สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงนาตยา  นาคสุข
 
1. นางสาวสร้อยสุนี  ไชยศรีษะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงญาพิรามน  สร้อยแก้ว
 
1. นางวรางค์ศิริ  พรมบุรินทร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงกรรณิกา  เยี่ยมรัมย์
 
1. นางสาวสร้อยสุนี  ไชยศรีษะ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปรเมศร์  ทองสยาม
 
1. นางสาวปาริชา  ศรีพิมพ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  หลักสุข
 
1. นางสาวปาริชา  ศรีพิมพ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปรเมศร์  ทองสยาม
 
1. นางสาวปาริชา  ศริพิมพ์