สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 81 ทอง 12 1. เด็กหญิงมนัญชยา  รังวรรณา
 
1. นางสาวพิมพ์ณดา  สมภาร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 70 เงิน 21 1. เด็กหญิงณิชาธร  ลึกซึ้ง
 
1. นางสาวพิมพ์ณดา  สมภาร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 73 เงิน 32 1. เด็กหญิงชลดา  ฉิมงาม
 
1. นางสาววันดี  คงเอี่ยม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 58 1. เด็กหญิงศิริวิภา  มนธีอินทรศักดิ์
 
1. นางอังคณา  ชัยจำ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงชุติมา  ทอยชัยภูมิ
 
1. นางนัฐนันท์  วิสุทธิ์อัมพร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 73 เงิน 29 1. เด็กหญิงกรกนก  ลีละทีป
 
1. นางสาวยุพาพร  ชาวแดง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 70 เงิน 15 1. เด็กหญิงวิสสุตา  บุปผา
2. เด็กชายเจษฎากรณ์  ปาลบุญ
 
1. นายวิโรจน์  พึ่งกลั่น
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 11 เข้าร่วม 41 1. เด็กหญิงปนัดดา  ทับพุ่ม
 
1. นางสาวจิราภรณ์  วิโรจน์วัฒนกุล
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงนันทชพร  เปลี่ยนกลาง
 
1. นางปรีดา  ชื้อประเสริฐ
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 76.2 เงิน 4 1. เด็กหญิงชญาณี  บุปผา
2. เด็กหญิงวรรัตน์  แพบำรุง
3. เด็กหญิงศุภรดา  สร้อยจรุง
 
1. นางสาวจิราภรณ์  วิโรจน์วัฒนกุล
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายปิยะเนตร  ทะมา
 
1. นางสาวจิราภรณ์  วิโรจน์วัฒนกุล
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 57 1. เด็กชายอดุลวิทย์  โสดามาตร
 
1. นางสาวจิราภรณ์  วิโรจน์วัฒนกุล
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 38 1. เด็กชายชนะชัย  เสงี่ยมจิตต์
2. เด็กชายธนพล  พุทธสอน
3. เด็กชายอุดมศักดิ์  เพียราช
 
1. นายวัลลภ  ละลายบาป
2. นายชวน  ละครไชย
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 74 เงิน 15 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ราชเนตร
2. เด็กหญิงรัตนาวดี  งามเฉลียว
3. เด็กหญิงสโรชา  จันปลิว
 
1. นางผกามาศ  จันทอง
2. นายวัลลภ  ละลายบาป
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 8 1. เด็กชายชนาทิพย์  ปิ่นทอง
2. เด็กชายบุญญพัฒน์  โรจน์เจริญกิจ
3. เด็กชายรณชัย  บุญเรือง
 
1. นายชวน  ละครไชย
2. นายวัลลภ  ละลายบาป
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพิสิฐ  คชรินทร์
2. เด็กชายศักดิ์ชาย  ประเดิมเนตร
 
1. นายวัลลภ  ละลายบาป
2. นายวิโรจน์  พึ่งกลั่น
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 47 เข้าร่วม 27 1. เด็กชายฉัตรชัย  ยุวะ
2. เด็กชายเจษฎา  ทองประสม
 
1. นายชวน  ละครไชย
2. นางผกามาศ  จันทอง
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 69 ทองแดง 9 1. เด็กชายตรีทศ  บุตรศรีชา
2. เด็กชายภาราดร  เสรีวัลลภ
 
1. นายชวน  ละครไชย
2. นางผกามาศ  จันทอง
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 26 1. เด็กชายกนก  เผ่าเพ็ง
2. เด็กชายพัชร  พรมพันธ์ใจ
 
1. นายชวน  ละครไชย
2. นางผกามาศ  จันทอง
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงนภัทรา  สิทธิเศษ
2. เด็กหญิงบุญญารักษ์  ศรีกลิ่นดี
3. เด็กหญิงวิลาสิณี  ช่วยพัฒน์
4. เด็กหญิงเพ็ญสิริ  พรมสิริโสภณ
5. เด็กหญิงเมธิตา  มุสิทธิ์มณี
 
