สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนรภัทร   พิลาดี
 
1. นางลัดดา  บิลสะเล็ม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวิชญาพร   อัศวรักษ์
 
1. นางสาวเอกอนงค์  นิจสุนกิจ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงอัจฉริยะพร   บุญประคอง
 
1. นางสาวนุชศรินทร์   เตาะแป
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 84 ทอง 10 1. เด็กหญิงธนิศร  ดีเจริญ
 
1. นางสาวสายสมร  กิ่งแก้วเพชร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายยศพันธ์  ลูกสีดา
2. เด็กชายสหรัฐ  สมสาย
 
1. นางสาวศิริพร  พลหงษ์
2. นางสาวกอแก้ว   มั่นทอง
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชนุดม   คุ้มปุ้งค้า
2. เด็กหญิงพิมลพรรณ   บุญปั้น
3. เด็กชายสุริยา   กฤษณานนท์
 
1. นางสาวจิตตริกา  หลาวมา
2. นางอุมาพร  โพปลอด
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ซื้อนาวงค์
2. เด็กหญิงณัฐถา  ศรีเทียมเงิน
3. เด็กหญิงรัตน์ชนก   ทองเชื้อ
 
1. นางสาวจิตตริกา  หลาวมา
2. นางอุมาพร  โพปลอด
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธวัชชัย   โดนจอหอ
2. เด็กชายนนทการณ์   ทวีคูณ
3. เด็กชายสหัสวรรษ  ทองจุลละ
 
1. นางทิวาวรรณ  ศิริพันธ์
2. นายวสันต์  เพิ่มทรัพย์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงจุไรวรรณ   อินทร์สา
2. เด็กหญิงฐิติมา   ไทยฤทธิ์
3. เด็กหญิงหญิง  จันตี
 
1. นายวสันต์  เพิ่มทรัพย์
2. นางทิวาวรรณ  ศิริพันธ์
 
10 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอนุชิตรา   มูลผาลา
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ชอบมี
 
1. นางณัฐชญา  บุญธรรม
2. นางสาวรัศมี  เพิ่มทรัพย์
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิ่นอนงค์  รักดี
2. เด็กหญิงวิมลสิริ  ณ จันทร์ตา
 
1. นางณัฐชญา   บุญธรรม
2. นางสาวรัศมี   เพิ่มทรัพย์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ประเสริฐรัมย์
2. เด็กชายภูธเนศร์  แซ่ลิ้ม
3. เด็กหญิงฤทัย  กมลรักษ์
4. เด็กชายศักรินทร์  ทองไพบูลย์
5. เด็กหญิงศุวภัส   นคร
 
1. นางศิริรัตน์   พักโพธิ์เย็น
2. นางสาวอัจฉรา  หอมขจร
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงทักษพร   สันทรักษ์
 
1. นายเทพรัตน์  บุญครอง
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงมาริษา   สุขะรูป
 
1. นายเทพรัตน์  บุญครอง
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงณัฐพร   พรหมมา
2. เด็กหญิงนิระมล   วันทะนา
 
1. นายเทพรัตน์  บุญครอง
2. นางสาวสุมาลี  สืบกินนอน
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงศธร   บุญเลิศ
2. เด็กชายวาที  ภูดินขาว
3. เด็กชายศราวุธ   บุญเลิศ
4. เด็กชายอภิสิทธิ์   ศรีอิ่น
5. เด็กหญิงเพชรริษา   เพชรอุมา
 
1. นายคมจักร  สุขเสริม
 
17 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.55 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   สารี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   สีลาด
3. เด็กชายต้นเพชร   พรหมมา
4. เด็กหญิงธนพร   จิตร์ครบุรี
5. เด็กชายธนาวุธ   มากะเต
6. เด็กชายธรรมรัตน์  พิลึก
7. เด็กชายธีรวัฒน์  อุดมรักษ์
8. เด็กหญิงพิมพ์รพัฒน์  ทองชิว
9. เด็กหญิงภาวินี   สีลาโส
10. เด็กหญิงวรัญญา   สิมมะลี
 
1. นายธรรมศักดิ์  นิติธรรม
2. นางสาวโนรี  เร่งรัด
3. นางสาวเนตรดาว  ขวัญอ่อน
 
18 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    โศกค้อ
2. เด็กหญิงกิตติวรา   ขำเจริญ
3. เด็กหญิงณัฐธิดา   บังประดง
4. เด็กหญิงปนัดดา  การสุข
5. เด็กหญิงปภาวรินทร์   หรั่งเผ่าพันธุ์
6. เด็กหญิงศิริรัตน์   แสนเจียม
7. เด็กหญิงอทิตยา   ไพรอนันต์
8. เด็กหญิงโชษิตา   นวมบานพับ
 
1. นายธรรมศักดิ์   นิติธรรม
2. นางสาวโนรี    เร่งรัด
3. นางสาวเนตรดาว   ขวัญอ่อน
4. นายเกรียงไกร   นนทวงค์
 
19 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิดา  แซ่ติ้ง
2. เด็กหญิงปรายฟ้า  หมัดเด
3. เด็กหญิงพนิตา  เต่าทอง
4. เด็กหญิงพรดา   การสุข
5. เด็กหญิงศุภากานต์   กุลเดชเอี่ยมปาน
6. เด็กหญิงอภิญญา  สมุทรวารี
 
1. นายธรรมศักดิ์  นิติธรรม
2. นางสาวโนรี  เร่งรัด
3. นางสาวเนตรดาว  ขวัญอ่อน
4. นายเกรียงไกร  นนทวงค์
 
