สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 73 เงิน 17 1. เด็กหญิงกษมา  เกษสวัสดิ์
 
1. นายจรัญ  มีรัตน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงอชิรญา  สร้อยสกุล
 
1. นางลัดดา  บิลสะเล็ม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 73 เงิน 10 1. เด็กชายอิทธิพล  เนตรปัญญาวงศ์
 
1. นางสาวศิริพร  พลหงษ์
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 71.4 เงิน 13 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เที่ยงเจริญ
2. เด็กหญิงชนาพร   ตรีเพ็ชร
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์   เกิดศิริ
 
1. นางสาวนิภาลักษณ์   สุแพง
2. นางสาวอารีรัตน์  นามเกษ
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 73.8 เงิน 6 1. เด็กชายนันทิพัฒน์   เอี่ยมละเอียด
2. เด็กหญิงปาริตา   นานอก
3. เด็กชายอาเมธ  แก้วใส
 
1. นางสาวโชติรส   ศิขรินทร์
2. นางสาวนิภาลักษณ์  สุแพง
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กชายทศวรรษ  โนนแก้ว
2. เด็กชายเทพอนันต์  ศิริวงค์
 
1. นางสาวสุภาวดี  พยัคชน
2. นางวิวา  รัตนโสภา
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 71 เงิน 12 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  เมืองแก้ว
2. เด็กหญิงพิชยา   พิมพ์ศร
3. เด็กหญิงอัญชลิตา   ทองจุลละ
 
1. นายวสันต์  เพิ่มทรัพย์
2. นางทิวาวรรณ  ศิริพันธ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เดิมขุนทด
2. เด็กหญิงชื่นชีวา  สุขประเสริฐ
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  แสนรถ
4. เด็กหญิงอมราพร   เงินท้วม
5. เด็กหญิงอุษา  พุกผล
 
1. นางสาววรัญญา  เปลี่ยนพิพัฒน์
2. นางสาวนิภาวรรณ  บุญจันทร์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงนัฐวรรณ  เศษแก้ว
2. เด็กหญิงนัดทะมน   นันตรี
3. เด็กชายภานุวัฒน์   คาดประคอง
4. เด็กหญิงฤทัย  กมลรักษ์
5. เด็กหญิงสุฑามาศ   อยู่ในวงษ์
 
1. นางสาวอัจฉรา  หอมขจร
2. นางศิริรัตน์  พักโพธิ์เย็น
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 12 1. เด็กชายภูตะวัน  ศรจันทร์
2. เด็กหญิงวรรณวิษา   ปลงใจ
 
1. นางสาววรัญญา  เปลี่ยนพิพัฒน์
2. นางสาวนิภาวรรณ   บุญจันทร์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. เด็กชายจักราวุธ  วันจงคำ
2. เด็กหญิงวรัญญา  ปรีชา
 
1. นางสาววรัญญา  เปลี่ยนพิพัฒน์
2. นางสาวนิภาวรรณ  บุญจันทร์
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 70.83 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สะเทินรัมย์
2. เด็กหญิงกรรณิกา  สุวรรณปัต
3. เด็กหญิงขณิษฐา  ประเสริฐรัมย์
4. เด็กหญิงชลธิชา  สมดอกแก้ว
5. เด็กชายชลันธร  สีลาทอง
6. เด็กหญิงชุรีพร   ทับทิม
7. เด็กหญิงณัฐชา   ศรีเทียมเงิน
8. เด็กชายธนกฤต   วิไลพุทธ
9. เด็กชายธนพัฒน์   ราชวงษ์
10. เด็กชายนนฐชัย   ไสเสริม
11. เด็กชายนัทธพงศ์  ดีโคกน้อย
12. เด็กหญิงภาษิตา   วราฤทธิ์
13. เด็กหญิงมนัสพร  กองแก้ว
14. เด็กหญิงรัชพร   ชัยสุระ
15. เด็กหญิงเพ็ญนภา   ชอบมี
 
1. นางณัฐชญา  บุญธรรม
2. นางสาวรัศมี  เพิ่มทรัพย์
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 75 เงิน 16 1. เด็กชายปาณัสม์  อิ่มทรัพย์
2. เด็กหญิงสุทธิกาญจน์   สวงสุก
 
1. นายสุชาติ  จารัญ
2. นายเกรียงไกร  ไทยตรง
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 70 เงิน 11 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ไชยเคน
 
1. นายเทพรัตน์  บุญครอง
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กชายณภัทร   สิงห์สุภา
 
1. นายเทพรัตน์  บุญครอง
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 74 เงิน 17 1. เด็กหญิงพิมพิกา  เหมือนทอง
2. เด็กหญิงรัชฎา  จันแดง
 
1. นายเทพรัตน์  บุญครอง
2. นางสาวสุมาลี  สืบกินนอน
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงเกวลิน   กลิ่นกลั่น
 
1. นายเทพรัตน์  บุญครอง
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 13 1. เด็กหญิงจิรายา   ตีสถิตย์
2. เด็กหญิงปวิมล   คำผง
3. เด็กหญิงรมิดา   กล้าหาญ
 
1. นายเทพรัตน์  บุญครอง
2. นางสาวสุมาลี  สืบกินนอน
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 21 1. เด็กหญิงปาริชาต  ชอบมี
2. เด็กหญิงวิมลรัตน์   ฟูกทรัพย์
3. เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง   แป้นเชื้อ
 
1. นายเทพรัตน์  บุญครอง
2. นางสาวสุมาลี  สืบกินนอน
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 12 1. เด็กหญิงสุนิสา    อินทรีย์
 
1. นางสาวโนรี  เร่งรัด
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 71 เงิน 33 1. เด็กหญิงศุภรัตน์   รัตนะ
 
1. นางสาวโนรี  เร่งรัด
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 12 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ฤกษ์ศรี
 
1. นางสาวโนรี  เร่งรัด
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรศักดิ์   ภูมิโคกรักษ์
 
1. นายเกรียงไกร  นนทวงศ์
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 71 เงิน 14 1. เด็กหญิงณัฐริกา   แก่นทน
 
1. นางสาวศศิธร  จันทร์ขามป้อม
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กชายเนติภูมิ   อักษรดี
 
1. นางสาวเบญจมาศ  พลพวก
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงราชาวดี  เหล่าสูงเนิน
2. เด็กหญิงสุชานันท์  สุมาลี
3. เด็กหญิงอภัสรา   บัวตุม
 
1. นางสาวพรรณทิพย์  เกษเจริญคุณ
2. นางสาวเอกอนงค์  นิจสุนกิจ
 
27 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 73 เงิน 17 1. เด็กหญิงพัทธวรรณ  ใจเอื้อ
2. เด็กหญิงสุพิชญา  มงคลแท้
 
1. นางสาวชุติมา  ปาระดี
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   พงษ์ประยูร
2. เด็กหญิงชนิตา   ราชวาษ์
3. เด็กหญิงอรไพลิน  พวงบุปผา
 
1. นางสาวทองหล่อ  วงษ์สืบ
2. นางวรรณภา  วงษ์สืบ