สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 70 เงิน 21 1. เด็กหญิงตมิสา  ไกรสร
 
1. นายบุญโฮม  กนึกรัตน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 73 เงิน 14 1. เด็กหญิงรชฎา  พันอบ
 
1. นางสาวปวีณา  บุตรศาสตร์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กชายธวัชชัย  ปวงประชัง
2. เด็กชายภานุพงษ์  ประเสริฐ
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  พรมจักร์
2. นางสาววิภานี  ดาศรี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 70 เงิน 29 1. เด็กหญิงญาณี  บุญสังข์
 
1. นายดุสิต  ทุนประเสริฐ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 78.87 เงิน 7 1. เด็กหญิงรัตน์ษา  อยู่สบาย
 
1. นายดุสิต  ทุนประเสริฐ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงนราเกษ  เทพอรัญ
2. เด็กชายนันทวัฒน์  พรมภักดิ์
 
1. นายณัฏฐพล  สาลีพันธ์
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 73.17 เงิน 5 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  เกาะยางเผือก
2. เด็กหญิงขวัญฤดี  แพทย์มด
3. เด็กหญิงฑิฆัมพร  เลื้อประโถน
4. เด็กหญิงทิวไผ่  วงศ์ผึ้ง
5. เด็กหญิงนันทวัน  แก้วเดียวแสง
6. เด็กหญิงบุปผา  อยู่สบาย
7. เด็กหญิงปนัดดา  ปานทอง
8. เด็กหญิงพนิดา  จูมสิงห์
9. เด็กหญิงรสสุคนธ์  ปะทันจะ
10. เด็กหญิงวาสนา  ดิษฐจาด
11. เด็กหญิงศรัณยา  คำแจ่ม
12. เด็กหญิงศศิกานต์  บำรุงวัตร
13. เด็กหญิงศิธินันท์  พรมเครื่อง
14. เด็กหญิงสุธิชา  ยศประยูร
15. เด็กหญิงสุมินตรา  พ้องเสียง
 
1. นางคุรุพร  หาญไชยนะ
2. นางณัฏฐฬส  พลายเถื่อน
3. นางสาวฐิตารีย์  ไชยชิน
4. นายอภิญญา  เสนาธรรม
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงนันทพร  รอดอินทร์
2. เด็กชายวรวุฒิ  หล่อทอง
 
1. นายวิชัย  วงศ์สืบ
2. นายบุญโฮม  กนึกรัตน์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงสุรัติยา  แสงทอง
 
1. นางสุรีรัตน์  กิตติโสภาลักษณ์
 
10 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 70 เงิน 49 1. เด็กหญิงกานดา  มาตย์นอก
 
1. นางสาวชุติมา  อุ่ยพานิช