1. นางพจมาน  ฤทธิรงค์
2. นางทัศนีย์  จิตประสูตวิทย์
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  บัวราช
2. เด็กหญิงกัลยา  อ่าวนิล
3. เด็กหญิงณัฐชา  ทองจันทร์
4. เด็กหญิงพัชรี  รัตนพลแสน
5. เด็กหญิงอาซียะห์  มินเจริญ
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  เตชะพิทักษ์ธรรม
2. นางสาวภรณี  จันทร์เทียน
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 71 เงิน 27 1. เด็กหญิงศศิประภา  เปลี่ยนกลาง
 
1. นางเพ็ญศรี  หนูเพชร
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 71 เงิน 30 1. เด็กหญิงศรัณยา  พระชิดพิน
 
1. นางสิภิศา  กิตติธรรมโม
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 14 1. เด็กหญิงศศิธร  บุญถัง
2. เด็กชายสิทธิพร  จันทะภา
 
1. นางณฐออม  สนธิลาภ
2. นางสุดารัตน์  เฟื่องเกษม
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 62 ทองแดง 45 1. เด็กชายกมนัช  รักทิม
2. เด็กหญิงจิรภัทร  แพงจักร
 
1. นางนิตยา  กิจวิชา
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 73 เงิน 18 1. เด็กชายมุนินทร์  ชำนาญ
2. เด็กชายวายุภักษ์  สุวะไชย
 
1. นายนรินทร  จันทร์เสงี่ยม
2. นางสาวพรทิพย์  ขันนอก
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  เอี่ยมอุดม
 
1. นางปิยพร  ประมวล
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุพรรษา  โพธิ์พร้าว
 
1. นางปิยพร  ประมวล
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 25 1. เด็กหญิงกมลชนก  ขวัญมา
 
1. นางปิยพร  ประมวล
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงชลธิชา  แก้วทอง
 
1. นางปิยพร  ประมวล
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงนิลาวัลย์  นิโรจน์สุวรรณ
2. เด็กหญิงสิริโสภา  พุกกะวรรณะ
 
1. นางปิยพร  ประมวล
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 16 1. เด็กหญิงกมลรส  สิงหะ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สินชัย
3. เด็กชายไกรวิชญ์  อิ่มนาง
 
1. นางปิยพร  ประมวล
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 21 1. เด็กชายกลวัชร  เทพศิริ
2. เด็กชายปองภพ  ทัดสา
3. เด็กชายภัคนันท์  ทองคำ
 
1. นางปิยพร  ประมวล
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายชลธี  สำลี
 
1. นายพิสิฐชัย  เลิศสมพงษ์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 69.5 ทองแดง 38 1. เด็กหญิงณิชากานต์  ภูไพสิทธิ์
 
1. นายพิสิฐชัย  เลิศสมพงษ์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ปานสกุล
 
1. นายพิสิฐชัย  เลิศสมพงษ์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสิริภพ  ศรีสุธรรม
 
1. นายพิสิฐชัย  เลิศสมพงษ์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงทิพธัญญา  ฟ้าเฟื่องวิทยากุล
 
1. นายพิสิฐชัย  เลิศสมพงษ์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 60 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงตฤษณา  ใจกัน
 
1. นายพิสิฐชัย  เลิศสมพงษ์
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายยูกิ  โอทาคิ
 
1. นางศรีวรรณา  ชุ่มสันเทียะ
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนีรภา  หมั่นจำรูญ
 
1. นางศรีวรรณา  ชุ่มสันเทียะ
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 87 ทอง 6 1. เด็กชายอธิป  ชัยวงษ์
 
