สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองขาม สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงคีตาภัทร  กองเป้ง
 
1. นางสุจินต์  บุญเชื้อ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงทิพย์เกสร  ทองคำ
2. เด็กหญิงนรรธพร  จันทร์ทอง
 
1. นายประวิทย์  ระภาเพศ
2. นางวันทนา  รองไชย
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงชลนิชา  นาถ้ำนาค
 
1. นางสาววิจิตรา  สุพรรณฝ่าย
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 5 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  กิจคล่อง
 
1. นางรัชฎากร  อันทชัย
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายปัญญากร  ภูสอดเงิน
 
1. นางรัชฎากร  อันทชัย