สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงนภัสสร  ทิพย์แก้ว
2. เด็กหญิงมณิศวรรณ  บัวโทน
3. เด็กหญิงวรรณฉัตร  ละลายบาป
 
1. นางปาริฉัตร  วัจนลักษณ์
2. นางสาวสุรีรัตน์  สุวรรณพงษ์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 60 ทองแดง 32 1. เด็กหญิงกัลยากร  แก้วเมืองคำ
2. เด็กชายนภสร  ดวงดี
3. เด็กหญิงพรพัทธรนันท์  ผอมทิพย์
 
1. นางสาวชัชกุล  กุลภัทรสุวรรณ
 
3 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 59 1. เด็กหญิงพิชามญฐ์  อินทะจักร์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แวงดงบัง
 
1. นางสาวศิริพร  เนืองจำนงค์
2. นางสาวศิริรัตน์  อินจิ๋ว
 
4 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 60 ทองแดง 60 1. เด็กหญิงกชมน  กล้าหาญ
2. เด็กหญิงธนวรรณ  คุณธานี
3. เด็กหญิงภัทรกันย์  เอื้อวิริยานุกูล
 
1. นางสาวณัฐวรรณ  ถาวรเจริญ