สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 61 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  พรหมวงศานนท์
 
1. นางสาวเนตรดาว  ขวัญอ่อน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 73 เงิน 17 1. เด็กหญิงกษมา  เกษสวัสดิ์
 
1. นายจรัญ  มีรัตน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงชุติมา  สุขคำปานทอง
 
1. นางสาวพรรณทิพย์  เกษเจริญคุณ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนรภัทร   พิลาดี
 
1. นางลัดดา  บิลสะเล็ม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงอชิรญา  สร้อยสกุล
 
1. นางลัดดา  บิลสะเล็ม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวิชญาพร   อัศวรักษ์
 
1. นางสาวเอกอนงค์  นิจสุนกิจ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงอัจฉริยะพร   บุญประคอง
 
1. นางสาวนุชศรินทร์   เตาะแป
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 84 ทอง 10 1. เด็กหญิงธนิศร  ดีเจริญ
 
1. นางสาวสายสมร  กิ่งแก้วเพชร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 73 เงิน 10 1. เด็กชายอิทธิพล  เนตรปัญญาวงศ์
 
1. นางสาวศิริพร  พลหงษ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงมรกต  จูเปีย
2. เด็กหญิงวรรณวิภา   สิริสุข
 
1. นางสาวพรรณทิพย์  เกษเจริญคุณ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายยศพันธ์  ลูกสีดา
2. เด็กชายสหรัฐ  สมสาย
 
1. นางสาวศิริพร  พลหงษ์
2. นางสาวกอแก้ว   มั่นทอง
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 8 เข้าร่วม 47 1. เด็กชายดาเนียล  ซันต์
 
1. นางวิวา   รัตนโสภา
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายณรงฤทธิ์  ศรีขวา
 
1. นางสาวอารีรัตน์  นามเกษ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 51.5 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงอัสมาภรณ์  ยั่งยืน
 
1. นางสาวสุภาวดี  พยัคชน
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 71.4 เงิน 13 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เที่ยงเจริญ
2. เด็กหญิงชนาพร   ตรีเพ็ชร
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์   เกิดศิริ
 
1. นางสาวนิภาลักษณ์   สุแพง
2. นางสาวอารีรัตน์  นามเกษ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 73.8 เงิน 6 1. เด็กชายนันทิพัฒน์   เอี่ยมละเอียด
2. เด็กหญิงปาริตา   นานอก
3. เด็กชายอาเมธ  แก้วใส
 
1. นางสาวโชติรส   ศิขรินทร์
2. นางสาวนิภาลักษณ์  สุแพง
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 39 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   อินต๊ะวงค์
2. เด็กหญิงภัทรวดี   วารุกา
 
1. นางสาววันเพ็ญ   ชมภูโคตร
2. นางสาวอารีรัตน์  นามเกษ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กชายทศวรรษ  โนนแก้ว
2. เด็กชายเทพอนันต์  ศิริวงค์
 
1. นางสาวสุภาวดี  พยัคชน
2. นางวิวา  รัตนโสภา
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 16 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายอัฐวุฒิ   กุลประทีปัญญา
 
1. นางอมรรัตน์  วิญญา
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงพิมนภา   หวายสันเทียะ
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ชมภูโคตร
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายธีรวุฒิ   กลิ่นศิริ
 
1. นางวิวา  รัตนโสภา
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนัทธพงษ์   ดีโคกน้อย
2. เด็กหญิงวณิดา   แสดงจิตร
3. เด็กหญิงอวัสดา  ชนะชน
 
1. นางสาวจิตตริกา  หลาวมา
2. นางอุมาพร   โพปลอด
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชนุดม   คุ้มปุ้งค้า
2. เด็กหญิงพิมลพรรณ   บุญปั้น
3. เด็กชายสุริยา   กฤษณานนท์
 
1. นางสาวจิตตริกา  หลาวมา
2. นางอุมาพร  โพปลอด
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ซื้อนาวงค์
2. เด็กหญิงณัฐถา  ศรีเทียมเงิน
3. เด็กหญิงรัตน์ชนก   ทองเชื้อ
 
1. นางสาวจิตตริกา  หลาวมา
2. นางอุมาพร  โพปลอด
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 9 1. เด็กชายทวีรัตน์  เรือนคำ
2. เด็กชายธีระพัฒน์   กนกอังกูร
3. เด็กชายปารินทร์   ตอนสุข
 
