สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงชุติมา  ทอยชัยภูมิ
 
1. นางนัฐนันท์  วิสุทธิ์อัมพร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 11 เข้าร่วม 41 1. เด็กหญิงปนัดดา  ทับพุ่ม
 
1. นางสาวจิราภรณ์  วิโรจน์วัฒนกุล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงนันทชพร  เปลี่ยนกลาง
 
1. นางปรีดา  ชื้อประเสริฐ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายปิยะเนตร  ทะมา
 
1. นางสาวจิราภรณ์  วิโรจน์วัฒนกุล
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 57 1. เด็กชายอดุลวิทย์  โสดามาตร
 
1. นางสาวจิราภรณ์  วิโรจน์วัฒนกุล
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 38 1. เด็กชายชนะชัย  เสงี่ยมจิตต์
2. เด็กชายธนพล  พุทธสอน
3. เด็กชายอุดมศักดิ์  เพียราช
 
1. นายวัลลภ  ละลายบาป
2. นายชวน  ละครไชย
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 47 เข้าร่วม 27 1. เด็กชายฉัตรชัย  ยุวะ
2. เด็กชายเจษฎา  ทองประสม
 
1. นายชวน  ละครไชย
2. นางผกามาศ  จันทอง
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 26 1. เด็กชายกนก  เผ่าเพ็ง
2. เด็กชายพัชร  พรมพันธ์ใจ
 
1. นายชวน  ละครไชย
2. นางผกามาศ  จันทอง
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงชลธิชา  แก้วทอง
 
1. นางปิยพร  ประมวล
 
10 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 49 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษณชัย  สีแสง
2. เด็กชายชัยวัฒน์  สินน้อย
 
1. นายอธิพงษ์  ดรบัณฑิต
2. นางอมรรัตน์  จิตจาตุรันต์