สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐฐินี  มีสมมนต์
 
1. นางสาวจิตรลดา  ปาลกะวงค์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 51 1. เด็กหญิงสุธิชา  มัจกาเพศ
 
1. นายธนากร  แก่นท้าว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงกัลญาณี  ใบยอง
 
1. นางสาวพิชญา  แซ่เล้า
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 85 ทอง 9 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  แตงทอง
 
1. นางสาวจิตรลดา  ปาลกะวงค์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอทิตตยา  บุญกล้า
 
1. นายธนากร  แก่นท้าว
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 74 เงิน 13 1. เด็กหญิงกาญจนา  ภักตร์วิลัย
 
1. นางสาวพิชญา  แซ่เล้า
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88 ทอง 9 1. เด็กหญิงชญาณี  นามบุตร
 
1. นางอนงค์  สินธุศิริ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 72 เงิน 31 1. เด็กหญิงวิภาพร  มีเค้า
 
1. นายธนากร  แก่นท้าว
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงสภาวใจ  นิยมวงษ์
 
1. นางสาวพิชญา  แซ่เล้า
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  คันทีท้าว
2. เด็กหญิงภัทริกา  ศาลางาม
3. เด็กหญิงอาทิตยา  คงสุดี
 
1. นางสาวพิชญา  แซ่เล้า
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 37 1. เด็กชายธนกฤต  เที่ยงไธสง
2. เด็กชายอนุวัฒน์  อุปมา
 
1. นายธนากร  แก่นท้าว
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  ศรีสมัย
2. เด็กชายณรงค์ชัย  นิยมวงษ์
 
1. นางสาวพิชญา  แซ่เล้า
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 64 1. เด็กชายทศพล  จารุสาร
 
1. นางสาวสุภัทตรา  แคนถา
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  เหมสุวรรณ
 
1. นายวุฒิชัย  พรมรักษ์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงชลดา  กฤษณะภูติ
2. เด็กหญิงรินลดา  ปานประเสริฐ
3. เด็กหญิงอัคณา  ไมตรี
 
1. นายวุฒิชัย  พรมรักษ์
2. นางสาวกาญจนา  เวียงสีมา
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 8 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงชัชธิกาน  หมื่นเอ
 
1. นางขวัญทิภา  ศรีพฤกษ์ภูมิ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงพรรณราย  วาวนิล
 
1. นางสาวอรพรรณ  งิ้วงาม
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 35 1. เด็กหญิงพุทธชาติ  จิรังคา
2. เด็กหญิงอทิตตยา  บุญกล้า
3. เด็กหญิงอาภาศิริ  หรรษา
 
1. นางสาวพัชรพรรณ  พันพิพิธ
2. นางสาวสุภัทตรา  แคนถา
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายขจรศักดิ์  สวัสดี
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  ศรีสมัย
3. เด็กหญิงสุภาพร  คำนิยม
 
1. นางกนกวรรณ  เย็นใจ
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 74 เงิน 15 1. เด็กหญิงสิริวิมล  อุปรีบูรณ์
2. เด็กหญิงสุธิชา  มัญจกาเพศ
3. เด็กหญิงอริสรา  สมองดี
 
1. นางพัชรพรรณ  พันพิพิธ
2. นางสาวสุภัทตรา  แคนถา
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. เด็กหญิงนุชนาฎ  ประชุมสาย
2. เด็กหญิงอรณิชา  ทองแก้ว
3. เด็กหญิงอรณิศา  จัดนอก
 
1. นางกนกวรรณ  เย็นใจ
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงญานิกา  นาคภักดี
2. เด็กหญิงวรรณพร  นามศร
3. เด็กหญิงอทิตยา  คงสุดี
 
1. นางกนกวรรณ  เย็นใจ
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 72 เงิน 25 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ลิ้มภาษา
 
1. นางสาวศรัญญา  กลดี
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 67 ทองแดง 33 1. เด็กชายคทาวุธ  ใจหาญ
2. เด็กหญิงรัตติกาล  ศรีทอง
 
1. นายชัชวาลย์  ชำนาญรัมย์
2. นางขวัญทิภา  ศรีพฤกษ์ภูมิ
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 63 ทองแดง 43 1. เด็กหญิงประภาวรรณ  หอมหวน
2. เด็กชายสราวุฒิ  จันทร์ทรัพย์
 
1. นายชัชวาลย์  ชำนาญรัมย์
2. นางสาวอรพรรณ  งิ้วงาม
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เสือเขียว
2. เด็กชายวายุชัย  มาเนตร
 
