สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 81 ทอง 12 1. เด็กหญิงมนัญชยา  รังวรรณา
 
1. นางสาวพิมพ์ณดา  สมภาร
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพิสิฐ  คชรินทร์
2. เด็กชายศักดิ์ชาย  ประเดิมเนตร
 
1. นายวัลลภ  ละลายบาป
2. นายวิโรจน์  พึ่งกลั่น
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  บัวราช
2. เด็กหญิงกัลยา  อ่าวนิล
3. เด็กหญิงณัฐชา  ทองจันทร์
4. เด็กหญิงพัชรี  รัตนพลแสน
5. เด็กหญิงอาซียะห์  มินเจริญ
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  เตชะพิทักษ์ธรรม
2. นางสาวภรณี  จันทร์เทียน
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุพรรษา  โพธิ์พร้าว
 
1. นางปิยพร  ประมวล
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ปานสกุล
 
1. นายพิสิฐชัย  เลิศสมพงษ์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายยูกิ  โอทาคิ
 
1. นางศรีวรรณา  ชุ่มสันเทียะ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนีรภา  หมั่นจำรูญ
 
1. นางศรีวรรณา  ชุ่มสันเทียะ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 87 ทอง 6 1. เด็กชายอธิป  ชัยวงษ์
 
1. นางศรีวรรณา  ชุ่มสันเทียะ
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 11 1. เด็กชายธนวัตร  การปลูก
2. เด็กชายธิติพันธ์  ลออเอี่ยม
3. เด็กชายรัฐภูมิ  ไชยพร
4. เด็กชายวิชญ์พล  พินิจมนตรี
5. เด็กชายอภิรัตน์  พูคงคา
6. เด็กชายเจษฎากรณ์  ดีศรีสุข
 
1. นายนรินทร  จันทร์เสงี่ยม
2. นางสาวพรทิพย์  ขันนอก
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปวีณา  สมณชื่น
2. เด็กหญิงศศิภา  พูนมนัส
3. เด็กชายสันติ  ทองสุขนอก
 
1. นางปรีดา  ชื้อประเสริฐ
2. นางสาวอารีย์ยา  กาญจนกันติ
 
11 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอนุรักษ์  เต่าเล็ก
 
1. นายอธิพงษ์  ดรบัณฑิต
 
12 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กชายศดาพงษ์  สุขรุ่ง
2. เด็กหญิงแพรวา  ไชยจิตต์
 
1. นายอธิพงษ์  ดรบัณฑิต
2. นางอมรรัตน์  จิตจาตุรันต์
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอิทธิเดช  จักษ์สุข
 
1. นายอธิพงษ์  ดรบัณฑิต
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายดบัสวิน  จูสวัสดิ์
 
1. นายอธิพงษ์  ดรบัณฑิต
 
15 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลนิชามาศ  หน้ากระสัย
2. เด็กหญิงชุติมา  ลัมเบอับดุล
3. เด็กหญิงแก้วตา  ขันตี
 
1. นางนัฐนันท์  วิสุทธิ์อัมพร
2. นายอธิพงษ์  ดรบัณฑิต