สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 33 เข้าร่วม 77 1. เด็กหญิงมะลิวรรณ  เสริมแสง
 
1. นางสาวบัณฑิตา  แซ่อือ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงธัญธิตา  นามสนิท
 
1. นางสาววรรณิภา  เข็มทอง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 52 1. เด็กชายธนภัทร  วงศ์พล
 
1. นางสาววรรณิภา  เข็มทอง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 46 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เปลี่ยนศรี
2. เด็กชายอภิธน  เกษมสุข
 
1. นายสิทธิชัย  มีรอด
2. นายสิทธิชัย  มีรอด
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 58 เข้าร่วม 54 1. เด็กชายธนภัทร  วงศ์พล
2. เด็กชายวีรภัฎ  เปลี่ยนศรี
 
1. นางสาวกชกร  จำปาราชทรัพย์
2. นางสาวกชกร  จำปาราชทรัพย์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายมนัสวี  เริงโพธิ์
 
1. นายธนวัฒน์  ภู่เทศวิเศษพงศ์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 17 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายชัยภัทร  จันทรวงษ์
2. เด็กชายบุญเหลือ  ลอง
 
1. นายจีระศักดิ์  นามวงษ์
2. นายจีระศักดิ์  นามวงษ์
 
8 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 54 เข้าร่วม 68 1. เด็กชายณัฐนนท์  ทองรักษ์
2. เด็กชายณัฐนันท์  ทองรักษ์
3. เด็กชายธิติ  วังคำหาญ
 
1. นางสาวดวงหทัย  พุทธศรี
2. นางสาวดวงหทัย  พุทธศรี
 
9 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 50 เข้าร่วม 71 1. เด็กหญิงณัฐญา  โคตะมัง
2. เด็กชายธนกร  พุ่มโพธิ์ทอง
3. เด็กหญิงสิริกาญ  รักกลาง
 
1. นางสาวดวงหทัย  พุทธศรี
2. นางสาวดวงหทัย  พุทธศรี