สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 69 1. เด็กชายวิวิธชัย  เมืองภูงา
 
1. นางสาวฐิตารีย์  ไชยชิน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 70 เงิน 21 1. เด็กหญิงตมิสา  ไกรสร
 
1. นายบุญโฮม  กนึกรัตน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงโญธณัฐ  หยั่งกระโทก
 
1. นางสาวปวีณา  บุตรศาสตร์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงสิรินทรา  เปรมเจริญ
 
1. นางณัฏฐฬส  พลายเถื่อน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 42 1. เด็กหญิงบวรลักษณ์  อยู่สบาย
 
1. นางสาวสุกานดา  บุปผา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 73 เงิน 14 1. เด็กหญิงรชฎา  พันอบ
 
1. นางสาวปวีณา  บุตรศาสตร์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82 ทอง 25 1. เด็กชายปริญญา  ปานทอง
 
1. นางสาวฐิตารีย์  ไชยชิน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 48 1. เด็กหญิงญาดาวดี  จินดามัย
 
1. นายบุญโฮม  กนึกรัตน์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิตสุภา  สุนันต๊ะ
 
1. นางสาวปวีณา  บุตรศาสตร์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 32 1. เด็กหญิงชญาดา  บุญสังข์
2. เด็กหญิงศิรินันท์  พรมเรือง
 
1. นายบุญโฮม  กนึกรัตน์
2. นางสาวสุกานดา  บุปผา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงภัทรวดี  อุปถัมภ์
2. เด็กหญิงสกาวเดือน  จันทะเขต
 
1. นางสาวปวีณา  บุตรศาสตร์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 50 1. เด็กชายปริญญา  ปานทอง
 
1. นางสาววิภานี  ดาศรี
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 55 1. เด็กหญิงบวรลักษณ์  อยู่สบาย
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  พรมจักร์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายธีรเมศ  สระสายบัว
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  พรมจักร์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายทักษิณ  วงษ์เครือวัลย์
2. เด็กหญิงนุชทิชา  สมบรูณ์
3. เด็กชายไตรภพ  โภคา
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  พรมจักร์
2. นางสาววิภานี  ดาศรี
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธิดา  พันธ์แตง
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  แสงสุริยา
3. เด็กหญิงอลิษา  จูมพิษ
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  พรมจักร์
2. นางสาววิภานี  ดาศรี
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กชายธวัชชัย  ปวงประชัง
2. เด็กชายภานุพงษ์  ประเสริฐ
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  พรมจักร์
2. นางสาววิภานี  ดาศรี
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 2 เข้าร่วม 36 1. เด็กชายศุภกฤต  แซ่เตียว
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  พรมจักร์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 46 1. เด็กชายกิตติคุณ  แก้วประจำ
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  พรมจักร์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายคุณานนต์  พิไลแสงสุรีย์
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  พรมจักร์
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงฐานิกา  รอดโรคา
2. เด็กหญิงปิยลดา  เอี่ยมอ่ำ
3. เด็กหญิงศศิวิมล   เพชรติ่ง
 
1. นางรัตนา   เรืองขนาบ
2. นางสาวภาวินี  ดาศรี
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภัทรวดี   อุปถัมภ์
2. เด็กหญิงสิราวรรณ  รักความสุข
3. เด็กหญิงอารยา   ชูสร
 
1. นางรัตนา  เรืองขนาบ
2. นายธีรภัทร์  แกัวชมภู
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายทักษิณ   วงษ์เครือวัลย์
2. เด็กชายปวริศว์  ด้วงมาก
3. เด็กชายสวิตต์   บุญสว่าง
 
1. นายธีรภัทร์  แก้วชมภู
2. นางรัตนา  เรืองขนาบ
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 16 1. เด็กชายกิตติคุณ  แก้วประจำ
2. เด็กหญิงสาธิตา  จับแสงจันทร์
3. เด็กหญิงอารียา  ตามสีวัน
 
1. นายวัชรพงษ์  ไผ่โสภา
2. นายธีรภัทร์  แก้วชมภู
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันทร์จิรา   ศูนย์รัมย์
2. นางสาวภาณี   โรจน์จันทร์เจริญ
3. เด็กหญิงศศิวิมล   มาตย์นอก
 