1. นายชัชวาลย์  ชำนาญรัมย์
2. นายวุฒิชัย  พรมรักษ์
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 80.4 ทอง 6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จานะ
2. เด็กหญิงชัญญา  พลอยบุตร
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  มาเทศ
4. เด็กหญิงน้ำฝน  คำครบุรี
5. เด็กหญิงพรศิริ  แย้มไสว
6. เด็กหญิงพุทธชาติ  จิรังคา
7. เด็กหญิงมนทิราพร  ดีพรวน
8. เด็กหญิงลิลดา  ปานประเสริฐ
9. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ชโลธร
10. เด็กหญิงอาภาศิริ  หรรษา
 
1. นายชัชวาลย์  ชำนาญรัมย์
2. นางสาวอรพรรณ  งิ้มงาม
 
28 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ทองสุพรรณ
2. เด็กหญิงกุลธิดา  บุญก่อ
3. เด็กชายทวีศักดิ์  ดอกสันเทียะ
4. เด็กหญิงธนัญดา  สหัสถิตย์
5. เด็กหญิงปิ่นมนัส  ศิลชัย
6. เด็กหญิงพรธิตรา  บุญชู
7. เด็กหญิงฟ้าใหม่  -
8. เด็กชายภูวนัย  ตะนะสอน
9. เด็กหญิงรัตติกาล  ศรีทอง
10. เด็กหญิงวิชญาพร  จินดาศรี
11. เด็กหญิงศัภานัน  สมประสงค์
12. เด็กหญิงศิริรัตน์  การคาน
13. เด็กหญิงสุพิชญา  เกตุเอี่ยม
14. เด็กหญิงสุวิชญา  กลิ่นนิ่ม
15. เด็กหญิงอรปรียา  หรรษา
 
1. นางอนงค์  สินธุศิริ
2. นางขวัญทิภา  ศรีพฤกษ์ภูมิ
3. นายคเชนทร์  ตาทอง
 
29 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 60 ทองแดง 52 1. เด็กชายธีระเทพ  หนองเหล็ก
2. เด็กหญิงสุธิชา  มัจกาเพศ
 
1. นายคเชนทร์  ตาทอง
 
30 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายขจรศักดิ์  สวัสดี
2. เด็กหญิงปภาวรินท์  ฐานะ
 
1. นางกนกวรรณ  เย็นใจ
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 69 ทองแดง 24 1. เด็กชายธรรมธัช  วรรณราช
 
1. นางสาวอรวรรณ  ไชยชาญ
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ไกรนารถ
 
1. นางสาวอรวรรณ  ไชยชาญ
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายขจรศักดิ์  สวัสดี
 
1. นางสาวอรวรรณ  ไชยชาญ
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 16 1. เด็กชายชุมพล  มีแพทย์
2. เด็กชายธีรกร  อึ่งพวง
3. เด็กชายพงษ์ฐกร  หาญนอก
 
1. นางสาวอรวรรณ   ไชยชาญ
2. นางสาวสุภัทตรา  แคนถา
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 93 ทอง 4 1. เด็กชายพิพัฒพล  อึ่งพวง
2. เด็กชายรุ่งอรุณ  ป้อมแดง
3. เด็กชายอาทิตย์  ฮุนเซน
 
1. นางสาวอรวรรณ  ไชยชาญ
2. นางสาวสุภัทตรา  แคนถา
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายร่มธรรม  หมวดอ่อน
2. เด็กชายสราวุฒิ  อินจรัญ
3. เด็กชายสหัสวรรษ  ขันโคกกรวด
 
1. นางสาวสุภัทตรา  แคนถา
2. นางสาวอรวรรณ  ไชยชาญ
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงสุพรรษา   สุพิทิพย์
 
1. นางสาวอรวรรณ  ไชยชาญ
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  คันทีท้าว
 
1. นางสาวอรวรรณ  ไชยชาญ
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กชายชัยวัฒน์  อินทรโชติ
 
1. นางสาวอรวรรณ  ไชยชาญ
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอภิชาติ  สากลยุทธ
 
1. นางสาวอรวรรณ  ไชยชาญ
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงพัทริกา  ศาลางาม
 
1. นางสาวอรวรรณ  ไชยชาญ
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 64 ทองแดง 4 1. เด็กชายวายุ  สุจจธารี
 
1. นางสาวอรวรรณ  ไชยชาญ
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  สากลยุทธ
 
1. นางสาวอรวรรณ  ไชยชาญ
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงนริศรา  อ่อนฤทธิ์
 
1. นางสาวอรวรรณ  ไชยชาญ
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 64 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงพิณลดา  เรือนทอง
 
1. นางสาวจตุพร  ดวงสูงเนิน
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 78 เงิน 13 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  วรรณราช
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  แสงสว่าง
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  คันทีท้าว
 
