สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 8 เข้าร่วม 47 1. เด็กชายดาเนียล  ซันต์
 
1. นางวิวา   รัตนโสภา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายณรงฤทธิ์  ศรีขวา
 
1. นางสาวอารีรัตน์  นามเกษ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 51.5 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงอัสมาภรณ์  ยั่งยืน
 
1. นางสาวสุภาวดี  พยัคชน
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 39 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   อินต๊ะวงค์
2. เด็กหญิงภัทรวดี   วารุกา
 
1. นางสาววันเพ็ญ   ชมภูโคตร
2. นางสาวอารีรัตน์  นามเกษ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 16 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายอัฐวุฒิ   กุลประทีปัญญา
 
1. นางอมรรัตน์  วิญญา
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงพิมนภา   หวายสันเทียะ
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ชมภูโคตร
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายธีรวุฒิ   กลิ่นศิริ
 
1. นางวิวา  รัตนโสภา
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  หมื่นสนิท
2. เด็กชายเดชฤทธิ์  วงษ์ศรีจันทร์
 
1. นางอุมาพร  โพปลอด
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 23 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายณัฐพล   สุดศิริ
2. เด็กชายยศพันธ์  ลูกสีดา
 
1. นางอุมาพร  โพปลอด
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายศักนรินทร์   ภักดีแดง
2. เด็กชายเทิดพิทักษ์  ตะเกิงสุข
 
1. นางอุมาพร  โพปลอด
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายณัฐภัทร   โพธิ์ทอง
 
1. นายเทพรัตน์  บุญครอง
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายอนุชิตรา  มุลผาลา
 
1. นายเทพรัตน์  บุญครอง
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงสุเนตรา   เชื่อมกลาง
 
1. นางสาวชุติมา   คะลีล้วน
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 31 1. เด็กหญิงพรอุมา   กุลประทีปัญญา
 
1. นางนีรนุช   เคนวิเศษ
 
15 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายทศวรรษ  โนนแก้ว
2. เด็กชายสุพจ  โคตรศรี
 
1. นายนิรุต  ไพรทอง
 
16 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายณภัทร  สิงห์สุภา
2. เด็กชายเมธพนธ์  แสงจันทร์
 
1. นายนิรุต  ไพรทอง