สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 61 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  พรหมวงศานนท์
 
1. นางสาวเนตรดาว  ขวัญอ่อน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงชุติมา  สุขคำปานทอง
 
1. นางสาวพรรณทิพย์  เกษเจริญคุณ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงมรกต  จูเปีย
2. เด็กหญิงวรรณวิภา   สิริสุข
 
1. นางสาวพรรณทิพย์  เกษเจริญคุณ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนัทธพงษ์   ดีโคกน้อย
2. เด็กหญิงวณิดา   แสดงจิตร
3. เด็กหญิงอวัสดา  ชนะชน
 
1. นางสาวจิตตริกา  หลาวมา
2. นางอุมาพร   โพปลอด
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 9 1. เด็กชายทวีรัตน์  เรือนคำ
2. เด็กชายธีระพัฒน์   กนกอังกูร
3. เด็กชายปารินทร์   ตอนสุข
 
1. นางทิวาวรรณ   ศิริพันธ์
2. นายวสันต์  เพิ่มทรัพย์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 9 1. เด็กชายภูรินท์   บุญวิเศษ
2. เด็กชายภูสิทธิ์   พุ่มรักษา
 
1. นางสาวรัศมี  เพิ่มทรัพย์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 61 ทองแดง 11 1. เด็กชายนนทวัฒน์   แสนบุตรดี
2. เด็กชายบำเพ็ญ  คงวิเศษ
 
1. นางอุมาพร  โพปลอด
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 63 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงคุลิกา   แสนคำ
2. เด็กหญิงชลดา   เกตุเอี่ยม
3. เด็กหญิงปภาวรินท์  ตาลชัยภูมิ
4. เด็กหญิงพลอยวรีย์  พึ่งเพาะปลูก
5. เด็กหญิงสุจิตรา   อาษานอก
 
1. นางสาวเพ็ญรัศมี  บุญล้น
2. นายวัฒนะ  แท่นแก้ว
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 69 ทองแดง 34 1. เด็กหญิงวรรณวิภา  สิริสุข
 
1. นายรณชัย  เกตุศิริ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 36 1. เด็กหญิงทิฐินันท์  อินทร์ยิ้ม
2. เด็กชายพุฒิชัย   เนียมพราย
 
1. นางสาววรัญญา  เปลี่ยนพิพัฒน์
2. นางสาวนิภาวรรณ  บุญจันทร์
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 16 1. เด็กชายก่อลาภ   นพประโศก
2. เด็กหญิงน้ำอ้อย  วันนา
 
1. นายสุชาติ  จารัญ
2. นายเกรียงไกร  ไทยตรง
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 69 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์   แสนสบาย
 
1. นายเทพรัตน์  บุญครอง
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 62 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงกนกรวี   นครจัด
2. เด็กหญิงพิมมาดา   สิงหา
 
1. นายเทพรัตน์  บุญครอง
2. นางสาวสุมาลี  สืบกินนอน
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 64 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงกาญจนา  อุปีมนต์
 
1. นางสาวโนรี  เร่งรัด
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 69 ทองแดง 32 1. เด็กชายกิตติชัย   ทรงหิรัญ
 
1. นายเกรียงไกร  นนทวงศ์
 
16 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กชายจักรพรรณดิ์  ศิษย์สูงเนิน
2. เด็กชายเทพอนันต์  ศิริวงค์
 
1. นายนิรุต  ไพรทอง
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงชดารัตน์   จ่าพุลี
2. เด็กหญิงศุภรัตน์    รัตนะ
3. เด็กหญิงสุวภัทร  เกสรหอม
 
1. นางสาวสุมาลี  สืบกินนอน
2. นายบุญร่วม   จิตรพวน
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลญา   ทองแม้น
2. เด็กหญิงผกาวรรณ  จันทภักดี
3. เด็กหญิงสุวีรยา   กฤษณานนท์
 
1. นายบุญร่วม  จิตรพวน
2. นางสาวสุมาลี  สืบกินนอน