สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 74 เงิน 13 1. เด็กหญิงกาญจนา  ภักตร์วิลัย
 
1. นางสาวพิชญา  แซ่เล้า
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 72 เงิน 31 1. เด็กหญิงวิภาพร  มีเค้า
 
1. นายธนากร  แก่นท้าว
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 74 เงิน 15 1. เด็กหญิงสิริวิมล  อุปรีบูรณ์
2. เด็กหญิงสุธิชา  มัญจกาเพศ
3. เด็กหญิงอริสรา  สมองดี
 
1. นางพัชรพรรณ  พันพิพิธ
2. นางสาวสุภัทตรา  แคนถา
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. เด็กหญิงนุชนาฎ  ประชุมสาย
2. เด็กหญิงอรณิชา  ทองแก้ว
3. เด็กหญิงอรณิศา  จัดนอก
 
1. นางกนกวรรณ  เย็นใจ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 72 เงิน 25 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ลิ้มภาษา
 
1. นางสาวศรัญญา  กลดี
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 16 1. เด็กชายชุมพล  มีแพทย์
2. เด็กชายธีรกร  อึ่งพวง
3. เด็กชายพงษ์ฐกร  หาญนอก
 
1. นางสาวอรวรรณ   ไชยชาญ
2. นางสาวสุภัทตรา  แคนถา
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  คันทีท้าว
 
1. นางสาวอรวรรณ  ไชยชาญ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กชายชัยวัฒน์  อินทรโชติ
 
1. นางสาวอรวรรณ  ไชยชาญ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอภิชาติ  สากลยุทธ
 
1. นางสาวอรวรรณ  ไชยชาญ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงพัทริกา  ศาลางาม
 
1. นางสาวอรวรรณ  ไชยชาญ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงนริศรา  อ่อนฤทธิ์
 
1. นางสาวอรวรรณ  ไชยชาญ
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 78 เงิน 13 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  วรรณราช
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  แสงสว่าง
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  คันทีท้าว
 
1. นางสาวศิริพร  ดวงศรี
 
14 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายจักรกฤษ  แซ่ลี้
2. เด็กชายธนากิจ  กวินสิริภัก
 
1. นางสาวอภิญญา  เหง้าประสิทธิ์
2. นางสาวจันทร์ฉาย  ใบบ้ง
 
15 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 71 เงิน 36 1. เด็กชายฤกษ์ดี  คนฑา
2. เด็กชายศุภกิจ  แซ่ลี้
 
1. นางสาวอภิญญา  เหง้าประสิทธิ์
2. นางสาวจันทร์ฉาย  ใบบ้ง
 
16 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 72 เงิน 40 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  อาทิตจันทร์ดาว
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  สระแก้ว
3. เด็กหญิงฟาริเดีย  สิมพิมพ์
 
1. นางสาวมีนานุช  สีสมัย