สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 71 เงิน 32 1. เด็กชายระพีพัฒน์  เหลาวงษ์
 
1. นางวรางค์ศิริ  พรมบุรินทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 77 เงิน 17 1. เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์  ไชยสิทธิ์
 
1. นางวรางค์ศิริ  พรมบุรินทร์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงพรพิมล  เสมบุตร์
2. เด็กหญิงมัลลิกา  บางน้อย
3. เด็กชายวรวิทย์  พรหมสิงห์
4. เด็กชายอนุทัย  ไทยวีวรรณ
5. เด็กหญิงอรณี  จะเพอะ
 
1. นางสาวเนตรทราย  เบ้าจันทึก
2. นางสาวเนตรทราย  เบ้าจันทึก
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงจีราวรรณ  ศรีสุข
2. เด็กหญิงพรชิตา  บุตรแสน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปิยะศักดิ์  หิมะคุณ
2. ว่าที่ร้อยตรีปิยะศักดิ์  หิมะคุณ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  หลักสุข
 
1. นางสาวปาริชา  ศรีพิมพ์
 
6 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 79 เงิน 23 1. เด็กหญิงสุภาพร  แรงจริง
 
1. นายศานิต  อินทร์เพ็ญ