สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 56 1. เด็กหญิงณิชมน  วิญคาม
 
1. นางผุสดี  ประดับนาค
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 51 1. เด็กหญิงพรณัชชา  เชยเดช
 
1. นายสมบูรณ์  ทองสำอางค์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 49 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงธัญชนก  จิราก้องวานิช
 
1. นางปราณี  จันตา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงปิยากร  กีปทอง
 
1. นางปราณี  จันตา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงพิชญ์สิณี  ตั้งกิตติรุ่งเรือง
 
1. นางอำไพ  เพียรพิศเนตร
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงลัลนา  ตีระวัฒนานนท์
 
1. นางสาววนิดา  มังคละ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงน้ำเพชร  สว่างฉาย
2. เด็กหญิงพชร  ชินโน
3. เด็กหญิงวริศรา  ชูสนุก
 
1. นางวราภรณ์  ชื่นชอบ
2. นางฤทัย  นิยมวงค์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงรัศมี  ทองใบ
2. เด็กหญิงโชติรส  โชติกเสถียร
 
1. นายภูมิพิทักษ์  หงส์พันธุ์
2. นางสาวฐิติพร  หงส์พันธุ์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงพิชชาภา  จิตต์ไพบูลย์
2. เด็กหญิงสัตตกมล  ภูจ้อย
 
1. นายภูมิพิทักษ์  หงส์พันธุ์
2. นางสาวฐิติพร  หงส์พันธุ์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 47.66 เข้าร่วม 64 1. เด็กหญิงสุจิตรา  เปรมจินดา
2. เด็กหญิงอริสรา  โพธิ์นาค
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ปันคำ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสุพิรมา  บุญธรรม
2. เด็กหญิงสุภกร  จันทะพา
 
1. นางสาวชัชกุล  กุลภัทรสุวรรณ
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงภูสดา  ทองเอี่ยม
 
1. นางสาวปาริชาต  วรรณวัฒน์
 
13 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงวิภวานี  สนทอง
2. เด็กหญิงศิวพลอย  พรเปรมเจริญ
 
1. นางสาวศิริพร  เนืองจำนงค์
2. นางสาวศิริรัตน์  อินจิ๋ว