สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดวังหิน สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงกุลสตรี  แก้วล้อม
 
1. นางอดิศร  วงค์เมฆ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงนภัสสร  คิรินทร์
 
1. นางอดิศร  วงค์เมฆ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 39 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงชาลิสา  ปล้องจันทา
 
1. นางสาวเมษ์วิภา  ภู่ไพบูลย์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 52 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เอี่ยมละออ
 
1. นางสาวเมษ์วิภา  ภู่ไพบูลย์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 52 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เอี่ยมละออ
2. เด็กหญิงนภัสสร  คิรินทร์
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา  พานทอง
 
1. นายอุดร  ภักสุวรรณ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิดาพร  สารียะ
 
1. นางพรปวีร์  สายกระซิบ
 
7 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพงศธร  เสร่บาง
2. เด็กชายไข่มุก  สกุณา
 
1. นายอุดร  ภักสุวรรณ
 
8 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกุลสตรี  แก้วล้อม
2. เด็กชายรวีโรจน์  นาคเสน
 
1. นายอุดร  ภักสุวรรณ