวัชรไพบูลย์
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 5 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  แสงทอง
 
1. นางสุชาดา  กลิ่นใจ
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 15 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงนันทิยา  ปิติแสง
 
1. นางสาวรุจิรา  โสนาพูน
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายสิรวิญช์  ใจใส
 
1. นายภูษิต  ทองวัชรไพบูลย์
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ได้ดี
 
1. นางสาวรุจิรา  โสนาพูน
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงกุลธิดา  รามศิริ
 
1. นางสาวชนิดาภา  เพ็งพันธุ์
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงสวรรยา  วงศ์เนียม
 
1. นางสาวชนิดาภา  เพ็งพันธุ์
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงกฤษฎาพร  ศรีษะเนตร
3. เด็กชายประกายเพชร  แสงงาม
4. เด็กหญิงวิภวานี  อำพร
5. เด็กชายอุดมเดช  ปันทะนันท์
 
1. นางสาวชนิดาภา  เพ็งพันธุ์
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 77.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนวิช  เจี้ยน
 
1. นางสาวชนิดาภา  เพ็งพันธุ์
 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายตะวัน  ปินะตัง
2. เด็กหญิงธัญจิรา  สุดใจ
 
1. นายภูษิต  ทองวัชรไพบูลย์
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติภพ  นนท์ชนะ
2. เด็กชายธนากร  จันทร์รอด
3. เด็กชายธีรภัทร  ทรายหมอ
4. เด็กชายภานุพงศ์  ไชยยอด
5. เด็กชายอติวิชญ์  สายสังข์
6. เด็กชายเศรษฐวัฒน์  สวนดอกไม้
 
1. นายภัทร์กร  ศรีเมือง
2. นางสาวชื่นสุข  วุฒิกานนท์
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 69.5 ทองแดง 16 1. เด็กชายก้องเกียรติ  เรื่องลือ
2. เด็กชายชวลิต  ยูงหนู
3. เด็กชายดนุเดช  ธงชัย
4. เด็กชายปิ่นพงศ์  ชาริดา
5. เด็กชายศิริวัฒน์  พลธีระ
6. เด็กชายสุเมธ  อ่อนตา
 
1. นายภัทร์กร  ศรีเมือง
2. นายเฉลิมเดช  อนนท์
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายชินกร  เจียงรัมย์
2. เด็กชายธนวัฒน์  ปิ่นดอกไม้
3. เด็กชายปณวุธ  กำกับกลาง
4. เด็กชายวัชระพล  ศักดิ์ศิลากุล
5. เด็กชายเวชพิสิฐ  วิทยาลัย
 
1. นายภัทร์กร  ศรีเมือง
2. นางจารุวรรณ  จันทร์กลางเดือน
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัชชา  ศรีโคตร
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  กิจวิเชียร
3. เด็กชายศุภกร  ยุคง
 
1. นางสาวเรณู  อันลือชัย
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงกิตติยา  ปิตาระเต
2. เด็กหญิงคีตภัทร์  พึ่งแย้ม
3. เด็กชายพิษณุ  มาสม
 
1. นางสาวเรณู  อันลือชัย
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายทศพร  แก้วสีโท
 
1. นางสาวชนิดาภา  เพ็งพันธุ์
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงนันทิยา  ปิติแสง
2. เด็กชายปฏิภาน  เจริญสุข
 
1. นางสาวรุจิรา  โสนาพูน
 
77 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายธีรภัทร  อินสุพัตรา
2. เด็กชายสุระวี  สังข์ทอง
 
1. นางจารุวรรณ  จันทร์กลางเดือน
 
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ศรีด้วง
2. เด็กหญิงนพวรรณ  เรืองไพศาล
 
1. นางจารุวรรณ  จันทร์กลางเดือน
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงศศิวิมล  วันโตวัด
 
1. นางลัดดาวัลย์  นาคสมบูรณ์
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายชนาธิป  บัวคำ
 
1. นางลัดดาวัลย์  นาคสมบูรณ์
 
81 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายจตุพร  มีวัน
 
1. นางจารุวรรณ  จันทร์กลางเดือน
 
82 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงพิณทิพย์  แววกิ่ง
 
1. นางจารุวรรณ  จันทร์กลางเดือน
 
83 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 54 1. เด็กชายศุภชัย  เคลื่อนทอง
2. เด็กชายเอกลักษณ์  สุวรรณประภา
 
1. นางสุภารัตน์  ธรรมสา
 
84 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติเดช  วงศ์วารินทร์
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์  นิยมสุวรรณ
3. เด็กชายนนทชัย  จันทา
 
1. นายภัทร์กร  ศรีเมือง
2. นายผดุงศักดิ์  ทบประดิษฐ์
 
85 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายสมปอง  เกิดทอง
2. เด็กชายเอกรินทร์  เป้าสุวรรณ
 
1. นายผดุงศักดิ์  ทบประดิษฐ์
 
86 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กชายศุภกิตติ์  วิเศษเส็ง
2. เด็กชายเทพไท  จันทร์หอม
 
1. นายผดุงศักดิ์  ทบประดิษฐ์
 
87 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 76 เงิน 7 1. เด็กชายชนินทร์  ลักขิตานนท์
2. เด็กชายนนทกานต์  พรมวาศรี
 
