สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงโญธณัฐ  หยั่งกระโทก
 
1. นางสาวปวีณา  บุตรศาสตร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงสิรินทรา  เปรมเจริญ
 
1. นางณัฏฐฬส  พลายเถื่อน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82 ทอง 25 1. เด็กชายปริญญา  ปานทอง
 
1. นางสาวฐิตารีย์  ไชยชิน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิตสุภา  สุนันต๊ะ
 
1. นางสาวปวีณา  บุตรศาสตร์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภัทรวดี   อุปถัมภ์
2. เด็กหญิงสิราวรรณ  รักความสุข
3. เด็กหญิงอารยา   ชูสร
 
1. นางรัตนา  เรืองขนาบ
2. นายธีรภัทร์  แกัวชมภู
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันทร์จิรา   ศูนย์รัมย์
2. นางสาวภาณี   โรจน์จันทร์เจริญ
3. เด็กหญิงศศิวิมล   มาตย์นอก
 
1. นายธีรภัทร์  แก้วชมภู
2. นางรัตนา  เรืองขนาบ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 80.5 ทอง 16 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ประเสริฐ
 
1. นายดุสิต  ทุนประเสริฐ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กชายจักรกฤษณ์   ยามา
 
1. นายประกิต  กัลปากรณ์ชัย
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุทธิศักดิ์  อาศัยป่า
 
1. นายประกิต  กัลปากรณ์ชัย
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรินทร  สร้อยทอง
 
1. นางสุรีรัตน์  กิตติโสภาลักษณ์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษกร  วาปี
 
1. นางสุรีรัตน์  กิตติโสภาลักษณ์
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนพร   กุลโต
2. นางสาวพรรณภา  ห้วยใหญ่
3. เด็กหญิงพัชรมณี  โมรา
4. นางสาวมยุรี  ประกอบธรรม
5. นางสาววันวิสา  อยู่สบาย
6. เด็กหญิงศตพร  พงศ์พินธวิศ
 
1. นางสกุลรัตน์  ทองนาเพียง
2. นางพูลทรัพย์  อุปชาบาล
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนริศรา   จอมเชื้อ
2. เด็กหญิงพรรณพษา   ศรีเมือง
3. เด็กหญิงอรณิชา  มูลลารักษ์
 
1. นายวิชัย  วงศ์สืบ
2. นางสกุลรัตน์  ทองนาเพียง
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กชายนพรัตน์  จันทโรจน์
2. เด็กหญิงภัคนัน  ปิ่นคำ
3. เด็กหญิงวิภาวี  ต้นหล้า
 
1. นางสกุลรัตน์  ทองนาเพียง
2. นางพูลทรัพย์  อุปชาบาล
 
15 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงชญานันท์  วังถนอมศักดิ์
2. เด็กชายธนเดช  ชนะมิตร
3. เด็กหญิงอนัญญา  ทัพพ์ธีรนันท์
 
1. นางสาวปรารถนา  สังขโอภาส
2. นางสาวชุติมา  อุ่ยพานิช