สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุพิชชา  ขำมะณี
 
1. นางสาวสุนิสา  งามสม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงชัญญานุฑ  ศรีสงคราม
 
1. นางสาวสุนิสา  งามสม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83 ทอง 21 1. เด็กหญิงชนกนันท์  บูรณเจริญกิจ
 
1. นายสมบูรณ์  ทองสำอางค์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐพร  จันทร์แสงดี
2. เด็กหญิงธัญญ์นรี  ชื้อสกุลธนารักษ์
3. เด็กหญิงปัณฑิตา  จิรากูลสวัสดิ์
4. เด็กหญิงศิศิรา  สุรประเสริฐ
5. เด็กหญิงสุชาดา  สิทธิคุณ
 
1. นางคนึงนิจ  สมสวัสดิวัฒน์
2. นางสาววันเพ็ญ  จางวัน
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนกนันท์  โชคศิริวรากุล
2. เด็กหญิงชัญญา  ธนทรงตระกูล
3. เด็กหญิงณศิกาญจน์  สมสงวน
4. เด็กหญิงนฤกร  เจียมศิริ
5. เด็กหญิงปารมีตา  พงษ์อัมพรพิชญ์
6. เด็กหญิงรุจารา  โชคศรีวาทิน
7. เด็กหญิงวิชาญาพร  เมฆหยก
8. เด็กหญิงสวิชญา  เจียมศิริ
 
1. นางสาววันพ็ญ  จางวัน
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญาริรดา  เทพนรินทร์
2. เด็กหญิงณัทธมน  เพ็ชรบัวศักดิ์
 
1. นางสาววันพ็ญ  จางวัน
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงหรรษลักษณ์  อามาตย์
 
1. นางชูศรี  สกาวจิต
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงอริซ่า กัลญา  ทริปป์
 
1. นางสาวนันทา  พรหมฤทธิ์
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  เปี่ยมหน้าไม้
2. เด็กหญิงนิษฐิดา  รุจิเลขานนท์
3. เด็กหญิงมณิสรา  มณีวงศ์วิจิตร
 
1. นางวิมล  ธุถาวร
2. นางผุสดี  ประดับนาค
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 82 ทอง 31 1. เด็กหญิงณัฐพร  ยารังษี
2. เด็กหญิงนฤมล  เอี่ยมศรี
3. เด็กหญิงพิมพ์นารา  โนอินทร์
 
1. นางวราภรณ์  ชื่นชอบ
2. นางกนกวรรณ  บางโม
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุษบา  วงษ์กำภู
2. เด็กหญิงพรรณพิรีย์  พรรณโชติกุล
3. เด็กหญิงมณีนุช  ตันเจริญ
 
1. นางนันทนาพร  เทศกรณ์
 
12 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสิริมนต์  จำเริญสุขสม
 
1. นางอรรวรรณ์  ฦาไชย
 
13 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 13 1. เด็กหญิงกรวรรณ  อินทรทัต
2. เด็กหญิงมารีน  อูเอโนะ
3. เด็กหญิงสุณิสา  กาฬภักดี
 
1. นางสุกัญญา  เรืองสม
 
14 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 87 ทอง 8 1. เด็กหญิงพลอยกานต์  ทองมีหลาก
 
1. นางสาวธนิธิญา  ไตรรักษ์