1. นางทิวาวรรณ   ศิริพันธ์
2. นายวสันต์  เพิ่มทรัพย์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธวัชชัย   โดนจอหอ
2. เด็กชายนนทการณ์   ทวีคูณ
3. เด็กชายสหัสวรรษ  ทองจุลละ
 
1. นางทิวาวรรณ  ศิริพันธ์
2. นายวสันต์  เพิ่มทรัพย์
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 71 เงิน 12 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  เมืองแก้ว
2. เด็กหญิงพิชยา   พิมพ์ศร
3. เด็กหญิงอัญชลิตา   ทองจุลละ
 
1. นายวสันต์  เพิ่มทรัพย์
2. นางทิวาวรรณ  ศิริพันธ์
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงจุไรวรรณ   อินทร์สา
2. เด็กหญิงฐิติมา   ไทยฤทธิ์
3. เด็กหญิงหญิง  จันตี
 
1. นายวสันต์  เพิ่มทรัพย์
2. นางทิวาวรรณ  ศิริพันธ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอนุชิตรา   มูลผาลา
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ชอบมี
 
1. นางณัฐชญา  บุญธรรม
2. นางสาวรัศมี  เพิ่มทรัพย์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิ่นอนงค์  รักดี
2. เด็กหญิงวิมลสิริ  ณ จันทร์ตา
 
1. นางณัฐชญา   บุญธรรม
2. นางสาวรัศมี   เพิ่มทรัพย์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 9 1. เด็กชายภูรินท์   บุญวิเศษ
2. เด็กชายภูสิทธิ์   พุ่มรักษา
 
1. นางสาวรัศมี  เพิ่มทรัพย์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  หมื่นสนิท
2. เด็กชายเดชฤทธิ์  วงษ์ศรีจันทร์
 
1. นางอุมาพร  โพปลอด
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 61 ทองแดง 11 1. เด็กชายนนทวัฒน์   แสนบุตรดี
2. เด็กชายบำเพ็ญ  คงวิเศษ
 
1. นางอุมาพร  โพปลอด
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 23 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายณัฐพล   สุดศิริ
2. เด็กชายยศพันธ์  ลูกสีดา
 
1. นางอุมาพร  โพปลอด
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายศักนรินทร์   ภักดีแดง
2. เด็กชายเทิดพิทักษ์  ตะเกิงสุข
 
1. นางอุมาพร  โพปลอด
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 63 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงคุลิกา   แสนคำ
2. เด็กหญิงชลดา   เกตุเอี่ยม
3. เด็กหญิงปภาวรินท์  ตาลชัยภูมิ
4. เด็กหญิงพลอยวรีย์  พึ่งเพาะปลูก
5. เด็กหญิงสุจิตรา   อาษานอก
 
1. นางสาวเพ็ญรัศมี  บุญล้น
2. นายวัฒนะ  แท่นแก้ว
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เดิมขุนทด
2. เด็กหญิงชื่นชีวา  สุขประเสริฐ
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  แสนรถ
4. เด็กหญิงอมราพร   เงินท้วม
5. เด็กหญิงอุษา  พุกผล
 
1. นางสาววรัญญา  เปลี่ยนพิพัฒน์
2. นางสาวนิภาวรรณ  บุญจันทร์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงนัฐวรรณ  เศษแก้ว
2. เด็กหญิงนัดทะมน   นันตรี
3. เด็กชายภานุวัฒน์   คาดประคอง
4. เด็กหญิงฤทัย  กมลรักษ์
5. เด็กหญิงสุฑามาศ   อยู่ในวงษ์
 
1. นางสาวอัจฉรา  หอมขจร
2. นางศิริรัตน์  พักโพธิ์เย็น
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ประเสริฐรัมย์
2. เด็กชายภูธเนศร์  แซ่ลิ้ม
3. เด็กหญิงฤทัย  กมลรักษ์
4. เด็กชายศักรินทร์  ทองไพบูลย์
5. เด็กหญิงศุวภัส   นคร
 
1. นางศิริรัตน์   พักโพธิ์เย็น
2. นางสาวอัจฉรา  หอมขจร
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 69 ทองแดง 34 1. เด็กหญิงวรรณวิภา  สิริสุข
 
1. นายรณชัย  เกตุศิริ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 12 1. เด็กชายภูตะวัน  ศรจันทร์
2. เด็กหญิงวรรณวิษา   ปลงใจ
 
