สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองขาม สพป. ชลบุรี เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงชนาภัทร  นพดลสกุลชัย
 
1. นายกิติศักดิ์  สมอเขียว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 74 เงิน 26 1. เด็กหญิงชฎากร  กิจคล่อง
 
1. นางสาววิจิตรา  สุพรรณฝ่าย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงคีตาภัทร  กองเป้ง
 
1. นางสุจินต์  บุญเชื้อ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 83 ทอง 13 1. เด็กชายเจษฎา  หล้ายิ้ม
 
1. นางสาวชลลดา  สอนศิริ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงทิพย์เกสร  ทองคำ
2. เด็กหญิงนรรธพร  จันทร์ทอง
 
1. นายประวิทย์  ระภาเพศ
2. นางวันทนา  รองไชย
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงชลนิชา  นาถ้ำนาค
 
1. นางสาววิจิตรา  สุพรรณฝ่าย
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กชายภีมเดช  มะเกะ
2. เด็กชายมงคล  เชื้อดี
3. เด็กชายวิษณุ  จันทร์จำรัส
 
1. นายคมสัน  จันทอง
2. นายประวิทย์  ระภาเพศ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  แฝงจันดา
2. เด็กหญิงนิตยา  สุขพลอย
3. เด็กหญิงวริศรา  สอนกลาง
 
1. นายประวิทย์  ระภาเพศ
2. นางสาววิจิตรา  สุพรรณฝ่าย
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  สมบูรณ์
2. เด็กหญิงเมษนีย์  เพ็งขำ
 
1. นางสาววิจิตรา  สุพรรณฝ่าย
2. นางสุจินต์  บุญเชื้อ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลธิดา  ยามดี
2. เด็กหญิงสิทธิกาญจน์  สุขเกษม
 
1. นายประวิทย์  ระภาเพศ
2. นายเกรียงไกร  บุญเชื้อ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 91 ทอง 8 1. เด็กชายธีรพล  ปั้นขำ
2. เด็กชายธีรภัทร  กลิ่นมาลี
3. เด็กชายเดชสิทธิ์  ปราบกอบเกื่อ
 
1. นางพรพรรณ  ราศรีสิทธิ์
2. นางสาวลลิตา  บึงไกล
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 93 ทอง 4 1. เด็กชายธนดล  อินทร์เลี้ยง
2. เด็กชายธารา  เหมืองจา
3. เด็กชายระพีพัฒน์  โลกนิยม
 
1. นางพรพรรณ  ราศรีสิทธิ์
2. นายสามารถ  ซุ่นไล้
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอาภัสรา  ภักดีล้น
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  ไทยภูมิ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  นามรักษ์
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  ไทยภูมิ
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายณัชพล  ม่วงเขียว
 
1. นายสามารถ  ซุ่นไล้
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงสิริวงศ์  บุญจันทร์
 
1. Mrs.Virgenia  C.Pelimer
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 61 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงเปรมฤดี  บุญชนะ
 
1. นายสามารถ  ซุ่นไล้
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิชุดา  รั้งกลาง
 
1. Mrs.Virgennia  C.Pelimer
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 72 เงิน 24 1. เด็กชายรัชชานันท์  ทิมอรรถ
 
1. Mrs.Virgenia  C.Pelimer
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 5 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  กิจคล่อง
 
1. นางรัชฎากร  อันทชัย
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายปัญญากร  ภูสอดเงิน
 
1. นางรัชฎากร  อันทชัย
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 73.5 เงิน 6 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ทองคลี่
2. เด็กชายณัฐพล  พุ่มผกา
3. เด็กชายนพดล  ระเเวกโฉม
4. เด็กชายรัฐศาสาตร์  ทองหาญ
5. เด็กชายสุขขจร  คนคำ
6. เด็กชายอดิศักดิ์  ชะรินทร์
 
1. นายกิติศักดิ์  สมอเขียว
2. นายคมสัน  จันทอง
3. นายเกรียงไกร  บุญเชื้อ
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายภควัต  คนล่ำ
 
1. นายสามารถ  ซุ่นไล้
 
24 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73 เงิน 32 1. เด็กหญิงศรัญญา  บุญยืน
2. เด็กหญิงหฤทัย  มะโนรัตน์
 
1. นางสาวชลลดา  สอนศิริ
2. นายสามารถ  ซุ่นไล้
 
25 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 13 1. เด็กชายชานนท์  กิ่งทอง
2. เด็กชายนภัส  ชมภูมาศ
 
1. นางสาวชลลดา  สอนศิริ
2. นายสามารถ  ซุ่นไล้
 
26 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 38 1. เด็กชายพิฆเณศ  มะหิรัญ
2. เด็กชายภาณุพงศ์  บุญสุข
 
1. นางสาวชลลดา  สอนศิริ
2. นายสามารถ  ซุ่นไล้
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 60 ทองแดง 12 1. เด็กชายบูรพา  สอนวงศ์
2. เด็กชายสุรศักดิ์  สุขยามยน
3. เด็กชายโชคชัย  สุวรรณไตร
 
1. นายเกรียงไกร  บุญเชื้อ
2. นางสุจินต์  บุญเชื้อ
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปนิดา  ประทุมโสม
2. เด็กหญิงพรชฎา  ถึงปัดชา
3. เด็กหญิงสุภาพร  ชะรินทร์
4. เด็กหญิงอรวรรณ  สุวรรณไตร
5. เด็กชายเกริกไกวัล  เกิดโมลี
6. เด็กหญิงไอริน  เเสงทอง
 
1. นายประวิทย์  ระภาเพศ
2. นางสาววิจิตรา  สุพรรณฝ่าย
3. นางสุจินต์  บุญเชื้อ
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงคันธมาลี  ซ้อนเพชร
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีวิวัฒน์
3. เด็กหญิงลักษมน  อู่สุวรรณ
 
1. นายประวิทย์  ระภาเพศ
2. นางสาวชลลดา  สอนศิริ
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 79 เงิน 36 1. เด็กหญิงญาณิกา  สุวรรณไตร
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  คะเเนนศิลป์
3. เด็กหญิงวรัญญา  สุขยานันท์
 
1. นายเกรียงไกร  บุญเชื้อ
2. นางสุจินต์  บุญเชื้อ
 
31 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 72 เงิน 28 1. เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  เเจ้งกระจ่าง
 
1. นางสาวศิราภา  ใจประเสริฐ
 
32 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80 ทอง 15 1. เด็กชายปรินทร  คอนชัย
2. เด็กชายปองภพ  เเซ่เตีย
3. เด็กหญิงพัชรา  พันทอง
 
1. นางพรพรรณ  ราศรีสิทธิ์
2. นางสาวลลิตา  บึงไกล
 
33 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 13 1. เด็กหญิงธนิดา   ศิริเรือง
2. เด็กชายปฐมวัฒน์  อริยะกุลวงศ์
3. เด็กหญิงมนัญชยา  ผลผักเเว่น
 
1. นางสาวลลิตา  บึงไกล
2. นางพรพรรณ  ราศรีสิทธิ์
 
34 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเอมฤดี  อ่วมน้อย
 
1. นางสาวศิราภา  ใจประเสริฐ