สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 71 เงิน 32 1. เด็กชายระพีพัฒน์  เหลาวงษ์
 
1. นางวรางค์ศิริ  พรมบุรินทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 39 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  เจนจบอักษร
 
1. นางสาวสร้อยสุนี  ไชยศรีษะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกชพร  เหลางาม
 
1. นางสาวสร้อยสุนี  ไชยศรีษะ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 77 เงิน 17 1. เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์  ไชยสิทธิ์
 
1. นางวรางค์ศิริ  พรมบุรินทร์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 63 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ทองขาว
 
1. นางสาวสร้อยสุนี  ไชยศรีษะ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงนาตยา  นาคสุข
 
1. นางสาวสร้อยสุนี  ไชยศรีษะ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงญาพิรามน  สร้อยแก้ว
 
1. นางวรางค์ศิริ  พรมบุรินทร์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงกรรณิกา  เยี่ยมรัมย์
 
1. นางสาวสร้อยสุนี  ไชยศรีษะ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงวาลิษา  ศรีอรุณ
2. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ชัยชมภู
 
1. นางสาวสร้อยสุนี  ไชยศรีษะ
2. นางสาวสร้อยสุนี  ไชยศรีษะ
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 23 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงฐานิศรา  คงเจริญ
 
1. นางวรางค์ศิริ  พรมบุรินทร์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงกฤษณา  เมืองมัจฉา
 
1. นางสาวนัดดา  สิงห์โสดา
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายชินพัฒน์  สีลำใย
 
1. นางสาวนัดดา  สิงห์โสดา
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 57 1. เด็กชายณัฐดนัย  ธรรมธีรศิริกุล
 
1. นางสาวนัดดา  สิงห์โสดา
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพรทิพย์  จะทารัมย์
 
1. นางสาวนัดดา  สิงห์โสดา
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงมัณฑนา  แจ่มสว่าง
2. เด็กหญิงศิภาพร  เกิดสิริ
3. เด็กหญิงสุกัญญา   สีชำนิ
 
1. นางสาววันทนีย์  ทรัพย์จันทร์
2. นางสาววันทนีย์  ทรัพย์จันทร์
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงพรพิมล  เสมบุตร์
2. เด็กหญิงมัลลิกา  บางน้อย
3. เด็กชายวรวิทย์  พรหมสิงห์
4. เด็กชายอนุทัย  ไทยวีวรรณ
5. เด็กหญิงอรณี  จะเพอะ
 
1. นางสาวเนตรทราย  เบ้าจันทึก
2. นางสาวเนตรทราย  เบ้าจันทึก
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 60 ทองแดง 52 1. เด็กชายอัมรัตน์  ไวยากรณ์
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  อ่อนศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปิยะศักดิ์  หิมะคุณ
2. ว่าที่ร้อยตรีปิยะศักดิ์  หิมะคุณ
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงจีราวรรณ  ศรีสุข
2. เด็กหญิงพรชิตา  บุตรแสน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปิยะศักดิ์  หิมะคุณ
2. ว่าที่ร้อยตรีปิยะศักดิ์  หิมะคุณ
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปรเมศร์  ทองสยาม
 
1. นางสาวปาริชา  ศรีพิมพ์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  หลักสุข
 
1. นางสาวปาริชา  ศรีพิมพ์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 -    
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปรเมศร์  ทองสยาม
 
1. นางสาวปาริชา  ศริพิมพ์
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  หลักสุข
 
1. นางสาวปาริชา  ศรีพิมพ์
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 67 ทองแดง 36 1. เด็กหญิงวณิชฌา  ดวงศรีทอง
 
1. นางสาวเจษฎาภรณ์  อนุอัน
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอารียา  ศาสนา
 
1. นางสาวเจษฎาภรณ์  อนุอัน
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรพิมล  เสมบุตร
 
1. นางสาวเจษฎาภรณ์  อนุอัน
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายวรวัฒน์  เขียวสีทอง
2. เด็กชายอนิรุจน์  สุขลี
 
1. นางสาวเจษฎาภรณ์  อนุอัน
2. นางสาวเจษฎาภรณ์  อนุอัน
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายกิตติพงษ์  เวียงศิริ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ร้ายกลับดี
 
1. นางสาวเจษฎาภรณ์  อนุอัน
2. นางสาวเจษฎาภรณ์  อนุอัน
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายธนวัฒน์  เส็งเจริญ
2. เด็กชายสารัช  บัวคลี่
 
1. นางสาวเนตรทราย  เบ้าจันทึก
2. นางสาวเนตรทราย  เบ้าจันทึก
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงสุพรรษา  บัวคลี่
2. เด็กหญิงเพ็ญนิภา  แรงจริง
 
1. นางสาวสร้อยสุนี  ไชยศรีษะ
2. นางสาวสร้อยสุนี  ไชยศรีษะ
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายอิทธิพล  ธรรมธีรศิริกุล
 
1. นางสาวเนตรทราย  เบ้าจันทึก
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ประสาวะเท
 
1. นางสาวเนตรทราย  เบ้าจันทึก
 
33 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 65 ทองแดง 50 1. เด็กหญิงฐานิศรา  คงเจริญ
2. เด็กชายเกียรตินันต์  วงศ์มาลัย
 
1. นางสาวรัชนี  เจียมตน
2. นางสาวรัชนี  เจียมตน
 
34 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 7 1. เด็กชายชัยณรงค์  คำเสน
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  อ้นเปี่ยม
 
1. นางสาวรัชนี  เจียมตน
2. นางสาวรัชนี  เจียมตน
 
35 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงยศวดี  โรจนวิชัยพรกุล
2. เด็กชายอรรถพล  แตงเอี่ยม
 
1. นางสาวรัชนี  เจียมตน
2. นางสาวรัชนี  เจียมตน
 
36 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 51 1. เด็กหญิงภัทราวดี  พงษ์พันธ์
2. เด็กหญิงมนัญญา  ประมูลสุข
 
1. นางสาวรัชนี  เจียมตน
2. นางสาวรัชนี  เจียมตน
 
37 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 60 ทองแดง 60 1. เด็กชายณัฐภูมิ  อาระสา
2. เด็กชายปรีชา  เจริญวรรณ
3. เด็กหญิงปาวาราณา  ยุพาพิน
 
1. นายศานิต  อินทร์เพ็ญ
2. นายศานิต  อินทร์เพ็ญ
 
38 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 79 เงิน 23 1. เด็กหญิงสุภาพร  แรงจริง
 
1. นายศานิต  อินทร์เพ็ญ