สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุพิชชา  ขำมะณี
 
1. นางสาวสุนิสา  งามสม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 56 1. เด็กหญิงณิชมน  วิญคาม
 
1. นางผุสดี  ประดับนาค
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงชัญญานุฑ  ศรีสงคราม
 
1. นางสาวสุนิสา  งามสม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงพรนภา  ฉิมชา
 
1. นางผุสดี  ประดับนาค
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83 ทอง 21 1. เด็กหญิงชนกนันท์  บูรณเจริญกิจ
 
1. นายสมบูรณ์  ทองสำอางค์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 51 1. เด็กหญิงพรณัชชา  เชยเดช
 
1. นายสมบูรณ์  ทองสำอางค์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 71 เงิน 14 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  พรหมวารี
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  เสตพันธุ์
 
1. นางจันทนา  ภูพานทอง
2. นางอังคณา  สามสี
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 49 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงธัญชนก  จิราก้องวานิช
 
1. นางปราณี  จันตา
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงปิยากร  กีปทอง
 
1. นางปราณี  จันตา
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงนิตา  เจนวิษุวัต
2. เด็กหญิงพิชชารัตน์  ศรีพรหมษา
3. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  รัตนเทพ
 
1. นางสาวคณิตรา  โต๊ะมุข
2. นางวราพร  ใจกล้า
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงพิชญ์สิณี  ตั้งกิตติรุ่งเรือง
 
1. นางอำไพ  เพียรพิศเนตร
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงลัลนา  ตีระวัฒนานนท์
 
1. นางสาววนิดา  มังคละ
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงน้ำเพชร  สว่างฉาย
2. เด็กหญิงพชร  ชินโน
3. เด็กหญิงวริศรา  ชูสนุก
 
1. นางวราภรณ์  ชื่นชอบ
2. นางฤทัย  นิยมวงค์
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงนภัสสร  ทิพย์แก้ว
2. เด็กหญิงมณิศวรรณ  บัวโทน
3. เด็กหญิงวรรณฉัตร  ละลายบาป
 
1. นางปาริฉัตร  วัจนลักษณ์
2. นางสาวสุรีรัตน์  สุวรรณพงษ์
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงรัศมี  ทองใบ
2. เด็กหญิงโชติรส  โชติกเสถียร
 
1. นายภูมิพิทักษ์  หงส์พันธุ์
2. นางสาวฐิติพร  หงส์พันธุ์
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงพิชชาภา  จิตต์ไพบูลย์
2. เด็กหญิงสัตตกมล  ภูจ้อย
 
1. นายภูมิพิทักษ์  หงส์พันธุ์
2. นางสาวฐิติพร  หงส์พันธุ์
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงจินดาภร  กล่อมเกลี้ยง
2. เด็กหญิงณัฐปรียากร  เมืองศรีนุ่น
3. เด็กหญิงปาณิศรา  สายสวาท
4. เด็กหญิงเมธาวี  เกษเพ็ชร
5. เด็กหญิงเอริกา  วอล์คเคอร์
 
1. นางสุนันท์  นิติรัตนโชติ
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐพร  จันทร์แสงดี
2. เด็กหญิงธัญญ์นรี  ชื้อสกุลธนารักษ์
3. เด็กหญิงปัณฑิตา  จิรากูลสวัสดิ์
4. เด็กหญิงศิศิรา  สุรประเสริฐ
5. เด็กหญิงสุชาดา  สิทธิคุณ
 
1. นางคนึงนิจ  สมสวัสดิวัฒน์
2. นางสาววันเพ็ญ  จางวัน
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 19 1. เด็กหญิงกรวินท์  มณีวงศ์วิจิตร
 
1. นางสาวชนัดดา  โพธิ์แสง
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 76.25 เงิน 26 1. เด็กหญิงพาขวัญ  ทองแย้ม
 
1. นางสาวศิราณี  จิตจินดา
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 47.66 เข้าร่วม 64 1. เด็กหญิงสุจิตรา  เปรมจินดา
2. เด็กหญิงอริสรา  โพธิ์นาค
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ปันคำ
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสุพิรมา  บุญธรรม
2. เด็กหญิงสุภกร  จันทะพา
 
1. นางสาวชัชกุล  กุลภัทรสุวรรณ
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 60 ทองแดง 32 1. เด็กหญิงกัลยากร  แก้วเมืองคำ
2. เด็กชายนภสร  ดวงดี
3. เด็กหญิงพรพัทธรนันท์  ผอมทิพย์
 