1. นางศรีวรรณา  ชุ่มสันเทียะ
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 11 1. เด็กชายธนวัตร  การปลูก
2. เด็กชายธิติพันธ์  ลออเอี่ยม
3. เด็กชายรัฐภูมิ  ไชยพร
4. เด็กชายวิชญ์พล  พินิจมนตรี
5. เด็กชายอภิรัตน์  พูคงคา
6. เด็กชายเจษฎากรณ์  ดีศรีสุข
 
1. นายนรินทร  จันทร์เสงี่ยม
2. นางสาวพรทิพย์  ขันนอก
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 68 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงณัธนันท์  อิ้มทับ
2. เด็กหญิงปิยนุช   ดียา
3. เด็กหญิงอรุณรัศมี  อรุณสวัสดิ์
 
1. นางสาวยุพาพร  ชาวแดง
 
45 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 76 เงิน 20 1. เด็กหญิงพัชริดา  อาษาราช
2. เด็กชายโยธิน  ชิวชาวนา
 
1. นายอิษฏวัฒน์  ศิลมงคล
2. นางสาวจามจุรี  อินกันยา
 
46 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 72 เงิน 20 1. เด็กหญิงชรัญดา  ยิ้มสวัสดิ์
2. เด็กชายรชต  ขาวงาม
 
1. นายอิษฏวัฒน์  ศิลมงคล
2. นางสาวจามจุรี  อินกันยา
 
47 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปวีณา  สมณชื่น
2. เด็กหญิงศศิภา  พูนมนัส
3. เด็กชายสันติ  ทองสุขนอก
 
1. นางปรีดา  ชื้อประเสริฐ
2. นางสาวอารีย์ยา  กาญจนกันติ
 
48 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 74 เงิน 24 1. เด็กหญิงอรนิชา  พรมจักร์
 
1. นางรำไพ  ภูเวียนวงศ์
 
49 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 62 ทองแดง 53 1. เด็กชายกัญ  การสิงห์
2. เด็กหญิงกัณฐิกา  พุทธา
3. เด็กหญิงชุติมณทน์  ทุมประหิรัมย์
 
1. นางสาวพรทิพย์  ขันนอก
2. นางรำไพ  ภูเวียนวงศ์
 
50 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 66 ทองแดง 58 1. เด็กหญิงจิรัชญา  เลื่อนสูงเนิน
2. เด็กหญิงณฐฐ์ณิชช์  ยอดศิริ
3. เด็กชายอนุกูล  ชิวชาวนา
 
1. นางฐณกณ  รุ่งเรืองรัตน
2. นางกนธิชา  ไข่แก้ว
 
51 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 70 เงิน 49 1. เด็กชายวราเมธ  มะโนรส
 
1. นางสาวพรทิพย์  ขันนอก
 
52 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอนุรักษ์  เต่าเล็ก
 
1. นายอธิพงษ์  ดรบัณฑิต
 
53 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 49 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษณชัย  สีแสง
2. เด็กชายชัยวัฒน์  สินน้อย
 
1. นายอธิพงษ์  ดรบัณฑิต
2. นางอมรรัตน์  จิตจาตุรันต์
 
54 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กชายศดาพงษ์  สุขรุ่ง
2. เด็กหญิงแพรวา  ไชยจิตต์
 
1. นายอธิพงษ์  ดรบัณฑิต
2. นางอมรรัตน์  จิตจาตุรันต์
 
55 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอิทธิเดช  จักษ์สุข
 
1. นายอธิพงษ์  ดรบัณฑิต
 
56 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายดบัสวิน  จูสวัสดิ์
 
1. นายอธิพงษ์  ดรบัณฑิต
 
57 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลนิชามาศ  หน้ากระสัย
2. เด็กหญิงชุติมา  ลัมเบอับดุล
3. เด็กหญิงแก้วตา  ขันตี
 
1. นางนัฐนันท์  วิสุทธิ์อัมพร
2. นายอธิพงษ์  ดรบัณฑิต
 
58 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกวิน  ทองแก้ว
2. เด็กชายศุภณัฐ  สนามน้อย
 
1. นายอธิพงษ์  ดรบัณฑิต
2. นางอมรรัตน์  จิตจาตุรันต์