สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 69 1. เด็กชายวิวิธชัย  เมืองภูงา
 
1. นางสาวฐิตารีย์  ไชยชิน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 42 1. เด็กหญิงบวรลักษณ์  อยู่สบาย
 
1. นางสาวสุกานดา  บุปผา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 32 1. เด็กหญิงชญาดา  บุญสังข์
2. เด็กหญิงศิรินันท์  พรมเรือง
 
1. นายบุญโฮม  กนึกรัตน์
2. นางสาวสุกานดา  บุปผา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 16 1. เด็กชายกิตติคุณ  แก้วประจำ
2. เด็กหญิงสาธิตา  จับแสงจันทร์
3. เด็กหญิงอารียา  ตามสีวัน
 
1. นายวัชรพงษ์  ไผ่โสภา
2. นายธีรภัทร์  แก้วชมภู
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 62 ทองแดง 49 1. เด็กชายมงคล  แซ่ลี้
2. เด็กหญิงอรรถรวดี  ใจตรง
 
1. นายบุญโฮม  กนึกรัตน์
2. นายวิชัย  วงศ์สืบ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเกียรติคุณ  ศรีนวลนิ่ม
 
1. นางสุรีรัตน์  กิตติโสภาลักษณ์
 
7 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 68 ทองแดง 50 1. เด็กหญิงนันทกานต์  สุทธิเสน
2. เด็กหญิงปราณปรียา  ยาประดิษฐ์
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  จงกลาง
 
1. นางพูลทรัพย์  อุปชาบาล
2. นางสาวมะลิวรรณ  ศรีดา