1. นางสาวชัชกุล  กุลภัทรสุวรรณ
 
24 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนกนันท์  โชคศิริวรากุล
2. เด็กหญิงชัญญา  ธนทรงตระกูล
3. เด็กหญิงณศิกาญจน์  สมสงวน
4. เด็กหญิงนฤกร  เจียมศิริ
5. เด็กหญิงปารมีตา  พงษ์อัมพรพิชญ์
6. เด็กหญิงรุจารา  โชคศรีวาทิน
7. เด็กหญิงวิชาญาพร  เมฆหยก
8. เด็กหญิงสวิชญา  เจียมศิริ
 
1. นางสาววันพ็ญ  จางวัน
 
25 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญาริรดา  เทพนรินทร์
2. เด็กหญิงณัทธมน  เพ็ชรบัวศักดิ์
 
1. นางสาววันพ็ญ  จางวัน
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงภูสดา  ทองเอี่ยม
 
1. นางสาวปาริชาต  วรรณวัฒน์
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงหรรษลักษณ์  อามาตย์
 
1. นางชูศรี  สกาวจิต
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 73 เงิน 11 1. เด็กหญิงอัญชุลี  ฟักทอง
 
1. นางสาวนันทา  พรหมฤทธิ์
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงอริซ่า กัลญา  ทริปป์
 
1. นางสาวนันทา  พรหมฤทธิ์
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงอัครวดี  อำไพวงษ์
 
1. นางสาวอิสริยา  สายปรีชา
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  เปี่ยมหน้าไม้
2. เด็กหญิงนิษฐิดา  รุจิเลขานนท์
3. เด็กหญิงมณิสรา  มณีวงศ์วิจิตร
 
1. นางวิมล  ธุถาวร
2. นางผุสดี  ประดับนาค
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  สอดศรี
2. เด็กหญิงอลีนา  เหลียน
 
1. นายเกรียงไกร  ยอดแก้ว
2. นายศักดิ์สิทธิ์  สุปัน
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงณฎาสิรี  รัตนไพฑูรย์
2. เด็กหญิงปารมี  ดอกไม้หอม
 
1. นายสมบูรณ์  ทองสำอางค์
2. นางสุณิสา  แซ่จึง
 
34 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 75 เงิน 23 1. เด็กหญิงอติกานต์  พบสุวรรณ
2. เด็กหญิงไอริณ  อินทรทัต
 
1. นางสาวสุธามาศ  เขียวเอม
2. นางสาวศิริรัตน์  อินจิ๋ว
 
35 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงวิภวานี  สนทอง
2. เด็กหญิงศิวพลอย  พรเปรมเจริญ
 
1. นางสาวศิริพร  เนืองจำนงค์
2. นางสาวศิริรัตน์  อินจิ๋ว
 
36 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 -1 -    
37 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 59 1. เด็กหญิงพิชามญฐ์  อินทะจักร์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แวงดงบัง
 
1. นางสาวศิริพร  เนืองจำนงค์
2. นางสาวศิริรัตน์  อินจิ๋ว
 
38 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 -1 -    
39 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 82 ทอง 31 1. เด็กหญิงณัฐพร  ยารังษี
2. เด็กหญิงนฤมล  เอี่ยมศรี
3. เด็กหญิงพิมพ์นารา  โนอินทร์
 
1. นางวราภรณ์  ชื่นชอบ
2. นางกนกวรรณ  บางโม
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุษบา  วงษ์กำภู
2. เด็กหญิงพรรณพิรีย์  พรรณโชติกุล
3. เด็กหญิงมณีนุช  ตันเจริญ
 
1. นางนันทนาพร  เทศกรณ์
 
41 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสิริมนต์  จำเริญสุขสม
 
1. นางอรรวรรณ์  ฦาไชย
 
42 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 60 ทองแดง 60 1. เด็กหญิงกชมน  กล้าหาญ
2. เด็กหญิงธนวรรณ  คุณธานี
3. เด็กหญิงภัทรกันย์  เอื้อวิริยานุกูล
 
1. นางสาวณัฐวรรณ  ถาวรเจริญ
 
43 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 13 1. เด็กหญิงกรวรรณ  อินทรทัต
2. เด็กหญิงมารีน  อูเอโนะ
3. เด็กหญิงสุณิสา  กาฬภักดี
 
1. นางสุกัญญา  เรืองสม
 
44 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 87 ทอง 8 1. เด็กหญิงพลอยกานต์  ทองมีหลาก
 
1. นางสาวธนิธิญา  ไตรรักษ์