1. นายธีรภัทร์  แก้วชมภู
2. นางรัตนา  เรืองขนาบ
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 70 เงิน 29 1. เด็กหญิงญาณี  บุญสังข์
 
1. นายดุสิต  ทุนประเสริฐ
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 80.5 ทอง 16 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ประเสริฐ
 
1. นายดุสิต  ทุนประเสริฐ
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 78.87 เงิน 7 1. เด็กหญิงรัตน์ษา  อยู่สบาย
 
1. นายดุสิต  ทุนประเสริฐ
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายพลกฤต  พิไลแสงสุรีย์
2. เด็กหญิงสกุลตรา  สังรวมใจ
 
1. นายอภิญญา  ่เสนาธรรม
2. นายดุสิต  ทุนประเสริฐ
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 51 1. เด็กชายพงศกร  นามพงษ์
2. เด็กหญิงอภิญญา  รักความสุข
 
1. นายอภิญญา  เสนาธรรม
2. นายดุสิต  ทุนประเสริฐ
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงนราเกษ  เทพอรัญ
2. เด็กชายนันทวัฒน์  พรมภักดิ์
 
1. นายณัฏฐพล  สาลีพันธ์
 
32 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 73.17 เงิน 5 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  เกาะยางเผือก
2. เด็กหญิงขวัญฤดี  แพทย์มด
3. เด็กหญิงฑิฆัมพร  เลื้อประโถน
4. เด็กหญิงทิวไผ่  วงศ์ผึ้ง
5. เด็กหญิงนันทวัน  แก้วเดียวแสง
6. เด็กหญิงบุปผา  อยู่สบาย
7. เด็กหญิงปนัดดา  ปานทอง
8. เด็กหญิงพนิดา  จูมสิงห์
9. เด็กหญิงรสสุคนธ์  ปะทันจะ
10. เด็กหญิงวาสนา  ดิษฐจาด
11. เด็กหญิงศรัณยา  คำแจ่ม
12. เด็กหญิงศศิกานต์  บำรุงวัตร
13. เด็กหญิงศิธินันท์  พรมเครื่อง
14. เด็กหญิงสุธิชา  ยศประยูร
15. เด็กหญิงสุมินตรา  พ้องเสียง
 
1. นางคุรุพร  หาญไชยนะ
2. นางณัฏฐฬส  พลายเถื่อน
3. นางสาวฐิตารีย์  ไชยชิน
4. นายอภิญญา  เสนาธรรม
 
33 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 62 ทองแดง 49 1. เด็กชายมงคล  แซ่ลี้
2. เด็กหญิงอรรถรวดี  ใจตรง
 
1. นายบุญโฮม  กนึกรัตน์
2. นายวิชัย  วงศ์สืบ
 
34 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงนันทพร  รอดอินทร์
2. เด็กชายวรวุฒิ  หล่อทอง
 
1. นายวิชัย  วงศ์สืบ
2. นายบุญโฮม  กนึกรัตน์
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กชายจักรกฤษณ์   ยามา
 
1. นายประกิต  กัลปากรณ์ชัย
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุทธิศักดิ์  อาศัยป่า
 
1. นายประกิต  กัลปากรณ์ชัย
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรินทร  สร้อยทอง
 
1. นางสุรีรัตน์  กิตติโสภาลักษณ์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายพัฒกร  วิเศษเพ็ง
 
1. นางสุรีรัตน์  กิตติโสภาลักษณ์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 56 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงอรรถรวดี  ใจตรง
 
1. นางสุรีรัตน์  กิตติโสภาลักษณ์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเกียรติคุณ  ศรีนวลนิ่ม
 
1. นางสุรีรัตน์  กิตติโสภาลักษณ์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษกร  วาปี
 
1. นางสุรีรัตน์  กิตติโสภาลักษณ์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงสุรัติยา  แสงทอง
 
1. นางสุรีรัตน์  กิตติโสภาลักษณ์
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธนบัตร  อนันตวราพงษ์
 
1. นางสาวทิพยฺธิดา  ศรีสมพงษ์
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายคุณานนต์  พิไลแสงสุรีย์
 
1. นางสาวกฤษณา  ยิ่งหาญ
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายธนายุทธ  ศรีบุญเรือง
2. เด็กหญิงนราเกษ  เทพอรัญ
 
1. นายดุสิต  ทุนประเสริฐ
2. นายอภิญญา  เสนาธรรม
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงฟ้าชมพู  สมบัติศรี
2. เด็กหญิงสวรินทร์  เคาศรี
 
