สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงสภาวใจ  นิยมวงษ์
 
1. นางสาวพิชญา  แซ่เล้า
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 37 1. เด็กชายธนกฤต  เที่ยงไธสง
2. เด็กชายอนุวัฒน์  อุปมา
 
1. นายธนากร  แก่นท้าว
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 67 ทองแดง 33 1. เด็กชายคทาวุธ  ใจหาญ
2. เด็กหญิงรัตติกาล  ศรีทอง
 
1. นายชัชวาลย์  ชำนาญรัมย์
2. นางขวัญทิภา  ศรีพฤกษ์ภูมิ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 63 ทองแดง 43 1. เด็กหญิงประภาวรรณ  หอมหวน
2. เด็กชายสราวุฒิ  จันทร์ทรัพย์
 
1. นายชัชวาลย์  ชำนาญรัมย์
2. นางสาวอรพรรณ  งิ้วงาม
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 60 ทองแดง 52 1. เด็กชายธีระเทพ  หนองเหล็ก
2. เด็กหญิงสุธิชา  มัจกาเพศ
 
1. นายคเชนทร์  ตาทอง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 69 ทองแดง 24 1. เด็กชายธรรมธัช  วรรณราช
 
1. นางสาวอรวรรณ  ไชยชาญ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 64 ทองแดง 4 1. เด็กชายวายุ  สุจจธารี
 
1. นางสาวอรวรรณ  ไชยชาญ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 64 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงพิณลดา  เรือนทอง
 
1. นางสาวจตุพร  ดวงสูงเนิน
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 29 1. เด็กหญิงวิภาดา  -
 
1. นางสาวอรพรรณ  งิ้วงาม
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  พระนคร
 
1. นางสาวศิริพร  ดวงศรี
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 61 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงจันทิมา  พลอยบุตร
2. เด็กหญิงตรีรัตน์  กลัดสมตน
3. เด็กหญิงรวิวรรณ  กากะบุตร
 
1. นางสาวภัทราวดี  จันทร์สระคู
2. นางสาวศรัญญา  กลดี
 
12 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงญาดา  นิลวรรณา
2. เด็กชายวีรภัทร  เฝ้าทรัพย์
 
1. นางสาวอภิญญา  เหง้าประสิทธิ์
2. นางสาวจันทร์ฉาย  ใบบ้ง
 
13 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กชายฑศพล  จิตรภักดี
2. เด็กชายเกรียงไกร  คูคำ
 
1. นางสาวจันทร์ฉาย  ใบบ้ง
2. นางสาวอภิญญา  เหง้าประสิทธิ์
 
14 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 43 1. เด็กหญิงมนทิราพร  ดีพรวน
2. เด็กชายเจษฎากร  เจ๊กจั่น
 
1. นางสาวจันทร์ฉาย  ใบบ้ง
2. นางสาวอภิญญา  เหง้าประสิทธิ์
 
15 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 61 ทองแดง 58 1. เด็กหญิงธัญญา  มณีศรี
2. เด็กหญิงวีธรา  นานอก
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  อินทะเสน
 
1. นางสาวมีนานุช  สีสมัย
 
16 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 69 ทองแดง 59 1. เด็กชายอนุกูล  อุปมา
 
1. นางสาวมีนานุช  สีสมัย