สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองขาม สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 83 ทอง 13 1. เด็กชายเจษฎา  หล้ายิ้ม
 
1. นางสาวชลลดา  สอนศิริ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  แฝงจันดา
2. เด็กหญิงนิตยา  สุขพลอย
3. เด็กหญิงวริศรา  สอนกลาง
 
1. นายประวิทย์  ระภาเพศ
2. นางสาววิจิตรา  สุพรรณฝ่าย
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  สมบูรณ์
2. เด็กหญิงเมษนีย์  เพ็งขำ
 
1. นางสาววิจิตรา  สุพรรณฝ่าย
2. นางสุจินต์  บุญเชื้อ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลธิดา  ยามดี
2. เด็กหญิงสิทธิกาญจน์  สุขเกษม
 
1. นายประวิทย์  ระภาเพศ
2. นายเกรียงไกร  บุญเชื้อ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 91 ทอง 8 1. เด็กชายธีรพล  ปั้นขำ
2. เด็กชายธีรภัทร  กลิ่นมาลี
3. เด็กชายเดชสิทธิ์  ปราบกอบเกื่อ
 
1. นางพรพรรณ  ราศรีสิทธิ์
2. นางสาวลลิตา  บึงไกล
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 93 ทอง 4 1. เด็กชายธนดล  อินทร์เลี้ยง
2. เด็กชายธารา  เหมืองจา
3. เด็กชายระพีพัฒน์  โลกนิยม
 
1. นางพรพรรณ  ราศรีสิทธิ์
2. นายสามารถ  ซุ่นไล้
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิชุดา  รั้งกลาง
 
1. Mrs.Virgennia  C.Pelimer
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปนิดา  ประทุมโสม
2. เด็กหญิงพรชฎา  ถึงปัดชา
3. เด็กหญิงสุภาพร  ชะรินทร์
4. เด็กหญิงอรวรรณ  สุวรรณไตร
5. เด็กชายเกริกไกวัล  เกิดโมลี
6. เด็กหญิงไอริน  เเสงทอง
 
1. นายประวิทย์  ระภาเพศ
2. นางสาววิจิตรา  สุพรรณฝ่าย
3. นางสุจินต์  บุญเชื้อ
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงคันธมาลี  ซ้อนเพชร
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีวิวัฒน์
3. เด็กหญิงลักษมน  อู่สุวรรณ
 
1. นายประวิทย์  ระภาเพศ
2. นางสาวชลลดา  สอนศิริ
 
10 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80 ทอง 15 1. เด็กชายปรินทร  คอนชัย
2. เด็กชายปองภพ  เเซ่เตีย
3. เด็กหญิงพัชรา  พันทอง
 
1. นางพรพรรณ  ราศรีสิทธิ์
2. นางสาวลลิตา  บึงไกล
 
11 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 13 1. เด็กหญิงธนิดา   ศิริเรือง
2. เด็กชายปฐมวัฒน์  อริยะกุลวงศ์
3. เด็กหญิงมนัญชยา  ผลผักเเว่น
 
1. นางสาวลลิตา  บึงไกล
2. นางพรพรรณ  ราศรีสิทธิ์
 
12 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเอมฤดี  อ่วมน้อย
 
1. นางสาวศิราภา  ใจประเสริฐ