สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 58 1. เด็กหญิงศิริวิภา  มนธีอินทรศักดิ์
 
1. นางอังคณา  ชัยจำ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 8 1. เด็กชายชนาทิพย์  ปิ่นทอง
2. เด็กชายบุญญพัฒน์  โรจน์เจริญกิจ
3. เด็กชายรณชัย  บุญเรือง
 
1. นายชวน  ละครไชย
2. นายวัลลภ  ละลายบาป
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 69 ทองแดง 9 1. เด็กชายตรีทศ  บุตรศรีชา
2. เด็กชายภาราดร  เสรีวัลลภ
 
1. นายชวน  ละครไชย
2. นางผกามาศ  จันทอง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 62 ทองแดง 45 1. เด็กชายกมนัช  รักทิม
2. เด็กหญิงจิรภัทร  แพงจักร
 
1. นางนิตยา  กิจวิชา
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 69.5 ทองแดง 38 1. เด็กหญิงณิชากานต์  ภูไพสิทธิ์
 
1. นายพิสิฐชัย  เลิศสมพงษ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 60 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงตฤษณา  ใจกัน
 
1. นายพิสิฐชัย  เลิศสมพงษ์
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 68 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงณัธนันท์  อิ้มทับ
2. เด็กหญิงปิยนุช   ดียา
3. เด็กหญิงอรุณรัศมี  อรุณสวัสดิ์
 
1. นางสาวยุพาพร  ชาวแดง
 
8 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 62 ทองแดง 53 1. เด็กชายกัญ  การสิงห์
2. เด็กหญิงกัณฐิกา  พุทธา
3. เด็กหญิงชุติมณทน์  ทุมประหิรัมย์
 
1. นางสาวพรทิพย์  ขันนอก
2. นางรำไพ  ภูเวียนวงศ์
 
9 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 66 ทองแดง 58 1. เด็กหญิงจิรัชญา  เลื่อนสูงเนิน
2. เด็กหญิงณฐฐ์ณิชช์  ยอดศิริ
3. เด็กชายอนุกูล  ชิวชาวนา
 
1. นางฐณกณ  รุ่งเรืองรัตน
2. นางกนธิชา  ไข่แก้ว