สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองขาม สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 74 เงิน 26 1. เด็กหญิงชฎากร  กิจคล่อง
 
1. นางสาววิจิตรา  สุพรรณฝ่าย
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กชายภีมเดช  มะเกะ
2. เด็กชายมงคล  เชื้อดี
3. เด็กชายวิษณุ  จันทร์จำรัส
 
1. นายคมสัน  จันทอง
2. นายประวิทย์  ระภาเพศ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอาภัสรา  ภักดีล้น
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  ไทยภูมิ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  นามรักษ์
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  ไทยภูมิ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงสิริวงศ์  บุญจันทร์
 
1. Mrs.Virgenia  C.Pelimer
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 72 เงิน 24 1. เด็กชายรัชชานันท์  ทิมอรรถ
 
1. Mrs.Virgenia  C.Pelimer
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 73.5 เงิน 6 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ทองคลี่
2. เด็กชายณัฐพล  พุ่มผกา
3. เด็กชายนพดล  ระเเวกโฉม
4. เด็กชายรัฐศาสาตร์  ทองหาญ
5. เด็กชายสุขขจร  คนคำ
6. เด็กชายอดิศักดิ์  ชะรินทร์
 
1. นายกิติศักดิ์  สมอเขียว
2. นายคมสัน  จันทอง
3. นายเกรียงไกร  บุญเชื้อ
 
8 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73 เงิน 32 1. เด็กหญิงศรัญญา  บุญยืน
2. เด็กหญิงหฤทัย  มะโนรัตน์
 
1. นางสาวชลลดา  สอนศิริ
2. นายสามารถ  ซุ่นไล้
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 79 เงิน 36 1. เด็กหญิงญาณิกา  สุวรรณไตร
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  คะเเนนศิลป์
3. เด็กหญิงวรัญญา  สุขยานันท์
 
1. นายเกรียงไกร  บุญเชื้อ
2. นางสุจินต์  บุญเชื้อ
 
10 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 72 เงิน 28 1. เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  เเจ้งกระจ่าง
 
1. นางสาวศิราภา  ใจประเสริฐ