1. นางสาววรัญญา  เปลี่ยนพิพัฒน์
2. นางสาวนิภาวรรณ   บุญจันทร์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 36 1. เด็กหญิงทิฐินันท์  อินทร์ยิ้ม
2. เด็กชายพุฒิชัย   เนียมพราย
 
1. นางสาววรัญญา  เปลี่ยนพิพัฒน์
2. นางสาวนิภาวรรณ  บุญจันทร์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. เด็กชายจักราวุธ  วันจงคำ
2. เด็กหญิงวรัญญา  ปรีชา
 
1. นางสาววรัญญา  เปลี่ยนพิพัฒน์
2. นางสาวนิภาวรรณ  บุญจันทร์
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 70.83 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สะเทินรัมย์
2. เด็กหญิงกรรณิกา  สุวรรณปัต
3. เด็กหญิงขณิษฐา  ประเสริฐรัมย์
4. เด็กหญิงชลธิชา  สมดอกแก้ว
5. เด็กชายชลันธร  สีลาทอง
6. เด็กหญิงชุรีพร   ทับทิม
7. เด็กหญิงณัฐชา   ศรีเทียมเงิน
8. เด็กชายธนกฤต   วิไลพุทธ
9. เด็กชายธนพัฒน์   ราชวงษ์
10. เด็กชายนนฐชัย   ไสเสริม
11. เด็กชายนัทธพงศ์  ดีโคกน้อย
12. เด็กหญิงภาษิตา   วราฤทธิ์
13. เด็กหญิงมนัสพร  กองแก้ว
14. เด็กหญิงรัชพร   ชัยสุระ
15. เด็กหญิงเพ็ญนภา   ชอบมี
 
1. นางณัฐชญา  บุญธรรม
2. นางสาวรัศมี  เพิ่มทรัพย์
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 75 เงิน 16 1. เด็กชายปาณัสม์  อิ่มทรัพย์
2. เด็กหญิงสุทธิกาญจน์   สวงสุก
 
1. นายสุชาติ  จารัญ
2. นายเกรียงไกร  ไทยตรง
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 16 1. เด็กชายก่อลาภ   นพประโศก
2. เด็กหญิงน้ำอ้อย  วันนา
 
1. นายสุชาติ  จารัญ
2. นายเกรียงไกร  ไทยตรง
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 70 เงิน 11 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ไชยเคน
 
1. นายเทพรัตน์  บุญครอง
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 69 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์   แสนสบาย
 
1. นายเทพรัตน์  บุญครอง
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กชายณภัทร   สิงห์สุภา
 
1. นายเทพรัตน์  บุญครอง
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงถิรวรรณ   แกล้วทนงค์
 
1. นายเทพรัตน์  บุญครอง
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายณัฐภัทร   โพธิ์ทอง
 
1. นายเทพรัตน์  บุญครอง
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายอนุชิตรา  มุลผาลา
 
1. นายเทพรัตน์  บุญครอง
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงทักษพร   สันทรักษ์
 
1. นายเทพรัตน์  บุญครอง
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงมาริษา   สุขะรูป
 
1. นายเทพรัตน์  บุญครอง
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 62 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงกนกรวี   นครจัด
2. เด็กหญิงพิมมาดา   สิงหา
 
1. นายเทพรัตน์  บุญครอง
2. นางสาวสุมาลี  สืบกินนอน
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 74 เงิน 17 1. เด็กหญิงพิมพิกา  เหมือนทอง
2. เด็กหญิงรัชฎา  จันแดง
 
1. นายเทพรัตน์  บุญครอง
2. นางสาวสุมาลี  สืบกินนอน
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงณัฐพร   พรหมมา
2. เด็กหญิงนิระมล   วันทะนา
 
1. นายเทพรัตน์  บุญครอง
2. นางสาวสุมาลี  สืบกินนอน
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงเกวลิน   กลิ่นกลั่น
 
1. นายเทพรัตน์  บุญครอง
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 13 1. เด็กหญิงจิรายา   ตีสถิตย์
2. เด็กหญิงปวิมล   คำผง
3. เด็กหญิงรมิดา   กล้าหาญ
 
1. นายเทพรัตน์  บุญครอง
2. นางสาวสุมาลี  สืบกินนอน
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 21 1. เด็กหญิงปาริชาต  ชอบมี
2. เด็กหญิงวิมลรัตน์   ฟูกทรัพย์
3. เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง   แป้นเชื้อ
 
