สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงพรนภา  ฉิมชา
 
1. นางผุสดี  ประดับนาค
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 71 เงิน 14 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  พรหมวารี
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  เสตพันธุ์
 
1. นางจันทนา  ภูพานทอง
2. นางอังคณา  สามสี
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงนิตา  เจนวิษุวัต
2. เด็กหญิงพิชชารัตน์  ศรีพรหมษา
3. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  รัตนเทพ
 
1. นางสาวคณิตรา  โต๊ะมุข
2. นางวราพร  ใจกล้า
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงจินดาภร  กล่อมเกลี้ยง
2. เด็กหญิงณัฐปรียากร  เมืองศรีนุ่น
3. เด็กหญิงปาณิศรา  สายสวาท
4. เด็กหญิงเมธาวี  เกษเพ็ชร
5. เด็กหญิงเอริกา  วอล์คเคอร์
 
1. นางสุนันท์  นิติรัตนโชติ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 19 1. เด็กหญิงกรวินท์  มณีวงศ์วิจิตร
 
1. นางสาวชนัดดา  โพธิ์แสง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 76.25 เงิน 26 1. เด็กหญิงพาขวัญ  ทองแย้ม
 
1. นางสาวศิราณี  จิตจินดา
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 73 เงิน 11 1. เด็กหญิงอัญชุลี  ฟักทอง
 
1. นางสาวนันทา  พรหมฤทธิ์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงอัครวดี  อำไพวงษ์
 
1. นางสาวอิสริยา  สายปรีชา
 
9 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 75 เงิน 23 1. เด็กหญิงอติกานต์  พบสุวรรณ
2. เด็กหญิงไอริณ  อินทรทัต
 
1. นางสาวสุธามาศ  เขียวเอม
2. นางสาวศิริรัตน์  อินจิ๋ว