สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 48 1. เด็กหญิงญาดาวดี  จินดามัย
 
1. นายบุญโฮม  กนึกรัตน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงภัทรวดี  อุปถัมภ์
2. เด็กหญิงสกาวเดือน  จันทะเขต
 
1. นางสาวปวีณา  บุตรศาสตร์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 50 1. เด็กชายปริญญา  ปานทอง
 
1. นางสาววิภานี  ดาศรี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 55 1. เด็กหญิงบวรลักษณ์  อยู่สบาย
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  พรมจักร์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายธีรเมศ  สระสายบัว
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  พรมจักร์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 2 เข้าร่วม 36 1. เด็กชายศุภกฤต  แซ่เตียว
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  พรมจักร์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 46 1. เด็กชายกิตติคุณ  แก้วประจำ
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  พรมจักร์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายคุณานนต์  พิไลแสงสุรีย์
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  พรมจักร์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงฐานิกา  รอดโรคา
2. เด็กหญิงปิยลดา  เอี่ยมอ่ำ
3. เด็กหญิงศศิวิมล   เพชรติ่ง
 
1. นางรัตนา   เรืองขนาบ
2. นางสาวภาวินี  ดาศรี
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายพลกฤต  พิไลแสงสุรีย์
2. เด็กหญิงสกุลตรา  สังรวมใจ
 
1. นายอภิญญา  ่เสนาธรรม
2. นายดุสิต  ทุนประเสริฐ
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 51 1. เด็กชายพงศกร  นามพงษ์
2. เด็กหญิงอภิญญา  รักความสุข
 
1. นายอภิญญา  เสนาธรรม
2. นายดุสิต  ทุนประเสริฐ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 56 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงอรรถรวดี  ใจตรง
 
1. นางสุรีรัตน์  กิตติโสภาลักษณ์
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธนบัตร  อนันตวราพงษ์
 
1. นางสาวทิพยฺธิดา  ศรีสมพงษ์
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายคุณานนต์  พิไลแสงสุรีย์
 
1. นางสาวกฤษณา  ยิ่งหาญ
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายธนายุทธ  ศรีบุญเรือง
2. เด็กหญิงนราเกษ  เทพอรัญ
 
1. นายดุสิต  ทุนประเสริฐ
2. นายอภิญญา  เสนาธรรม
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงฟ้าชมพู  สมบัติศรี
2. เด็กหญิงสวรินทร์  เคาศรี
 
1. นายดุสิต  ทุนประเสริฐ
2. นายอภิญญา  เสนาธรรม
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายคำภีร์  ทรัพย์เจริญ
2. เด็กชายฐิติโชติ  อินทวงษ์
3. เด็กชายฑีฆายุ  ไกรรอด
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  สิงทะยม
5. เด็กชายปัณณวิชญ์  ชัยพินิจ
6. เด็กชายวิทยากร  สร้างประโคน
 
1. นางสาวฐิตารีย์  ไชยชิน
2. นายวิฑูรย์  นันทประยูร
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงชนิกานต์  พลายยงค์
2. เด็กหญิงพรตะวัน  เกตุพวงแก้ว
3. เด็กหญิงศรัณยา  คำแจ่ม
 
1. นางณัฎฐฬส  พลายเถื่อน
2. นางสาวฐิตารีย์  ไชยชิน