1. นายเทพรัตน์  บุญครอง
2. นางสาวสุมาลี  สืบกินนอน
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายศุภชัย   ดีเนียม
 
1. นายคมจักร  สุขเสริม
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงศธร   บุญเลิศ
2. เด็กชายวาที  ภูดินขาว
3. เด็กชายศราวุธ   บุญเลิศ
4. เด็กชายอภิสิทธิ์   ศรีอิ่น
5. เด็กหญิงเพชรริษา   เพชรอุมา
 
1. นายคมจักร  สุขเสริม
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 12 1. เด็กหญิงสุนิสา    อินทรีย์
 
1. นางสาวโนรี  เร่งรัด
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 71 เงิน 33 1. เด็กหญิงศุภรัตน์   รัตนะ
 
1. นางสาวโนรี  เร่งรัด
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 64 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงกาญจนา  อุปีมนต์
 
1. นางสาวโนรี  เร่งรัด
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 12 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ฤกษ์ศรี
 
1. นางสาวโนรี  เร่งรัด
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.55 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   สารี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   สีลาด
3. เด็กชายต้นเพชร   พรหมมา
4. เด็กหญิงธนพร   จิตร์ครบุรี
5. เด็กชายธนาวุธ   มากะเต
6. เด็กชายธรรมรัตน์  พิลึก
7. เด็กชายธีรวัฒน์  อุดมรักษ์
8. เด็กหญิงพิมพ์รพัฒน์  ทองชิว
9. เด็กหญิงภาวินี   สีลาโส
10. เด็กหญิงวรัญญา   สิมมะลี
 
1. นายธรรมศักดิ์  นิติธรรม
2. นางสาวโนรี  เร่งรัด
3. นางสาวเนตรดาว  ขวัญอ่อน
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    โศกค้อ
2. เด็กหญิงกิตติวรา   ขำเจริญ
3. เด็กหญิงณัฐธิดา   บังประดง
4. เด็กหญิงปนัดดา  การสุข
5. เด็กหญิงปภาวรินทร์   หรั่งเผ่าพันธุ์
6. เด็กหญิงศิริรัตน์   แสนเจียม
7. เด็กหญิงอทิตยา   ไพรอนันต์
8. เด็กหญิงโชษิตา   นวมบานพับ
 
1. นายธรรมศักดิ์   นิติธรรม
2. นางสาวโนรี    เร่งรัด
3. นางสาวเนตรดาว   ขวัญอ่อน
4. นายเกรียงไกร   นนทวงค์
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิดา  แซ่ติ้ง
2. เด็กหญิงปรายฟ้า  หมัดเด
3. เด็กหญิงพนิตา  เต่าทอง
4. เด็กหญิงพรดา   การสุข
5. เด็กหญิงศุภากานต์   กุลเดชเอี่ยมปาน
6. เด็กหญิงอภิญญา  สมุทรวารี
 
1. นายธรรมศักดิ์  นิติธรรม
2. นางสาวโนรี  เร่งรัด
3. นางสาวเนตรดาว  ขวัญอ่อน
4. นายเกรียงไกร  นนทวงค์
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.42 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โศกค้อ
2. เด็กหญิงกิตติวรา  ขำเจริญ
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  บังประดง
4. เด็กหญิงปนัดดา  การสุข
5. เด็กหญิงปภาวรินทร์  หรั่งเผ่าพันธุ์
6. เด็กหญิงศิริรัตน์  แสนเจียม
7. เด็กหญิงอทิตยา  ไพรอนันต์
8. เด็กหญิงโชษิตา  นวมบานพับ
 
1. นายธรรมศักดิ์  นิติธรรม
2. นางสาวโนรี  เร่งรัด
3. นางสาวเนตรดาว  ขวัญอ่อน
4. นายเกรียงไกร  นนทวงค์
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนิศร   ดีเจริญ
2. เด็กหญิงธิดา   แซ่ติ้ง
3. เด็กหญิงปรายฟ้า   หมัดเด
4. เด็กหญิงพนิตา   เต่าทอง
5. เด็กหญิงพรดา   การสุข
6. เด็กหญิงศุภากานต์   กุลเดชเอี่ยมปาน
7. เด็กหญิงอภิญญา   สมุทรวารี
 
1. นายธรรมศักดิ์  นิติธรรม
2. นางสาวโนรี  เร่งรัด
3. นางเนตรดาว  ขวัญอ่อน
4. นายเกรียงไกร  นนทวงค์
 
