สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองขาม สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงชนาภัทร  นพดลสกุลชัย
 
1. นายกิติศักดิ์  สมอเขียว
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 61 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงเปรมฤดี  บุญชนะ
 
1. นายสามารถ  ซุ่นไล้
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 13 1. เด็กชายชานนท์  กิ่งทอง
2. เด็กชายนภัส  ชมภูมาศ
 
1. นางสาวชลลดา  สอนศิริ
2. นายสามารถ  ซุ่นไล้
 
4 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 38 1. เด็กชายพิฆเณศ  มะหิรัญ
2. เด็กชายภาณุพงศ์  บุญสุข
 
1. นางสาวชลลดา  สอนศิริ
2. นายสามารถ  ซุ่นไล้
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 60 ทองแดง 12 1. เด็กชายบูรพา  สอนวงศ์
2. เด็กชายสุรศักดิ์  สุขยามยน
3. เด็กชายโชคชัย  สุวรรณไตร
 
1. นายเกรียงไกร  บุญเชื้อ
2. นางสุจินต์  บุญเชื้อ