สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 39 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  เจนจบอักษร
 
1. นางสาวสร้อยสุนี  ไชยศรีษะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกชพร  เหลางาม
 
1. นางสาวสร้อยสุนี  ไชยศรีษะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 63 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ทองขาว
 
1. นางสาวสร้อยสุนี  ไชยศรีษะ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงวาลิษา  ศรีอรุณ
2. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ชัยชมภู
 
1. นางสาวสร้อยสุนี  ไชยศรีษะ
2. นางสาวสร้อยสุนี  ไชยศรีษะ
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 60 ทองแดง 52 1. เด็กชายอัมรัตน์  ไวยากรณ์
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  อ่อนศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปิยะศักดิ์  หิมะคุณ
2. ว่าที่ร้อยตรีปิยะศักดิ์  หิมะคุณ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 67 ทองแดง 36 1. เด็กหญิงวณิชฌา  ดวงศรีทอง
 
1. นางสาวเจษฎาภรณ์  อนุอัน
 
7 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 65 ทองแดง 50 1. เด็กหญิงฐานิศรา  คงเจริญ
2. เด็กชายเกียรตินันต์  วงศ์มาลัย
 
1. นางสาวรัชนี  เจียมตน
2. นางสาวรัชนี  เจียมตน
 
8 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 7 1. เด็กชายชัยณรงค์  คำเสน
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  อ้นเปี่ยม
 
1. นางสาวรัชนี  เจียมตน
2. นางสาวรัชนี  เจียมตน
 
9 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงยศวดี  โรจนวิชัยพรกุล
2. เด็กชายอรรถพล  แตงเอี่ยม
 
1. นางสาวรัชนี  เจียมตน
2. นางสาวรัชนี  เจียมตน
 
10 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 51 1. เด็กหญิงภัทราวดี  พงษ์พันธ์
2. เด็กหญิงมนัญญา  ประมูลสุข
 
1. นางสาวรัชนี  เจียมตน
2. นางสาวรัชนี  เจียมตน
 
11 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 60 ทองแดง 60 1. เด็กชายณัฐภูมิ  อาระสา
2. เด็กชายปรีชา  เจริญวรรณ
3. เด็กหญิงปาวาราณา  ยุพาพิน
 
1. นายศานิต  อินทร์เพ็ญ
2. นายศานิต  อินทร์เพ็ญ