สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 70 เงิน 21 1. เด็กหญิงณิชาธร  ลึกซึ้ง
 
1. นางสาวพิมพ์ณดา  สมภาร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 73 เงิน 32 1. เด็กหญิงชลดา  ฉิมงาม
 
1. นางสาววันดี  คงเอี่ยม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 73 เงิน 29 1. เด็กหญิงกรกนก  ลีละทีป
 
1. นางสาวยุพาพร  ชาวแดง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 70 เงิน 15 1. เด็กหญิงวิสสุตา  บุปผา
2. เด็กชายเจษฎากรณ์  ปาลบุญ
 
1. นายวิโรจน์  พึ่งกลั่น
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 76.2 เงิน 4 1. เด็กหญิงชญาณี  บุปผา
2. เด็กหญิงวรรัตน์  แพบำรุง
3. เด็กหญิงศุภรดา  สร้อยจรุง
 
1. นางสาวจิราภรณ์  วิโรจน์วัฒนกุล
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 74 เงิน 15 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ราชเนตร
2. เด็กหญิงรัตนาวดี  งามเฉลียว
3. เด็กหญิงสโรชา  จันปลิว
 
1. นางผกามาศ  จันทอง
2. นายวัลลภ  ละลายบาป
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงนภัทรา  สิทธิเศษ
2. เด็กหญิงบุญญารักษ์  ศรีกลิ่นดี
3. เด็กหญิงวิลาสิณี  ช่วยพัฒน์
4. เด็กหญิงเพ็ญสิริ  พรมสิริโสภณ
5. เด็กหญิงเมธิตา  มุสิทธิ์มณี
 
1. นางพจมาน  ฤทธิรงค์
2. นางทัศนีย์  จิตประสูตวิทย์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 71 เงิน 27 1. เด็กหญิงศศิประภา  เปลี่ยนกลาง
 
1. นางเพ็ญศรี  หนูเพชร
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 71 เงิน 30 1. เด็กหญิงศรัณยา  พระชิดพิน
 
1. นางสิภิศา  กิตติธรรมโม
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 14 1. เด็กหญิงศศิธร  บุญถัง
2. เด็กชายสิทธิพร  จันทะภา
 
1. นางณฐออม  สนธิลาภ
2. นางสุดารัตน์  เฟื่องเกษม
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 73 เงิน 18 1. เด็กชายมุนินทร์  ชำนาญ
2. เด็กชายวายุภักษ์  สุวะไชย
 
1. นายนรินทร  จันทร์เสงี่ยม
2. นางสาวพรทิพย์  ขันนอก
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  เอี่ยมอุดม
 
1. นางปิยพร  ประมวล
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 25 1. เด็กหญิงกมลชนก  ขวัญมา
 
1. นางปิยพร  ประมวล
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงนิลาวัลย์  นิโรจน์สุวรรณ
2. เด็กหญิงสิริโสภา  พุกกะวรรณะ
 
1. นางปิยพร  ประมวล
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 16 1. เด็กหญิงกมลรส  สิงหะ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สินชัย
3. เด็กชายไกรวิชญ์  อิ่มนาง
 
1. นางปิยพร  ประมวล
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 21 1. เด็กชายกลวัชร  เทพศิริ
2. เด็กชายปองภพ  ทัดสา
3. เด็กชายภัคนันท์  ทองคำ
 
1. นางปิยพร  ประมวล
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสิริภพ  ศรีสุธรรม
 
1. นายพิสิฐชัย  เลิศสมพงษ์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงทิพธัญญา  ฟ้าเฟื่องวิทยากุล
 
1. นายพิสิฐชัย  เลิศสมพงษ์
 
19 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 76 เงิน 20 1. เด็กหญิงพัชริดา  อาษาราช
2. เด็กชายโยธิน  ชิวชาวนา
 
1. นายอิษฏวัฒน์  ศิลมงคล
2. นางสาวจามจุรี  อินกันยา
 
20 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 72 เงิน 20 1. เด็กหญิงชรัญดา  ยิ้มสวัสดิ์
2. เด็กชายรชต  ขาวงาม
 
1. นายอิษฏวัฒน์  ศิลมงคล
2. นางสาวจามจุรี  อินกันยา
 
21 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 74 เงิน 24 1. เด็กหญิงอรนิชา  พรมจักร์
 
1. นางรำไพ  ภูเวียนวงศ์
 
22 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 70 เงิน 49 1. เด็กชายวราเมธ  มะโนรส
 
1. นางสาวพรทิพย์  ขันนอก
 
23 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกวิน  ทองแก้ว
2. เด็กชายศุภณัฐ  สนามน้อย
 
1. นายอธิพงษ์  ดรบัณฑิต
2. นางอมรรัตน์  จิตจาตุรันต์