สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 72 1. เด็กชายณัฐดนัย  ต้นทอง
 
1. นางสาวบัณฑิตา  แซ่อือ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 65 ทองแดง 45 1. เด็กหญิงทิพยดา  ชินพันธ์
 
1. นายปิยวัฒน์  ภาพลงาม
 
3 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 64 ทองแดง 67 1. เด็กชายณฐพงศ์  ศรีทอง
 
1. นางสาวดวงหทัย  พุทธศรี