20 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.42 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โศกค้อ
2. เด็กหญิงกิตติวรา  ขำเจริญ
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  บังประดง
4. เด็กหญิงปนัดดา  การสุข
5. เด็กหญิงปภาวรินทร์  หรั่งเผ่าพันธุ์
6. เด็กหญิงศิริรัตน์  แสนเจียม
7. เด็กหญิงอทิตยา  ไพรอนันต์
8. เด็กหญิงโชษิตา  นวมบานพับ
 
1. นายธรรมศักดิ์  นิติธรรม
2. นางสาวโนรี  เร่งรัด
3. นางสาวเนตรดาว  ขวัญอ่อน
4. นายเกรียงไกร  นนทวงค์
 
21 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนิศร   ดีเจริญ
2. เด็กหญิงธิดา   แซ่ติ้ง
3. เด็กหญิงปรายฟ้า   หมัดเด
4. เด็กหญิงพนิตา   เต่าทอง
5. เด็กหญิงพรดา   การสุข
6. เด็กหญิงศุภากานต์   กุลเดชเอี่ยมปาน
7. เด็กหญิงอภิญญา   สมุทรวารี
 
1. นายธรรมศักดิ์  นิติธรรม
2. นางสาวโนรี  เร่งรัด
3. นางเนตรดาว  ขวัญอ่อน
4. นายเกรียงไกร  นนทวงค์
 
22 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 86.85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชาญชัย   ประสงค์เงิน
2. เด็กชายณัฐพล   จันทุมา
3. เด็กชายธนพนธ์   ทองอยู่
4. เด็กชายภราดร  สมบูรณ์
5. เด็กชายอาเมธ  แก้วใส
 
1. นายสุชาติ  จารัญ
2. นายเกรียงไกร  ไทยตรง
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนาตาลี   โรส วอรี่
 
1. นางสุวพร   คำพา
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงธิดา   แซ่ติ้ง
 
1. นางนีรนุช  เคนวิเศษ
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเบนน่า   มาซาโกวา
 
1. นางสาวนุชนารถ   ทาณะระ
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภัทรนันท์   วงษ์ประจักษ์
2. เด็กหญิงศรินญา   เหล่าดี
3. เด็กหญิงสุนิสา   อินทรีย์
4. เด็กชายอภิสิทธิ์  สุขสาคร
5. เด็กหญิงอรอนงค์   สุวรรณโน
 
1. นางสาวเบญจมาศ  พลพวก
2. นางสุวพร  คำพา
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย   ฤทธิ์ศรี
2. เด็กหญิงภัทราพร   ริยาพันธ์
3. เด็กหญิงอารยา  นานอก
 
1. นางสาวนุชศรินทร์  เตาะแป
2. นางสาวเนตรดาว  ขวัญอ่อน
 
28 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95.1 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนธรณ์  คล้ายเภท
2. เด็กชายวีรชน  จันทร์โสภา
 
1. นางสาวชุติมา  ปาระดี
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติฤกษ์  แก้วกสิกรรม
2. เด็กชายภานุวัฒน์   จงกลมณี
3. เด็กชายเตโชพฤฒ  อุ่นใจ
 
1. นายบุญร่วม  จิตรพวน
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐชา   บุญมา
2. เด็กหญิงทักษพร   สันทรักษ์
3. เด็กหญิงปิยะฉัตร   แซ่โซว
4. เด็กหญิงศิรประภา   ทวีสุข
5. เด็กหญิงสกาวรัตน์   สีชมภู
6. เด็กหญิงอสมากรณ์   ยั่งยืน
 
1. นางสาวทองหล่อ  จันทรา
2. นางสาวสุมาลี  สืบกินนอน
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 82 ทอง 31 1. เด็กหญิงกุลธิดา   สุมานาท
2. เด็กชายธวัชชัย  พนมเขต
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เรืองแสงทองกุล
 
1. นายบุญร่วม  จิตรพวน
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์   เหง้าน้อย
2. เด็กชายวิโชค   วิยวรรณ
3. เด็กหญิงวุฒิพร   ขุนสีดา
 
1. นายบุญร่วม  จิตรพวน
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 7 1. เด็กชายกฤษฎา  นพศรี
2. เด็กชายณัฐนันท์  มงกุฏมรกต
3. เด็กหญิงมุฑิตา   เชื้อเทศ
 
1. นายบุญร่วม  จิตรพวน
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุติพร   ทามูล
2. เด็กหญิงวิไรวรรณ   แสงสว่าง
3. เด็กหญิงเอมมี่  ลินซ์
 
1. นางสาวทองหล่อ  จันทรา
2. นางวรรณภา  วงษ์สืบ
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา   ประสาทแสง
2. เด็กหญิงชุติมา   พัฒนาสันต์
3. เด็กหญิงณัฐการณ์   กางบุญเลือง
 
1. นางสาวทองหล่อ  จันทรา
2. นางวรรณภา  วงศ์สืบ
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปุณณภา   ฤทธิ์บำรุง
2. เด็กหญิงลลิตา   ปั้นประสงค์
3. เด็กหญิงสุดาภัทร  แสนสุข
 
1. นางสาวทองหล่อ  จันทรา
2. นางวรรณภา  วงษ์สืบ
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88.87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรรณพัชร   ทิพสุวรรณ
2. เด็กหญิงมันตรึนี   พิมพ์เงิน
3. เด็กหญิงสุภาวรรณ   สุทธิสาร
 
1. นางสาวทองหล่อ  จันทรา
2. นางวรรณภา   วงษ์สืบ
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิดาภา   ดีสุดหา
2. เด็กหญิงศิริพร  นาครักษ์
3. เด็กหญิงสุทธิดา   วงศ์ภักดี
 
1. นางสาวทองหล่อ  จันทรา
2. นางวรรณภา  วงษ์สืบ
 
39 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสิริลภัส  กรรัตน์ศิริ
 
1. นายรณชัย  เกตุศิริ