72 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 86.85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชาญชัย   ประสงค์เงิน
2. เด็กชายณัฐพล   จันทุมา
3. เด็กชายธนพนธ์   ทองอยู่
4. เด็กชายภราดร  สมบูรณ์
5. เด็กชายอาเมธ  แก้วใส
 
1. นายสุชาติ  จารัญ
2. นายเกรียงไกร  ไทยตรง
 
73 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายธันวา   วัฒนา
 
1. นายเกรียงไกร   นนทวงศ์
 
74 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 69 ทองแดง 32 1. เด็กชายกิตติชัย   ทรงหิรัญ
 
1. นายเกรียงไกร  นนทวงศ์
 
75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรศักดิ์   ภูมิโคกรักษ์
 
1. นายเกรียงไกร  นนทวงศ์
 
76 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงสุเนตรา   เชื่อมกลาง
 
1. นางสาวชุติมา   คะลีล้วน
 
77 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 31 1. เด็กหญิงพรอุมา   กุลประทีปัญญา
 
1. นางนีรนุช   เคนวิเศษ
 
78 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนาตาลี   โรส วอรี่
 
1. นางสุวพร   คำพา
 
79 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 71 เงิน 14 1. เด็กหญิงณัฐริกา   แก่นทน
 
1. นางสาวศศิธร  จันทร์ขามป้อม
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กชายเนติภูมิ   อักษรดี
 
1. นางสาวเบญจมาศ  พลพวก
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงธิดา   แซ่ติ้ง
 
1. นางนีรนุช  เคนวิเศษ
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเบนน่า   มาซาโกวา
 
1. นางสาวนุชนารถ   ทาณะระ
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภัทรนันท์   วงษ์ประจักษ์
2. เด็กหญิงศรินญา   เหล่าดี
3. เด็กหญิงสุนิสา   อินทรีย์
4. เด็กชายอภิสิทธิ์  สุขสาคร
5. เด็กหญิงอรอนงค์   สุวรรณโน
 
1. นางสาวเบญจมาศ  พลพวก
2. นางสุวพร  คำพา
 
84 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย   ฤทธิ์ศรี
2. เด็กหญิงภัทราพร   ริยาพันธ์
3. เด็กหญิงอารยา  นานอก
 
1. นางสาวนุชศรินทร์  เตาะแป
2. นางสาวเนตรดาว  ขวัญอ่อน
 
85 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงราชาวดี  เหล่าสูงเนิน
2. เด็กหญิงสุชานันท์  สุมาลี
3. เด็กหญิงอภัสรา   บัวตุม
 
1. นางสาวพรรณทิพย์  เกษเจริญคุณ
2. นางสาวเอกอนงค์  นิจสุนกิจ
 
86 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงนุชนาถ  ไกยลุน
2. เด็กหญิงปัทมาพร   วงค์ณรัตน์
 
1. นางสาวโชติรส   ศิขรินทร์
 
87 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายณัฐพงศ์  วงค์ณรัตน์
2. เด็กชายสุระสิทธิ์  โคตรทองไสย์
 
1. นางสาวเอกอนงค์  นิจสุนกิจ
 
88 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงธัญชนก   โคยามา
2. เด็กชายปฏิภาณ  เหล็กกับทอง
 
1. นายจรัญ  มีรัตน์
 
89 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงสุพิชญา  จรรยามะ
 
1. นางสาวสุภาวดี  พยัคชน
 
90 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายเทพพิทักษ์   ภูถมดี
 
1. นางสาวสุภาวดี  พยัคชน
 
91 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายทศวรรษ  โนนแก้ว
2. เด็กชายสุพจ  โคตรศรี
 
1. นายนิรุต  ไพรทอง
 
92 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95.1 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนธรณ์  คล้ายเภท
2. เด็กชายวีรชน  จันทร์โสภา
 
1. นางสาวชุติมา  ปาระดี
 
93 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายณภัทร  สิงห์สุภา
2. เด็กชายเมธพนธ์  แสงจันทร์
 
1. นายนิรุต  ไพรทอง
 
94 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 73 เงิน 17 1. เด็กหญิงพัทธวรรณ  ใจเอื้อ
2. เด็กหญิงสุพิชญา  มงคลแท้
 
1. นางสาวชุติมา  ปาระดี
 
95 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กชายจักรพรรณดิ์  ศิษย์สูงเนิน
2. เด็กชายเทพอนันต์  ศิริวงค์
 
