สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐฐินี  มีสมมนต์
 
1. นางสาวจิตรลดา  ปาลกะวงค์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 85 ทอง 9 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  แตงทอง
 
1. นางสาวจิตรลดา  ปาลกะวงค์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอทิตตยา  บุญกล้า
 
1. นายธนากร  แก่นท้าว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88 ทอง 9 1. เด็กหญิงชญาณี  นามบุตร
 
1. นางอนงค์  สินธุศิริ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  คันทีท้าว
2. เด็กหญิงภัทริกา  ศาลางาม
3. เด็กหญิงอาทิตยา  คงสุดี
 
1. นางสาวพิชญา  แซ่เล้า
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  ศรีสมัย
2. เด็กชายณรงค์ชัย  นิยมวงษ์
 
1. นางสาวพิชญา  แซ่เล้า
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงญานิกา  นาคภักดี
2. เด็กหญิงวรรณพร  นามศร
3. เด็กหญิงอทิตยา  คงสุดี
 
1. นางกนกวรรณ  เย็นใจ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 80.4 ทอง 6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จานะ
2. เด็กหญิงชัญญา  พลอยบุตร
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  มาเทศ
4. เด็กหญิงน้ำฝน  คำครบุรี
5. เด็กหญิงพรศิริ  แย้มไสว
6. เด็กหญิงพุทธชาติ  จิรังคา
7. เด็กหญิงมนทิราพร  ดีพรวน
8. เด็กหญิงลิลดา  ปานประเสริฐ
9. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ชโลธร
10. เด็กหญิงอาภาศิริ  หรรษา
 
1. นายชัชวาลย์  ชำนาญรัมย์
2. นางสาวอรพรรณ  งิ้มงาม
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายขจรศักดิ์  สวัสดี
2. เด็กหญิงปภาวรินท์  ฐานะ
 
1. นางกนกวรรณ  เย็นใจ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายขจรศักดิ์  สวัสดี
 
1. นางสาวอรวรรณ  ไชยชาญ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 93 ทอง 4 1. เด็กชายพิพัฒพล  อึ่งพวง
2. เด็กชายรุ่งอรุณ  ป้อมแดง
3. เด็กชายอาทิตย์  ฮุนเซน
 
1. นางสาวอรวรรณ  ไชยชาญ
2. นางสาวสุภัทตรา  แคนถา
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายร่มธรรม  หมวดอ่อน
2. เด็กชายสราวุฒิ  อินจรัญ
3. เด็กชายสหัสวรรษ  ขันโคกกรวด
 
1. นางสาวสุภัทตรา  แคนถา
2. นางสาวอรวรรณ  ไชยชาญ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  สากลยุทธ
 
1. นางสาวอรวรรณ  ไชยชาญ
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปภาวรินท์  ฐานะ
2. เด็กหญิงรัชนีกร  ศรีทอง
 
1. นางสาวศิริพร  ดวงศรี
2. นางสาวอรพรรณ  งิ้วงาม
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติชัย  เกตุแจ้
2. เด็กหญิงมานิษา  บุญมี
3. เด็กหญิงรัชนีกร  แดงมณี
4. เด็กหญิงรุจิษยา  พรมเมตตา
5. เด็กหญิงวชิรา  หน่อคาสุก
6. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ปานทอง
 
1. นายวุฒิชัย  พรมรักษ์
2. นายชัชวาลย์  ชำนาญรัมย์
3. นางขวัญทิภา  ศรีพฤกษ์ภูมิ
 
16 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภักจิรา  มหาภณฑ์
 
1. นางพัชรพรรณ  พันพิพิธ