1. นางสาวเพ็ญพิชชา  ตันย้ง
 
88 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70.5 เงิน 5 1. เด็กชายฐิติกร  เอรัสสะ
2. เด็กชายพีระภัทร  ประทุมขำ
 
1. นางสาวเพ็ญพิชชา  ตันย้ง
 
89 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 32 1. เด็กหญิงกิติมา  กรอบสูงเนิน
2. เด็กหญิงหฤทัย  รุ่งแสงจันทร์
 
1. นางสาวเพ็ญพิชชา  ตันย้ง
 
90 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กชายกฤษฎา  ไกรกิจราษฎร์
2. เด็กชายณัฐพัทร  ก้อนรัม
 
1. นายผดุงศักดิ์  ทบประดิษฐ์
 
91 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เชื่องดี
2. เด็กหญิงณัฐพร  เขม้นกิจ
 
1. นางสาวเพ็ญพิชชา  ตันย้ง
 
92 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  เหือมขุนทด
2. เด็กชายสหรัถ  อุทชา
 
1. นายผดุงศักดิ์  ทบประดิษฐ์
 
93 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงคีตภัทร์  จันทรง
2. เด็กหญิงพิมวิภา  สอนชะยา
 
1. นางสาวเพ็ญพิชชา  ตันย้ง
 
94 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงอรอนงค์  ครุฑธา
2. เด็กหญิงอารยา  แซ่โล้ว
 
1. นายภัทร์กร  ศรีเมือง
2. นางสาวนิตยา  ลุนหล้า
 
95 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายชนะชล  เครือบสูงเนิน
2. เด็กชายณัฐวัตร  ยอดเพ็ง
3. เด็กชายประพจน์  สีหราช
 
1. นายภัทร์กร  ศรีเมือง
2. นายผดุงศักดิ์  ทบประดิษฐ์
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กชายจักรพงษ์  ทะรารัมย์
2. เด็กชายจักรพันธ์  ทะรารัมย์
3. เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์  ศิริรัตน์
 
1. นางวราภรณ์  นาบำรุง
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทินวัตร  กระโพธิ์
2. เด็กชายภูธเนศ  พิมภักดี
3. เด็กชายเป็นหนึ่ง  เกื้อคลัง
 
1. นางประภี  คำประทุม
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณีรนุช  สิงขทิพย์
2. เด็กหญิงภัทรภร  บัวงาม
3. เด็กชายวัชระ  ทุมสิงห์
 
1. นางวราภรณ์  นาบำรุง
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัชริดา  เดชพัฒนกุล
2. เด็กหญิงมลทิรา  มานักฆ้อง
3. เด็กหญิงศานตมล  แซ่ลิ้ม
 
1. นางวราภรณ์  นาบำรุง
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 81.5 ทอง 13 1. เด็กหญิงปิยธิดา  นวลมะ
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ภู่สวรรค์
3. เด็กหญิงศศลักษณ์  โคมกระจ่าง
 
1. นางวราภรณ์  นาบำรุง
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84 ทอง 22 1. เด็กหญิงณัชชา  จินประชา
2. เด็กหญิงนาถตยา  แสงทอง
3. เด็กหญิงศิรินภา  บุญประเสริฐ
 
1. นางประภี  คำประทุม
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.25 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้ววันตา
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  เพ็งปัญจ่า
3. เด็กหญิงวิยะดา  พายุพัด
 
1. นางวราภรณ์  นาบำรุง
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กชายธนากร  สวนนิล
2. เด็กชายพัฒนพงศ์  เจริญดี
3. เด็กชายพุฒพงศ์  ถุนพุฒดม
 
1. นางประภี  คำประทุม
 
104 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย -1 - 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ขุนเพ็ง
 
1. นางวรรณ์ทนา  ไชยมิ่ง
 
105 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 71 เงิน 38 1. เด็กชายณัฏฐกิตติ์  บุตรสุวรรณ
2. เด็กหญิงพราวประกาย  ชัยยา
3. เด็กหญิงวรัญญา  พาเสน่ห์
 
1. นางสาวพัชรา  วณิชชากรสวัสดิ์
2. นางสาววรนุช  วงษางาม
 
106 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 72 เงิน 40 1. เด็กหญิงขณิษา  โพธิบัณฑิต
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  แวงเกตุ
3. เด็กหญิงพิมลพรรณ  แสงคำ
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ชาญวิเศษ
2. นางปราณี  คงไพศาล
 
107 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  คำลือชา
 
1. นางสาวโสภิตา  ดอกเข็ม
 
108 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 49.33 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายนนทวัฒน์  อินต๊ะ
 
1. นางอโนทัย  สงวนวงษ์
 
109 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายจีระศักดิ์  ศรสำแดง
 
1. นางอโนทัย  สงวนวงษ์
 
110 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 70.67 เงิน 6 1. เด็กชายชนะชล  ป้องแก้ว
2. เด็กชายณัทภัทร  ศิริวงษ์
 
1. นางอโนทัย  สงวนวงษ์
 
111 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 4 1. เด็กชายธนาวุฒิ  สกุลทอง
2. เด็กชายธีรวัฒน์  กลีบจำปา
3. เด็กชายยุทธภูมิ  เย็นเจริญ
 
1. นางอโนทัย  สงวนวงษ์