1. นายดุสิต  ทุนประเสริฐ
2. นายอภิญญา  เสนาธรรม
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายคำภีร์  ทรัพย์เจริญ
2. เด็กชายฐิติโชติ  อินทวงษ์
3. เด็กชายฑีฆายุ  ไกรรอด
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  สิงทะยม
5. เด็กชายปัณณวิชญ์  ชัยพินิจ
6. เด็กชายวิทยากร  สร้างประโคน
 
1. นางสาวฐิตารีย์  ไชยชิน
2. นายวิฑูรย์  นันทประยูร
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงชนิกานต์  พลายยงค์
2. เด็กหญิงพรตะวัน  เกตุพวงแก้ว
3. เด็กหญิงศรัณยา  คำแจ่ม
 
1. นางณัฎฐฬส  พลายเถื่อน
2. นางสาวฐิตารีย์  ไชยชิน
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายกิตติพงษ์  วิทักษ์
2. นายอานนท์  พรมมนัส
 
1. นางสาวกฤษณา  ยิ่งหาญ
2. นางสาววิภานี  ดาศรี
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายกฤษฎา  สีเเดงก่ำ
2. เด็กชายธนบัตร  อนันต์วทพงษ์
 
1. นางสาวทิพย์ธิดา  ศรีสมพงษ์
2. นางสาวปวีณา  บุตรศาสตร์
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายคุณานนต์  พิไลแสงสุรีย์
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ศูนย์รัมย์
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  พรมจักร์
2. นางรัตนา  เรืองขนาบ
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงกุลวดี  หมอกศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงสาธิตา  จับแสงจันทร์
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  พรมจักร์
2. นางสาววิภานี  ดาศรี
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงรชฎา  พันอบ
2. เด็กชายสุรัติยา  เเสงทอง
 
1. นางสาวปวีณา  บุตรศาสตร์
2. นางสาวสุภาภรณ์  พรมจักร์
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายกฤษฎา  สีแดงก่ำ
2. เด็กหญิงสิลินทิพย์  ตุมะจันทร์
 
1. นางณัฏฐฬส  พลายเถื่อน
2. นางสาวฐิตารีย์  ไชยชิน
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงศตพร  พงศ์พินธวิศ
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  พรมจักร์
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงบวรลักษณ์  อยู่สบาย
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  พรมจักร์
 
57 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนพร   กุลโต
2. นางสาวพรรณภา  ห้วยใหญ่
3. เด็กหญิงพัชรมณี  โมรา
4. นางสาวมยุรี  ประกอบธรรม
5. นางสาววันวิสา  อยู่สบาย
6. เด็กหญิงศตพร  พงศ์พินธวิศ
 
1. นางสกุลรัตน์  ทองนาเพียง
2. นางพูลทรัพย์  อุปชาบาล
 
58 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนริศรา   จอมเชื้อ
2. เด็กหญิงพรรณพษา   ศรีเมือง
3. เด็กหญิงอรณิชา  มูลลารักษ์
 
1. นายวิชัย  วงศ์สืบ
2. นางสกุลรัตน์  ทองนาเพียง
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กชายนพรัตน์  จันทโรจน์
2. เด็กหญิงภัคนัน  ปิ่นคำ
3. เด็กหญิงวิภาวี  ต้นหล้า
 
1. นางสกุลรัตน์  ทองนาเพียง
2. นางพูลทรัพย์  อุปชาบาล
 
60 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงชญานันท์  วังถนอมศักดิ์
2. เด็กชายธนเดช  ชนะมิตร
3. เด็กหญิงอนัญญา  ทัพพ์ธีรนันท์
 
1. นางสาวปรารถนา  สังขโอภาส
2. นางสาวชุติมา  อุ่ยพานิช
 
61 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 68 ทองแดง 50 1. เด็กหญิงนันทกานต์  สุทธิเสน
2. เด็กหญิงปราณปรียา  ยาประดิษฐ์
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  จงกลาง
 
1. นางพูลทรัพย์  อุปชาบาล
2. นางสาวมะลิวรรณ  ศรีดา
 
62 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 70 เงิน 49 1. เด็กหญิงกานดา  มาตย์นอก
 
1. นางสาวชุติมา  อุ่ยพานิช