1. นายนิรุต  ไพรทอง
 
96 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธนวัฒน์  สาโส
2. เด็กชายวายุ  ทับชม
3. เด็กชายวีระยุทธ  เงางาม
 
1. นายนิรุต  ไพรทอง
 
97 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนนฐชัย  ไสเสริม
2. เด็กชายปัณณธร  พงษ์เกษม
3. เด็กชายรณฤทธิ์  เทพหาญ
 
1. นายนิรุต  ไพรทอง
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติฤกษ์  แก้วกสิกรรม
2. เด็กชายภานุวัฒน์   จงกลมณี
3. เด็กชายเตโชพฤฒ  อุ่นใจ
 
1. นายบุญร่วม  จิตรพวน
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงชดารัตน์   จ่าพุลี
2. เด็กหญิงศุภรัตน์    รัตนะ
3. เด็กหญิงสุวภัทร  เกสรหอม
 
1. นางสาวสุมาลี  สืบกินนอน
2. นายบุญร่วม   จิตรพวน
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลญา   ทองแม้น
2. เด็กหญิงผกาวรรณ  จันทภักดี
3. เด็กหญิงสุวีรยา   กฤษณานนท์
 
1. นายบุญร่วม  จิตรพวน
2. นางสาวสุมาลี  สืบกินนอน
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐชา   บุญมา
2. เด็กหญิงทักษพร   สันทรักษ์
3. เด็กหญิงปิยะฉัตร   แซ่โซว
4. เด็กหญิงศิรประภา   ทวีสุข
5. เด็กหญิงสกาวรัตน์   สีชมภู
6. เด็กหญิงอสมากรณ์   ยั่งยืน
 
1. นางสาวทองหล่อ  จันทรา
2. นางสาวสุมาลี  สืบกินนอน
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 82 ทอง 31 1. เด็กหญิงกุลธิดา   สุมานาท
2. เด็กชายธวัชชัย  พนมเขต
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เรืองแสงทองกุล
 
1. นายบุญร่วม  จิตรพวน
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์   เหง้าน้อย
2. เด็กชายวิโชค   วิยวรรณ
3. เด็กหญิงวุฒิพร   ขุนสีดา
 
1. นายบุญร่วม  จิตรพวน
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 7 1. เด็กชายกฤษฎา  นพศรี
2. เด็กชายณัฐนันท์  มงกุฏมรกต
3. เด็กหญิงมุฑิตา   เชื้อเทศ
 
1. นายบุญร่วม  จิตรพวน
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุติพร   ทามูล
2. เด็กหญิงวิไรวรรณ   แสงสว่าง
3. เด็กหญิงเอมมี่  ลินซ์
 
1. นางสาวทองหล่อ  จันทรา
2. นางวรรณภา  วงษ์สืบ
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   พงษ์ประยูร
2. เด็กหญิงชนิตา   ราชวาษ์
3. เด็กหญิงอรไพลิน  พวงบุปผา
 
1. นางสาวทองหล่อ  วงษ์สืบ
2. นางวรรณภา  วงษ์สืบ
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา   ประสาทแสง
2. เด็กหญิงชุติมา   พัฒนาสันต์
3. เด็กหญิงณัฐการณ์   กางบุญเลือง
 
1. นางสาวทองหล่อ  จันทรา
2. นางวรรณภา  วงศ์สืบ
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปุณณภา   ฤทธิ์บำรุง
2. เด็กหญิงลลิตา   ปั้นประสงค์
3. เด็กหญิงสุดาภัทร  แสนสุข
 
1. นางสาวทองหล่อ  จันทรา
2. นางวรรณภา  วงษ์สืบ
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88.87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรรณพัชร   ทิพสุวรรณ
2. เด็กหญิงมันตรึนี   พิมพ์เงิน
3. เด็กหญิงสุภาวรรณ   สุทธิสาร
 
1. นางสาวทองหล่อ  จันทรา
2. นางวรรณภา   วงษ์สืบ
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิดาภา   ดีสุดหา
2. เด็กหญิงศิริพร  นาครักษ์
3. เด็กหญิงสุทธิดา   วงศ์ภักดี
 
1. นางสาวทองหล่อ  จันทรา
2. นางวรรณภา  วงษ์สืบ
 
111 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสิริลภัส  กรรัตน์ศิริ
 
1. นายรณชัย  เกตุศิริ