สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 51 1. เด็กหญิงสุธิชา  มัจกาเพศ
 
1. นายธนากร  แก่นท้าว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงกัลญาณี  ใบยอง
 
1. นางสาวพิชญา  แซ่เล้า
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 64 1. เด็กชายทศพล  จารุสาร
 
1. นางสาวสุภัทตรา  แคนถา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  เหมสุวรรณ
 
1. นายวุฒิชัย  พรมรักษ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 8 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงชัชธิกาน  หมื่นเอ
 
1. นางขวัญทิภา  ศรีพฤกษ์ภูมิ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 35 1. เด็กหญิงพุทธชาติ  จิรังคา
2. เด็กหญิงอทิตตยา  บุญกล้า
3. เด็กหญิงอาภาศิริ  หรรษา
 
1. นางสาวพัชรพรรณ  พันพิพิธ
2. นางสาวสุภัทตรา  แคนถา
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายขจรศักดิ์  สวัสดี
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  ศรีสมัย
3. เด็กหญิงสุภาพร  คำนิยม
 
1. นางกนกวรรณ  เย็นใจ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เสือเขียว
2. เด็กชายวายุชัย  มาเนตร
 
1. นายชัชวาลย์  ชำนาญรัมย์
2. นายวุฒิชัย  พรมรักษ์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงวรดา  ยิ้มใย
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  แสงสว่าง
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  ศรีสมัย
 
1. นางสาวศิริพร  ดวงศรี
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงจันจิรา  เรือนแก้ว
2. เด็กชายสมชาย  ปิดตาโส
 
1. นางสาวอรพรรณ  งิ้วงาม
2. นางสาวศิริพร  ดวงศรี
 
12 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายกฤษติกร  รัตนกุล
2. เด็กหญิงศุวรีณ์  คนซื่อ
 
1. นางสาวอภิญญา  เหง้าประสิทธิ์
2. นางสาวจันทร์ฉาย  ใบบ้ง