สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 23 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงฐานิศรา  คงเจริญ
 
1. นางวรางค์ศิริ  พรมบุรินทร์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงกฤษณา  เมืองมัจฉา
 
1. นางสาวนัดดา  สิงห์โสดา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายชินพัฒน์  สีลำใย
 
1. นางสาวนัดดา  สิงห์โสดา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 57 1. เด็กชายณัฐดนัย  ธรรมธีรศิริกุล
 
1. นางสาวนัดดา  สิงห์โสดา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพรทิพย์  จะทารัมย์
 
1. นางสาวนัดดา  สิงห์โสดา
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงมัณฑนา  แจ่มสว่าง
2. เด็กหญิงศิภาพร  เกิดสิริ
3. เด็กหญิงสุกัญญา   สีชำนิ
 
1. นางสาววันทนีย์  ทรัพย์จันทร์
2. นางสาววันทนีย์  ทรัพย์จันทร์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอารียา  ศาสนา
 
1. นางสาวเจษฎาภรณ์  อนุอัน
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรพิมล  เสมบุตร
 
1. นางสาวเจษฎาภรณ์  อนุอัน