สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 72 1. เด็กชายณัฐดนัย  ต้นทอง
 
1. นางสาวบัณฑิตา  แซ่อือ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 33 เข้าร่วม 77 1. เด็กหญิงมะลิวรรณ  เสริมแสง
 
1. นางสาวบัณฑิตา  แซ่อือ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงธัญธิตา  นามสนิท
 
1. นางสาววรรณิภา  เข็มทอง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 52 1. เด็กชายธนภัทร  วงศ์พล
 
1. นางสาววรรณิภา  เข็มทอง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 46 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เปลี่ยนศรี
2. เด็กชายอภิธน  เกษมสุข
 
1. นายสิทธิชัย  มีรอด
2. นายสิทธิชัย  มีรอด
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 58 เข้าร่วม 54 1. เด็กชายธนภัทร  วงศ์พล
2. เด็กชายวีรภัฎ  เปลี่ยนศรี
 
1. นางสาวกชกร  จำปาราชทรัพย์
2. นางสาวกชกร  จำปาราชทรัพย์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายเดช  ศิริสุข
 
1. นายธนวัฒน์  ภู่เทศวิเศษพงศ์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายมนัสวี  เริงโพธิ์
 
1. นายธนวัฒน์  ภู่เทศวิเศษพงศ์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 65 ทองแดง 45 1. เด็กหญิงทิพยดา  ชินพันธ์
 
1. นายปิยวัฒน์  ภาพลงาม
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 17 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายชัยภัทร  จันทรวงษ์
2. เด็กชายบุญเหลือ  ลอง
 
1. นายจีระศักดิ์  นามวงษ์
2. นายจีระศักดิ์  นามวงษ์
 
11 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 54 เข้าร่วม 68 1. เด็กชายณัฐนนท์  ทองรักษ์
2. เด็กชายณัฐนันท์  ทองรักษ์
3. เด็กชายธิติ  วังคำหาญ
 
1. นางสาวดวงหทัย  พุทธศรี
2. นางสาวดวงหทัย  พุทธศรี
 
12 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 50 เข้าร่วม 71 1. เด็กหญิงณัฐญา  โคตะมัง
2. เด็กชายธนกร  พุ่มโพธิ์ทอง
3. เด็กหญิงสิริกาญ  รักกลาง
 
1. นางสาวดวงหทัย  พุทธศรี
2. นางสาวดวงหทัย  พุทธศรี
 
13 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 64 ทองแดง 67 1. เด็กชายณฐพงศ์  ศรีทอง
 
1. นางสาวดวงหทัย  พุทธศรี