1. นางสาวศิริพร  ดวงศรี
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงวรดา  ยิ้มใย
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  แสงสว่าง
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 29 1. เด็กหญิงวิภาดา  -
 
1. นางสาวอรพรรณ  งิ้วงาม
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  พระนคร
 
1. นางสาวศิริพร  ดวงศรี
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  ศรีสมัย
 
1. นางสาวศิริพร  ดวงศรี
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปภาวรินท์  ฐานะ
2. เด็กหญิงรัชนีกร  ศรีทอง
 
1. นางสาวศิริพร  ดวงศรี
2. นางสาวอรพรรณ  งิ้วงาม
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงจันจิรา  เรือนแก้ว
2. เด็กชายสมชาย  ปิดตาโส
 
1. นางสาวอรพรรณ  งิ้วงาม
2. นางสาวศิริพร  ดวงศรี
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 61 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงจันทิมา  พลอยบุตร
2. เด็กหญิงตรีรัตน์  กลัดสมตน
3. เด็กหญิงรวิวรรณ  กากะบุตร
 
1. นางสาวภัทราวดี  จันทร์สระคู
2. นางสาวศรัญญา  กลดี
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายชัยวัฒน์  อินทรโชติ
2. เด็กหญิงสุวรรณา  สมเด็จ
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  แสงสว่าง
2. นางสาวศิริพร  ดวงศรี
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายธรรมธัช  วรรณราช
2. เด็กชายพิษณุ  -
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  แสงสว่าง
2. นางสาวศิริพร  ดวงศรี
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายทศพล  จารุสาร
 
1. นางสาวอรพรรณ  งิ้วงาม
 
58 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายจักรกฤษ  แซ่ลี้
2. เด็กชายธนากิจ  กวินสิริภัก
 
1. นางสาวอภิญญา  เหง้าประสิทธิ์
2. นางสาวจันทร์ฉาย  ใบบ้ง
 
59 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 71 เงิน 36 1. เด็กชายฤกษ์ดี  คนฑา
2. เด็กชายศุภกิจ  แซ่ลี้
 
1. นางสาวอภิญญา  เหง้าประสิทธิ์
2. นางสาวจันทร์ฉาย  ใบบ้ง
 
60 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงญาดา  นิลวรรณา
2. เด็กชายวีรภัทร  เฝ้าทรัพย์
 
1. นางสาวอภิญญา  เหง้าประสิทธิ์
2. นางสาวจันทร์ฉาย  ใบบ้ง
 
61 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กชายฑศพล  จิตรภักดี
2. เด็กชายเกรียงไกร  คูคำ
 
1. นางสาวจันทร์ฉาย  ใบบ้ง
2. นางสาวอภิญญา  เหง้าประสิทธิ์
 
62 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 43 1. เด็กหญิงมนทิราพร  ดีพรวน
2. เด็กชายเจษฎากร  เจ๊กจั่น
 
1. นางสาวจันทร์ฉาย  ใบบ้ง
2. นางสาวอภิญญา  เหง้าประสิทธิ์
 
63 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายกฤษติกร  รัตนกุล
2. เด็กหญิงศุวรีณ์  คนซื่อ
 
1. นางสาวอภิญญา  เหง้าประสิทธิ์
2. นางสาวจันทร์ฉาย  ใบบ้ง
 
64 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติชัย  เกตุแจ้
2. เด็กหญิงมานิษา  บุญมี
3. เด็กหญิงรัชนีกร  แดงมณี
4. เด็กหญิงรุจิษยา  พรมเมตตา
5. เด็กหญิงวชิรา  หน่อคาสุก
6. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ปานทอง
 
1. นายวุฒิชัย  พรมรักษ์
2. นายชัชวาลย์  ชำนาญรัมย์
3. นางขวัญทิภา  ศรีพฤกษ์ภูมิ
 
65 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 61 ทองแดง 58 1. เด็กหญิงธัญญา  มณีศรี
2. เด็กหญิงวีธรา  นานอก
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  อินทะเสน
 
1. นางสาวมีนานุช  สีสมัย
 
66 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 72 เงิน 40 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  อาทิตจันทร์ดาว
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  สระแก้ว
3. เด็กหญิงฟาริเดีย  สิมพิมพ์
 
1. นางสาวมีนานุช  สีสมัย
 
67 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 69 ทองแดง 59 1. เด็กชายอนุกูล  อุปมา
 
1. นางสาวมีนานุช  สีสมัย
 
68 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภักจิรา  มหาภณฑ์
 
1. นางพัชรพรรณ  พันพิพิธ